of 65378 LinkedIn

Prinsjesdag 2021

Afbeelding

  Nieuws  Nieuws

  • Beeld: Shutterstock

   Cyberburgemeesters missen visie in begrotingen

   Het cyberbeleid komt neer op pleisters plakken. Dat zeggen burgemeesters Astrid Nienhuis van Heemstede en Iris Meerts van Wijk bij Duurstede na het zien van de Prinsjesdag-documenten. Het ontbreekt aan visie en het gaat niet snel genoeg. De realiteit van de digitale wereld lijkt bovendien niet voldoende bij het rijk te zijn doorgedrongen.

  • De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten. Dat stelt de Nederlandse ggz.

   GGZ Nederland: Extra jeugdgeld is veel te weinig

   De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. ‘In feite gaat het om het dichten van een gat.’ Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten. 

  • De waterschappen zien de investeringen van het kabinet in verduurzaming en maatregelen tegen droogte als een bevestiging van de urgentie van de klimaatverandering. Maar decentrale overheden hebben meer steun nodig om klaar te zijn voor weersextremen. Dat zegt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Miljoenennota.

   ‘Maak water leidend in ruimtelijke plannen’

   De waterschappen zien de investeringen van het kabinet in verduurzaming en maatregelen tegen droogte als een bevestiging van de urgentie van de klimaatverandering. Maar decentrale overheden hebben meer steun nodig om klaar te zijn voor weersextremen. Dat zegt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Miljoenennota.

  • Het bevriezen van de opschalingskorting is positief, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. Het Wmo-abonnementstarief hangt nog steeds boven de markt. Er moet snel een nieuw kabinet komen.

   VNG en G40 gematigd positief over Miljoenennota

   Het bevriezen van de opschalingskorting is goed nieuws, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. En het kabinet trekt weliswaar geld uit voor onder meer de klimaatopgave en woningbouw, maar dat is slechts genoeg om ‘aan de gang te blijven, terwijl we moeten doorpakken’. Het Wmo-abonnementstarief hangt nog steeds boven de markt.

  • 'We zijn blij met het ingezette beleid', zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners. 'Maar we zien dat er meer moet gebeuren.'

   Meer ambitie nodig in aanpak schuldenproblematiek

   Het demissionaire kabinet kondigt op Prinsjesdag geen nieuwe maatregelen aan om armoede en problematische schulden te bestrijden. Dat terwijl de schuldenproblematiek juist vraagt om 'forse ambitie', vindt schuldhulpvereniging NVVK, die pleit voor een versterking van bestaanszekerheid en een socialer incassobeleid van de overheid.

  • Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het kabinet haast: het moet vanwege het Urgenda-vonnis haast maken met het behalen van de CO2-doelen.

   Kabinet trekt beurs voor snellere verduurzaming

   Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het kabinet haast: het moet vanwege het Urgenda-vonnis haast maken met het behalen van de CO2-doelen.

  • Kamerleden zien in de Troonrede duidelijk terug dat het kabinet demissionair is. Er is behoefte aan nieuw beleid en vooral meer structurele oplossingen voor onder meer de jeugdzorg. Ook afschaffing van de opschalingskorting en de verhuurdersheffing worden thema’s bij de begrotingsbehandeling. ‘Wij kunnen dat als Kamer afspreken en regelen.’

   'Gemeenten zijn geen uitvoeringsloket'

   Kamerleden zien in de Troonrede duidelijk terug dat het kabinet demissionair is. Er is behoefte aan nieuw beleid en vooral meer structurele oplossingen voor onder meer de jeugdzorg. Ook afschaffing van de opschalingskorting en de verhuurdersheffing worden thema’s bij de begrotingsbehandeling. ‘Wij kunnen dat als Kamer afspreken en regelen.’

  • Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona nog net roet in het eten en tekenen we via een belrondje de reacties van een aantal G4-bestuurders op.

   'Structureel investeren in fundament rechtsstaat'

   Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona nog net roet in het eten en tekenen we via een belrondje de reacties van een aantal G4-bestuurders op.

  • Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025.

   Accres gemeentefonds: minnen veranderen in plussen

   Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025.

  • De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

   Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

   De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

  • Jongeren moeten meer inspraak krijgen, vindt het kabinet. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd.

