of 58952 LinkedIn

Ben van Lier

Ben van Lier is accountdirecteur overheid bij Centric.

 • Blockchain and Servitization of Manufacturing

  1 reactie

  Neely[i] omschrijft servitization als het door bedrijven toevoegen van diensten aan geproduceerde en geleverde producten. Voor Neely is servitization een innovatieproces dat bedrijven in staat stelt meer waarde te creëren door producten die zij verkopen – machines, vliegtuigmotoren, auto’s of televisies – te verrijken met waardevolle bijbehorende diensten.

 • Blockchain, distributed ledgers and the Paxos protocol

  Reageer

  De voorzitter van het World Economic Forum schrijft in zijn boek The Fourth Industrial Revolution[i]: “The digital revolution is creating radically new approaches that revolutionize the way in which individuals and institutions engage and collaborate. For example, the blockchain often described as a distributed ledger, is a secure protocol where a network of computers collectively verifies a transaction before it can be recorded and approved”. Naar de mening van Schwab is de blockchain daarmee in essentie: “a shared, programmable, cryptographically secure and therefore thrusted ledger which no single user controls and which can be inspected by everyone.”

 • Blockchain: gedistribueerde transacties die de wereld radicaal veranderen

  Reageer

  De Amerikaanse wiskundige en winnaar van de A.M. Turing-award Leslie Lamport behoort tot de grondleggers van distributed computing en distributed algorithms. In 1978 definieert hij distributed computing als volgt: “A distributed system consists of a collection of distinct processes which are spatially separated, and which communicate with each other by exchanging messages. A network of interconnected computers such as the ARPANET is a distributed system”[i]. In een tijd waarin nog geen sprake was van het internet, het Internet of Things, of advanced manufacturing, werkte hij aan gedistribueerde algoritmes die deze ontwikkelingen mede mogelijk hebben gemaakt. De huidige hype rond blockchaintechnologie is zonder het werk van deze founding father van distributed computing absoluut ondenkbaar.

 • Cyborgs and the future of humanity

  Reageer

  ‘We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to your own, your culture will adapt to service us. Resistance is futile.

   

  In hun omzwervingen door tijd en ruimte komt de bemanning van het ruimteschip Enterprise in contact met de Borg, een technologisch collectief bestaande uit geassimileerde organische species (zoals mensen) waarvan de afzonderlijke componenten zijn verbonden. Elk afzonderlijk onderdeel in het Borg-collectief wordt voor zijn rol en taak binnen het collectief aangepast door middel van technologische toepassingen die aan en in het organische deel worden aangebracht. Hun onderlinge verbondenheid en collectieve denk- en handelswijze maakt hen tot een materieel en cognitieve eenheid die moeilijk te bestrijden is. De Borg kent maar één doel en dat is om alles wat ze tegenkomt en kan bijdragen aan hun technologische perfectie te overheersen en op te nemen binnen dit collectief.

 • Hoe het ‘Internet of Things’ mijn huis binnenkomt

  Reageer

  Afgelopen maand kocht een van mijn dochters een nieuwe televisie voor op haar kamer. Mooi apparaat, goed beeld en natuurlijk met 3D-mogelijkheden wat in deze tijd belangrijk is om met plezier televisie en films te bekijken. De keuze voor juist dit apparaat werd echter mede bepaald doordat de televisie beschikt over aansluitmogelijkheden voor het internet.

 • Machine2machine-communicatie opent deur naar nieuwe innovaties

  2 reacties

  Het uitwisselen en delen van informatie tussen diverse soorten apparaten wordt ook wel machine-to-machine-communicatie genoemd. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) definieert machine2machine-communicatie als: “devices that are actively communicating using wired and wireless networks, that are not computers in the traditional sense and are using internet in some form of another”. Een steeds grotere diversiteit aan ‘machines’ in onze samenleving is zelfstandig in staat om onder andere via draadloze verbindingen en het internet onderling te communiceren en informatie uit te wisselen en te delen over bijvoorbeeld plaats, tijd, temperatuur of snelheid. Machine2machine-communicatie opent steeds meer en innovatievere mogelijkheden die ons dagelijks leven en werk in de komende jaren aanzienlijk zal doen veranderen.

