of 59821 LinkedIn

Smart Cities Presentaties

Smart Cities 2.0 - van data naar beleid

Afbeelding 

Grote maatschappelijke ontwikkelingen stellen steden voor grote vraagstukken. Vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Met Big Data kunnen steden steeds meer inzicht krijgen in bedreigingen en kansen die tot oplossingen voor de vraagstukken kunnen leiden.

  • Welke data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken. 
  • Welke Smart City toepassingen zijn er in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u ermee? 
  • Experimenten zijn er te over, maar hoe zorgt u ervoor dat de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe kansen, nieuwe producten en diensten en tot nieuwe waardecreatie. 
  • Hoe kan analyse van data leiden tot nieuw beleid in de publieke sector?

 

Doelgroep

Hét event voor CIO's, CTO's, hoofden IT en Service Managers bij gemeenten.

 

Een ontmoeting tussen overheid en bedrijfsleven
Tijdens het congres ‘Smart Cities 2.0: van data naar beleid’ zullen deskundige sprekers u antwoord op deze vragen geven en krijgt u een beeld van wat verschillende gemeenten al bieden. Ook biedt dit congres een uitgelezen kans om overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om te zien hoe zij samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Smart Cities. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma Smart Cities 2.0

09.30 uur             Inloop en koffie
10.00 uur             Opening dagvoorzitter Alex Beishuizen
10.15 uur             Franc Weerwind – burgemeester van  Almere
10.35 uur             Big Data, het fundament onder gemeentelijk Smart City beleid – Hans Nouwens
11.00 uur             Datapolis Amsterdam - Tamas Erkelens
11.25 uur             Pauze
12.00 uur             Van wie is de data? Den Haag en de regels in cyberspace – Koen de Snoo

12.30 uur             Nieuwe standaards en spelregels voor de slimme stad, discussie –

                           Evert-Jan Mulder en Olha Bondarenko

                           
13.00 uur             Lunch

14.00 uur             Breakout ronde 1
15.00 uur             Breakoutronde 2
16.00 uur             Afsluiting
16.30 uur             Netwerkborrel

Sprekers

AfbeeldingFranc Weerwind is burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. Hoe kan datagedreven werken bij gemeenten leiden tot het behalen van de doelen van de Digitale Agenda 2020, het spoorboekje van gemeenten naar vergaande digitalisering ? Hoe kunnen gemeenten en markt daar samen in optrekken? Wat kunnen gemeenten samen doen en wat is het belang van standaardisering en uniformering daarbij?


 


AfbeeldingHans Nouwens is dé Smart City specialist en in die hoedanigheid betrokken bij talrijke projecten, platforms en instituten die zich met dit onderwerp bezighouden. Hij is Smart City Strategist bij de gemeente Breda, voorzitter van de stichting OVLNL voor Smart Lighting, lid van de Standaardisatie Adviesgroep Smart Cities, scout bij Smart Data City, Lid van EIP Smart Cities & Communities  Action cluster Humble Lamppost, docent bij de Smart City Academie en voorzitter van het Geonovum platform Making Sense for Society.

 AfbeeldingAfbeeldingNieuwe standaards en spelregels voor de slimme stad

Slimme steden gebruiken nieuwe digitale technologie. Dat roept vragen op rondom standaards en spelregels.  Hoe zorg je er namelijk voor dat verschillende Smart City Systemen interoperabel zijn? Of hoe zorg je ervoor dat de data die in de publieke ruimte worden verzameld goed worden gebruikt? Evert-Jan Mulder  (directeur Red Plume | consultancy Digitale Transformatie Publieke Sector | en co-founder van de NL SmartCityAcademie) zal ingaan op standaardisatie en interoperabiliteit bij Smart Cities. Hij zal de spanning tussen innovatie en standaardisatie belichten, en een schets geven van het bestaande Smart City standaardisatie landschap. Olha Bondarenko  (adviseur Smart City | gemeente Eindhoven) belicht de gezamenlijke principes die zijn ontwikkeld door Eindhoven en Amsterdam. Dit beschrijft de spelregels die gemeenten kunnen hanteren voor het verzamelen van data en het inzetten van IoT in de publieke ruimte.