   Kabinet maakt werk van jongereninspraak

   Jongeren moeten meer inspraak krijgen. Zij worden onvoldoende betrokken bij en gehoord door de politiek. Terwijl ze door de coronacrisis wel grote offers moeten brengen. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd. Voor vernieuwing van het verkiezingsproces heeft het demissionaire kabinet 6,5 miljoen euro vrijgemaakt.

  • De Raad van State stelt voor om de Miljoenennota voortaan in het voorjaar in te dienen in plaats van met Prinsjesdag. Dan loopt dat in de pas met de Europese begrotingscyclus en komen de Tweede en Eerste Kamer tijdiger ‘aan de bal’.

   RvS: ‘Miljoenennota voortaan in voorjaar’

   De Raad van State stelt voor om de Miljoenennota voortaan in het voorjaar in te dienen in plaats van met Prinsjesdag. Dan loopt dat in de pas met de Europese begrotingscyclus en komen de Tweede en Eerste Kamer tijdiger ‘aan de bal’.

  • Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de ellenlange kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken over structurele oplossingen in de zorg.

   Jeugdzorgsector snakt naar duidelijkheid kabinet

   Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken over structurele oplossingen in de zorg.

  • Het demissionaire kabinet trekt komend jaar 100 miljard euro uit voor de zorg. Er moet hard worden gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de zorg, om die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden.

   Kabinet: hard werken aan toekomstbestendigheid zorg

   Voor de totale zorg trekt het demissionaire kabinet komend jaar 100 miljard euro uit. Er moet hard worden gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de zorg, om die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Dat stelt het demissionaire kabinet in zijn dinsdagmiddag gepresenteerde Miljoenennota 2022. De eerder bekendgemaakte 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg maakt onderdeel van het totaalpakket.

  • Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden’. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

   'Samenleving weerbaar maken tegen ondermijning'

   1 reactie

   Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden’. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

  • Het komende jaar gaan er miljarden naar het onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. In totaal wordt daar 3,6 miljard euro voor uitgetrokken. Daarvan investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,1 miljard euro en spoorwegbeheerder ProRail 1,5 miljard.

   Miljarden naar onderhoud van wegen en bruggen

   1 reactie

   Het komende jaar gaan er miljarden naar het onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. In totaal wordt daar 3,6 miljard euro voor uitgetrokken. Daarvan investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,1 miljard euro en spoorwegbeheerder ProRail 1,5 miljard.

  • De maatschappelijke kosten van drugscriminaliteit in Nederland bedragen jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat staat in een rapport dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

   Drugscriminaliteit kost jaarlijks 3 tot 4 miljard

   1 reactie

   De maatschappelijke kosten van drugscriminaliteit in Nederland bedragen jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat staat in een rapport dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

  • De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan. Een toetingskader 'goed bestuur' zou kunnen helpen.

   ROB uit zorgen om tanend gezag overheid

   De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan.

  • Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

   Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!

   Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

  Commentaar  Commentaar

  • Geld genoeg

   Het beloven moeilijke algemene beschouwingen te worden dit jaar. De Rijksbegroting 2022 zal verdedigd worden door een demissionair kabinet, waarvan een aardig aantal bewindspersonen inmiddels is opgestapt. Intussen liggen er talrijke problemen die opgelost moeten worden en waarvoor stevige bedragen nodig zijn. En daarmee stevige politieke steun. En juist die ontbreekt. 

  Troonrede  Troonrede

  • Op 21 september 2021 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

   Troonrede 2021

   Reageer

   Op 21 september 2021 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

  Begrotingen  Begrotingen

  • Lees hier de complete tekst van de miljoenennota 2022 en de begrotingen van de verschillende departementen en fondsen. 

   Miljoenennota en begrotingen

   Reageer

   Lees hier de complete tekst van de miljoenennota 2022 en de begrotingen van de verschillende departementen en fondsen. 

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met Anne Thielen,
     oud-wethouder Venray
- Wethoudersondezoek 2021

- Bedrieglijke digitale rust

- Essay: regionale aanpak crisis een droom
- Geertje Bos over Bredase aanpak
      weerbare stad

- Europese jongeren naar de stembus

- Gemeenten helpen gedupeerden
      toeslagenaffaire

- Gesprek met Kristel Lammers,
      directeur NP RES

- Mega-verhuizing in de jeugdzorg

- Gemeenten breiden aantal
      milieuzones uit

   

Lees Binnenlands Bestuur hier online