 • Clopenness

  Reageer
  De begrippen ‘open’ en ‘gesloten’ roepen bijna geëmotioneerde reacties op bij bestuurders, politici en ambtenaren. De emoties hebben dan alles te maken met een bijna religieuze beleving dat open goed, betaalbaar en democratisch is en gesloten gelijk staat voor slecht, onbetaalbaar en ondemocratisch.
 • De ontwikkeling van netwerken en nieuwe gevaren

  Reageer
  In 1993 beschrijft de Amerikaan Mark Weiser van Xerox Parc een nieuw computerconcept: ‘ubiquitous computing’. Dat staat voor een omgeving waarin elk persoon elk moment en op elke plaats in interactie staat met talloze kleine, in de omgeving opgenomen en met elkaar verbonden computers.
 • Nederland en het European Interoperability Framework 2.0?

  4 reacties
  Het vernieuwde European Interoperability Framework 2.0 (EIF) staat op het punt te worden vastgesteld door de Europese Commissie. De nieuwe versie van het EIF wijkt in zijn definitie van interoperabiliteit aanzienlijk af van de definitie in versie 1.0 uit 2004. Duidelijk is dat in Europa het denken over interoperabiliteit de afgelopen zes jaar een aanzienlijke evolutie heeft doorgemaakt.
 • Basisregistraties: horizontaal versus verticaal?

  Reageer
  Staatssecretaris Bijleveld heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar visie en verdere uitvoeringsagenda uiteengezet voor het stelsel van basisregistraties. Volgens de staatsecretaris is dit stelsel afgerond wanneer alle noodzakelijke verbindingen, koppelingen, relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende basisregistraties zijn geïmplementeerd en worden gebruikt door de afnemers van het stelsel. Het betreft dan niet alleen de technische aansluitingen maar ook de procesmatige, organisatorische en juridische aspecten.
 • “De integriteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid komt onder druk te staan als buitenlandse inlichtingen diensten heimelijk inlichtingen kunnen verzamelen.”

  Veilig(heid)?

  Reageer
  “De integriteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid komt onder druk te staan als buitenlandse inlichtingen diensten heimelijk inlichtingen kunnen verzamelen.”
 • In opdracht van het ministerie van BZK is een zogenaamde ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de regie en borging van het Nationale Uitvoerings Programma (NUP) e-dienstverlening. In de  rapportage van de Gateway review wordt geconstateerd dat het NUP in de praktijk door de lokale overheid wordt ervaren als een niet-samenhangend en aanbodgedreven pakket van ICT-producten waarvan, de uitwerking ontbreekt.

  NUP doctrine?

  2 reacties
  In opdracht van het ministerie van BZK is een zogenaamde ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de regie en borging van het Nationale Uitvoerings Programma (NUP) e-dienstverlening. In de  rapportage van de Gateway review wordt geconstateerd dat het NUP in de praktijk door de lokale overheid wordt ervaren als een niet-samenhangend en aanbodgedreven pakket van ICT-producten waarvan, de uitwerking ontbreekt.
 • Voornemen

  5 reacties
  Interoperabiliteit van informatie vormt binnen de Europese Unie een belangrijk onderwerp. Zo wil de EU de ontwikkeling van de interne markt bevorderen en de grensoverschrijdende publieke dienstverlening aan de Europese burger verbeteren.
 • Nederland Open in Verlangen

  Reageer
  Recent presenteerde het programma NOiV de resultaten van een onderzoek naar de bekendheid van ODF onder burgers en ambtenaren. De resultaten van dit onderzoek waren op het eerste oog bedroevend. Althans voor zover dit is af te leiden uit de in de pers gepresenteerde cijfers. Het echte rapport is helaas (nog) niet beschikbaar. Misschien verandert dit snel. Zeker nu in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten.
 • Nederland Open in Verkwisting

  4 reacties
  In het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ stelt het Kabinet dat: ‘bij aanbestedingen en inkooptrajecten van software voor nieuw- of verbouw en contractverlenging de aanbieders van open source software daadwerkelijk in de praktijk dezelfde kansen krijgen en bij gelijktijdige geschiktheid voorlopig ook de voorkeur ter bevordering van de markt voor open source software in Nederland’.
 • Nederland Openlijk in Verwarring

