of 64740 LinkedIn

Den Haag schrapt honderden banen

Honderden ambtenaren eruit en soberder arbeidsvoorwaarden. De gemeente Den Haag gaat de komende 5 jaar 50 miljoen euro bezuinigen op de eigen organisatie.

Dit voornemen is onderdeel van een pakket maatregelen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen en toch geld over te houden voor nieuw beleid. In totaal wil het college van B en W tot 2015 een bedrag van 150 miljoen euro ombuigen. Den Haag is de eerste grote stad die de begroting klaar heeft. Met hoeveel ambtenaren Den Haag precies minder wil gaan werken, is in dit stadium niet te zeggen.

 

Bij een netto bezuiniging van 38 miljoen euro op het ambtenarenapparaat houdt financiënwethouder Sander Dekker het op ‘honderden’ banen. Uitgaande van een gangbare 100 duizend euro per fte, leert een snelle rekensom dat het netto om zo’n 380 arbeidsplaatsen zou kunnen gaan. In oktober wordt het exacte aantal bekend. Dan zijn de uitwerkingsplannen gereed, waarin per dienst de bezuiniging nader is ingevuld.

 

‘We gaan uit van zo min mogelijk gedwongen ontslagen’, zegt de VVD-wethouder. Inzet zal zijn om medewerkers ‘van werk naar werk’ te begeleiden, binnen de gemeentelijke organisatie of daarbuiten. Dekker verwacht overigens de afslanking voor een groot deel met natuurlijk verloop te kunnen opvangen. Zo gaan van de 8000 medewerkers er de komende jaren betrekkelijk veel met pensioen.

 

Er komt geen algehele vacaturestop. Zo’n rigoureuze maatregel acht hij onwenselijk. ‘We blijven behoefte houden aan vers bloed’, aldus Dekker. Naast het doelmatiger maken van het ambtelijk apparaat, versobert het college de (financiële) arbeidsvoorwaarden, de personele voorzieningen, de medezeggenschap. Medewerkers moeten mogelijk weer betalen voor hun kop koffie. Gratis werklunches waren al geschrapt.

 

Hoewel nog onduidelijk is welk bedrag een nieuw kabinet gaat korten op de gemeenten, rekent Dekker erop dat het fors minder wordt. ‘Wij gaan ervan uit dat we 104 miljoen euro moeten inleveren. Met dat bedrag brengen we onze structurele uitgaven omlaag en daar doen we dan nog eens 40 miljoen euro bovenop’, zegt hij. Voor nieuwe investeringen. Behalve in de ambtelijke organisatie, gaat het mes in de subsidies voor met name cultuur en welzijn. Gesubsidieerde organisaties krijgen volgend jaar gemiddeld 7,7 procent minder.

 

Al met al moet dat een besparing opleveren van 38 miljoen euro. Daarnaast gaat voor 10 miljoen euro aan plannen in de ruimtelijke ordening in de ijskast. ‘Er zijn vierhonderd projecten in de stad. We bekijken stuk voor stuk of het realistisch is die door te zetten’, aldus Dekker. Zo wordt het plan Moerwijk - zeshonderd woningen en bedrijven rondom het gelijknamige station - niet in ontwikkeling genomen. Andere in het oog springende bezuinigingsposten zijn de versobering van het armoedebeleid en de sanering van het bibliotheekwezen.

 

Lagere Ozb

 

‘We kiezen er bewust niet voor te putten uit onze reserves of de lokale lasten te verhogen. Sterker nog, de ozb op woningen verlagen we de eerste 2 jaar zelfs met 10 procent - een verlies van 4 miljoen euro per jaar voor het gemeentelijk huishoudboekje. Sportverenigingen hoeven vanaf volgend jaar helemaal geen ozb meer te betalen. Sport vinden we een belangrijke maatschappelijke taak. En ik weet uit persoonlijke ervaring dat bij clubs elk dubbeltje wordt omgedraaid. Daar mag ook wel eens een beloning tegenover staan’, zegt Dekker.

 

Ozb-vrijstelling krijgen ook startende ondernemers met een eigen bedrijfsvestiging, althans de eerste 3 jaar. Het Haags college bezuinigt extra om zo geld vrij te spelen voor extra investeringen. Zo gaat er structureel ruim 20 miljoen euro meer naar veiligheid en handhaving. Dat geld wordt besteed aan de opzet van buurtserviceteams om de stad schoon te houden.

 

Er gaat extra geld naar onder ander onderwijshuisvesting (5 miljoen euro) en parkeervoorzieningen in de wijken (4,5 miljoen euro). Eenmalig wil het college 120 miljoen euro investeren in de openbare ruimte, zoals in onderhoud van straten, parken, pleinen en schoolgebouwen. Het college wil 10 miljoen euro extra steken in sociaal beleid. De uitgaven voor armoedebeleid gaan naar beneden, maar voorkomen moet worden dat mensen ‘door het ijs zakken’.

 

De stad stopt met de zevenhonderd oude ID/Melkert-banen (‘te duur’) en stapt over op leerwerkbanen. Die banen (vierhonderd) zijn voor mensen met weinig opleiding en ervaring. Wie zo’n baan heeft, ontvangt een uitkering en doet werkervaring op, bijvoorbeeld door mee te werken in de eerder genoemde buurtserviceteams.

 

1,8 miljard minder 'een gegeven'

 

De Haagse VVD-wethouder Sander Dekker rekent erop dat het Rijk gemeenten de komende kabinetsperiode met 1,8 miljard euro kort. ‘Ik verzet me er niet tegen.’ Dekker beschouwt die korting ‘als een gegeven.’ Het bedrag zingt al rond sinds dit voorjaar.

 

De commissie Kalden - een van de 20 heroverwegingswerkgroepen - adviseerde het kabinet dat bedrag in mindering te brengen op de gemeenten. Er circuleren ook varianten die uitgaan van een korting van 10 miljard euro op het gemeentefonds door de goedkoopste tien procent van alle gemeenten als norm te nemen.

 

‘Veel te simpel’, zegt Dekker. ‘Dat doet geen recht aan de problemen waar sommige gemeenten mee te maken hebben. Zo is een gemeente met een slappe bodem veel meer kwijt aan aanleg en onderhoud van wegen dan een gemeente op stevige grond.’ Met die korting van 1,8 miljard euro is de rek er bij gemeenten volgens hem wel uit.

 

‘Krijgen we een nog grotere korting, dan gaat dat ten koste van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook het onderwijs kan ik dan niet langer buiten schot houden. Het gevolg is een verloedering van onze basistaken’, Dekker ziet overigens wel kansen meer te besparen dan 1,8 miljard euro, als het kabinet tenminste bereid is te kijken naar de inrichting en organisatie van het openbaar bestuur.

 

‘Er is veel te halen door meer taken te decentraliseren. Ik durf de uitdaging aan dat we hetzelfde werk met minder geld kunnen doen. Dat geldt eerst en vooral voor de jeugdzorg, maar ook voor taken op sociaal economisch terrein, zoals Wajong en delen van de UWV. Ik hoop dat het kabinet de huidige crisis aangrijpt om een doorbraak te forceren op dit terrein.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.