of 58952 LinkedIn

NUP doctrine?

In opdracht van het ministerie van BZK is een zogenaamde ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de regie en borging van het Nationale Uitvoerings Programma (NUP) e-dienstverlening. In de  rapportage van de Gateway review wordt geconstateerd dat het NUP in de praktijk door de lokale overheid wordt ervaren als een niet-samenhangend en aanbodgedreven pakket van ICT-producten waarvan, de uitwerking ontbreekt.
In opdracht van het ministerie van BZK is een zogenaamde ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de regie en borging van het Nationale Uitvoerings Programma (NUP) e-dienstverlening. In de  rapportage van de Gateway review wordt geconstateerd dat het NUP in de praktijk door de lokale overheid wordt ervaren als een niet-samenhangend en aanbodgedreven pakket van ICT-producten waarvan, de uitwerking ontbreekt.

Het reviewteam adviseert nadrukkelijk om “meer aandacht en condities voor samenhang te creëren”. In de conclusies wordt dit echter beperkt tot traditioneel bestuurlijke en daarmee een weinig vernieuwende inhoudelijke aanpak voor dit complexe project, dat ook nog eens cruciaal is voor het toekomstig functioneren van de overheid. 

Het NUP in zichzelf is voor de overheid een nieuwe combinatie, bestaande uit bestuurlijke-, organisatorische- en technologische elementen. Het ontwikkelen en implementeren van deze nieuwe combinatie is een innovatief en tegelijkertijd onzeker proces. Het vraagt om nieuwe inhoudelijke inzichten en uitgangspunten. Deze moeten bijdragen aan het creëren van condities die de samenhang tussen de verschillende elementen kunnen bevorderen.

 

Dergelijke nieuwe inzichten zijn mogelijkerwijs te vinden in de systeemtheorie. De systeemtheorie is een wetenschappelijke benadering die zich vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines (bijvoorbeeld biologie, sociologie, bestuurskunde of economie) bezighoudt met de vraag hoe (sociale) systemen (kunnen) functioneren, die bestaan uit een samenstel van met elkaar onderling acterende elementen.

Binnen de systeemtheorie wordt geen onderscheid gemaakt tussen menselijke en niet- menselijke elementen. Mensen, organisaties en technologie zijn en worden steeds meer als vanzelfsprekend met elkaar verbonden tot nieuwe systemen of netwerken. De verbindingen tussen de verschillende elementen in het netwerk maken het uitwisselen en delen van informatie tussen de verschillende elementen mogelijk.

 

Om de uitwisseling en deling van informatie te realiseren is interoperabiliteit van informatie noodzakelijk. Het ministerie van BZK gebruikt voor de verbetering van de informatievoorziening binnen de rampen- en crisisbestrijding al enige tijd het uitgangspunt van netcentrisch werken. Dit concept is door BZK overgenomen van het ministerie van Defensie, die al enige jaren in zijn defensiedoctrine uitgaat van netcentrische operaties. Ook internationaal wordt binnen netcentrisch werken, network enabled capabilities of network centric warfare, veel kennis en expertise opgebouwd over de (on)mogelijkheden van het samenwerken van nieuwe combinaties bestaande uit mens, organisatie en technologie. Kennis van deze ontwikkelingen was voor het reviewteam misschien zinvol geweest.

Met kennis van de systeemtheorie en de (inter)nationale ontwikkelingen zouden misschien geheel andere aanbevelingen uit de Gateway review zijn voortgekomen. Bijvoorbeeld: accepteer bestaande middelen en mogelijkheden als uitgangspunt voor het realiseren van het NUP en maak gebruik van bestaande kennis en kunde uit zowel de overheid als de markt om het NUP verder te ontwikkelen en implementeren.

 

Respecteer de autonomiteit en identiteit van de te onderscheiden individuele elementen, zoals ministeries, zbo’s, gemeenten en daarmee hun respectievelijke bestaande en nieuwe technologische toepassingen. Organiseer het ontwikkelen van verbindingen tussen de verschillende elementen en focus op de condities en voorwaarden voor het kunnen uitwisselen en delen van informatie tussen de elementen (interoperabiliteit). Tot slot, creëer een overkoepelende visie op het toekomstig functioneren van de overheid. Ga hierbij uit van de nieuwe werkelijkheid van in netwerken verbonden elementen en maak dienstverlening een onderdeel van deze overkoepelende visie. Gebruik de overkoepelende visie, of misschien beter gezegd doctrine als leidraad voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het NUP. Dan zijn vernieuwende condities voor samenhang gecreëerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben van Lier op
Beste Ad,

Bedankt voor je reactie en de link naar het interessante artikel. De inhoud hiervan sluit goed aan bij de resulaten van mijn onderzoek. Met name de constatering dat dit soort innovatieve processen niet dwingend en top-down kunnen plaatsvinden maar wel " subtiel en co-evolutionair, middels een visisonair proces van agenderen, leren, instrumnenteren en experimenteren". We moeten daarbij wel voor ogen houden dat, conform Rotmans c.s. stellen, ook de transitiebeandering een grote (wetenschappelijke) uitdaging vormt. We beschikken weliswaar over 100 jaar kennis en ervaring met verticaal en functioneel denken maar beschikken nog slechts beperkt over wetenschappelijke inzichten met betrekking tot horizontaal en netwerkgericht denken. Systeemtheorie zoals deze is onderzocht en beschreven door bvb Bertalanffy of Luhmann zou ons daarbij op weg kunnen helpen.
Door Ad Gerrits op
Het NUP focust zich op het realiseren van een aantal infrastructurele voorzieningen. Die dan ook nog eens goed gebruikt moeten gaan worden zodat er binnen de overheid echt samengewerkt wordt. Inzichten uit de systeemtheorie leren dat dit soort ingrijpende veranderingen niet eenvoudig zijn te realiseren en dat regulier beleid hierbij vaak tekort schiet.
Onder andere doordat oplossingen vaak worden gezocht in het optimaliseren van bestaande systemen. "Respecteer de autonomiteit en identiteit van de te onderscheiden individuele elementen, zoals ministeries, zbo’s, gemeenten en daarmee hun respectievelijke bestaande en nieuwe technologische toepassingen." lijkt in die lijn te passen.
In onderstaand artikel wordt gewezen op de noodzaak om (ook!) een vorm van 'transitiebeleid' te voeren. Dat kent langere termijn doelen en is veel meer exploratief en ontwerpgericht dan oplossingsgericht op de korte termijn. Het vergt ook een andere manier van besturen waarbij er ruimte komt om intelligent en subtiel te kunnen opereren, te schakelen, voorwaarden te scheppen, ontwerpen, anticiperen, adapteren en leren. Niet meer van hetzelfde ("meer i-adviseurs het land in") maar out-of-the-box werken aan hele nieuwe plossingsrichtingen.
http://www.ksinetwork.nl/downs/output/publications/ARTD001.pdf

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers