of 58952 LinkedIn

Algemene democratie aan zet in armoedebestrijding

Ries Smits Reageer

Het college van Delfland heeft zich voorgenomen de kwijtschelding van de zuiveringsheffing in twee stappen af te schaffen. Elsbeth van Hijlckama Vlieg en Pieter Boot van de PvdA-fractie in Delfland vroegen zich in hun opiniebijdrage af of daar voldoende draagvlak voor is. Volgens Ries Smits van het hoogheemraad van Delfland is die er zeker. 

Het gedeeltelijk afschaffen van de kwijtschelding betekent een versobering van het kwijtscheldingsbeleid. Het uitgangspunt van de voorgestelde versobering is dat de kosten die gemaakt worden voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moeten worden. Iedereen veroorzaakt afvalwater en dat moet gezuiverd worden. Hier gaat het principe op van de vervuiler betaalt. Met de versobering van de kwijtschelding van de heffing voor afvalwaterzuivering kan de kwijtschelding van de watersysteemheffing worden veiliggesteld.

 

Als waterschap zijn wij van mening dat wij geen inkomensbeleid moeten voeren. Dat standpunt wordt ook door de rijksoverheid onderschreven. Het ligt dan ook voor de hand dat waterschappen geen (of slechts gedeeltelijk) mogelijkheden creëren voor kwijtschelding. Mocht blijken dat de vergoeding voor de uitvoering van het armoedebeleid door gemeenten niet toereikend is, dan zijn extra middelen van het Rijk nodig. Delfland heeft daarom de gemeenten in het werkgebied uitgenodigd om samen het gesprek te voeren met de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die verantwoordelijk is voor de financiering van het armoede beleid.

 

Met het democratisch gehalte waar de schrijvers in hun ingezonden opinie over spreken is niets mis. Na de waterschapverkiezingen in maart 2015 is een brede coalitie gevormd van de partijen VVD, Algemene Waterschapspartij, CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën Bedrijven en Ongebouwd. Deze coalitie vertegenwoordigt verschillende belanghebbenden van het waterschap: inwoners, bedrijven, agrariërs en instellingen.

                      

De partijen hebben een coalitieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld en verwoord in een akkoord. Een van de afspraken uit het coalitieakkoord is het in een periode van twee jaar afbouwen van de mogelijkheid van kwijtschelding van de zuiveringsheffing. Deze afspraak kan rekenen op breed draagvlak in de verenigde vergadering.

 

Ries Smits, hoogheemraad van Delfland 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.