  3 reacties
  Door de discussie over open standaarden verliest de overheid zicht op waar het echt om gaat: interoperabiliteit. Dát zou toch prioriteit moeten krijgen, boven de (vooral politieke) discussie over ODF of OXML. Want alleen dan worden maatschappelijke problemen effectief aangepakt.
 • Interoperabiliteit moet op de agenda

  Reageer
  Bij de uitvoering van het plan Heemskerk is de selectieve aandacht van velen blijkbaar slechts gericht op een specifiek onderdeel van het actieplan, namelijk open source software. Dit bleek bijvoorbeeld weer eens op 25 januari jl. toen het advies ‘Towards a Dutch Interoperability Framework’ werd aangeboden aan SER-voorzitter Rinnooy Kan. Het advies is opgesteld op verzoek van het Forum Standaardisatie als voorbereiding op het Nederlandse interoperabiliteitsraamwerk, dat een onderdeel is van de uitvoering van het plan ‘Nederland Open in Verbinding’. De symbolische overhandiging trok maar weinig aandacht in de media en de politiek. Vreemd, aangezien de SER toch hét overlegorgaan is dat al decennia zorg draagt voor het aanbrengen van verbindingen tussen partijen in de Nederlandse samenleving.
 • De urgentie van interoperabiliteit

  Reageer
  Eind 2007 presenteerde de commissie Wallage/Postma het advies ‘Het uur van de waarheid’. In dit advies constateert de commissie dat er voor de vormgeving van de elektronische overheid nog onvoldoende gevoel van urgentie bestaat. Dit gebrek aan urgentie gaat samen met onvoldoende samenhang op lokaal en landelijk niveau. De commissie constateert dat er eerder een probleem bestaat over sturing en afstemming dan over bijvoorbeeld financiën.
 • ICT-enthousiasme

  Reageer
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer problemen met ICT-projecten bij de overheid onderzocht. Dit heeft het rapport ‘Lessen uit ICT-projecten bij de overheid’ opgeleverd. Hierin staan twee belangrijke aanbevelingen: ‘wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten’. Volgens de Algemene Rekenkamer worden ICT-projecten van de overheid namelijk vaak te ambitieus en complex door de combinatie van politieke, organisatorische en technische factoren.
 • Open in Verbinding

  Reageer
  In het door het Kabinet gepubliceerde actieplan ‘Nederland open in Verbinding’ wordt het centrale thema gevormd door het begrip ‘interoperabiliteit’. Het realiseren van de uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen, processen en organisaties binnen de overheid is een enorme uitdaging. De overheid komt deze uitdaging tegen op het vlak van bijvoorbeeld de sociale zekerheid (Digitaal Klant Dossier), zorg (Elektronisch Patiënten Dossier) of justitie.
 • Open Source

  1 reactie
  In het recent door het kabinet gepubliceerde actieplan ‘Nederland open in verbinding’ staan drie begrippen centraal, te weten: interoperabiliteit, open standaarden en open source. De ontwikkeling van interoperabiliteit vormt hierbij het kernbegrip. Om dit mogelijk te maken worden open standaarden voor de overheid als norm verheven. Waarom het kabinet daarbij zijn voorkeur uitspreekt voor een specifiek soort software, namelijk open source software blijft in het actieplan verborgen. Door deze onduidelijkheid gaat het kabinet voorbij aan de belangen van de nog bestaande Nederlandse software industrie en de daarin werkzame kenniswerkers.
 • Open standaarden

  1 reactie
  Een koerswijziging in het aanbestedingsbeleid is noodzakelijk constateert Tweede Kamerlid, de heer Vendrik, in het algemeen overleg van afgelopen maart. Hij doelt daarbij op de noodzakelijkheid voor het hanteren van open standaarden omdat het bij open (technologische) standaarden gaat over: ‘Democratie en spreiding van macht, maar ook over markten die worden beheerst door monopolisten en die mede door het aanbestedingbeleid in de publiek sector onvoldoende toegankelijk zijn voor nieuwkomers.’
 • Bericht van een ‘zonnekoning’

  Reageer
  In Binnenlands Bestuur suggereerde Kees Vendrik onlangs dat Centric behoort tot de zonnekoningen in de ICT wereld. Een vreemde suggestie in een artikel over open source en open standaarden.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Bloggers

Whitepapers