 

 

AfbeeldingTamas Erkelens is Programmanager Data Innovatie bij de Gemeente Amsterdam. Tamas vertelt over de impact van nieuwe technologie. Internet of Things, Big Data, Blockchain, Augmented Reality; veel buzzwords, veel kansen. Maar hoe leidt data tot meer publieke waarde? Hoe ontwikkel je innovatieve producten en diensten waar gewone Nederlanders iets aan hebben? Met een achtergrond als kwantitatief onderzoeker en Product Owner bij ING, werkt Tamas aan publiek private partnerships waar Amsterdammers iets aan hebben. Motto: Data biedt alleen waarde als het leidt tot Actie! AfbeeldingHoe gaat Den Haag om met zijn SmartCity-aanpak? Koen de Snoo is loco-gemeentesecetaris en directeur Concern bedrijfsvoering gemeente Den Haag. Deze stad  presenteert zich als stad van vrede, recht en veiligheid. Dat schept naast verplichtingen ook kansen. Aandacht voor ethische kaders rond smart cities staat in Den Haag voorop. Dat leidt tot vragen als ‘Van wie is de data die we straks overal vandaan halen?’ en ‘is de privacy van het individu daarin gewaarborgd?’ Vanuit die insteek liggen er ook kansen. Bijvoorbeeld op het terrein van internationale cyberwet- en -regelgeving. Wordt het geen tijd om, net als Hugo de Groot ooit vanuit Den Haag de aanzet gaf tot het internationaal erkende Zeerecht nu met een initiatief tot een internationaal erkend stelsel van regels voor cyberspace te komen?

Breakouts

Tijdens de breakoutsessies worden best practices getoond waarbij de samenspel tussen overheid,  bedrijfsleven en universiteiten centraal staan om te komen tot Smart City toepassingen en datagestuurd werken. Best practises zoals o.a.:


#Hoe dan. Smart Cities in een ander licht

Veel gemeenten beseffen niet dat ze over een uitstekende structuur beschikken om allerhande data te verzamelen die ze nodig hebben voor hun beleid. Data over veiligheid, overlast, mobiliteit, afval, luchtkwaliteit, natuurbehoud en weersomstandigheden. Hoe dan? Door de inzet van hun gemeentelijk lichtareaal. Door de lantarenpalen in de gemeente uit te rusten met sensoren, vormen deze een dicht aaneengesloten netwerk voor het vergaren van data die ingezet kan worden ter verbetering van het lokaal beleid op vele fronten. Irene Bruines van Ziut vertelt u tijdens deze breakoutsessie hoe. 

Het geheim van Den Bosch
Raymond Alexander hoofd ICT en plaatsvervangend CIO van de gemeente ’s-Hertogenbosch, toont u het geheim van Den Bosch. Veel overheden weten dat ze afhankelijk zijn van data, maar ze weten niet hoe ze hun datastructuur optimaal in kunnen zetten. In Den Bosch zijn er forse stappen gemaakt. Echt datagedreven sturen vraagt om veranderingen op allerlei terreinen. Raymond Alexander vertelt u hoe dit tot resultaten leidt.

 

Van droom naar realiteit

Vertaal innovatieve ideeën in concrete uitvoering

 Binnen veel gemeentes wordt nagedacht over de mogelijkheden van ‘smart cities’. Maar hoe vertaal je de ideeën hierover naar concrete uitvoering in de stad? Hoe kunnen beleidsmakers hun plannen koppelen aan de opgaven in het  ‘werkveld’? Want hoe mooi innovaties ook mogen klinken, de dagelijkse realiteit binnen veel gemeenten is doorgaans weerbarstig.

Namens beroepsvereniging KNVI schetst Iemke Idsingh een aanpak om innovatieve ideeën zowel in de bestuurslagen als op uitvoeringsniveau te laten landen. Hij grijpt daarbij terug op zijn jarenlange wereldwijde ervaring in de publieke sector bij Oracle en bij zijn bureau i4Urban.

 

De wil is er, nu nog de weg!
Digital strategy (Internet of Things, Big Data & Social Media) en Smart Cities Hamburg, Berlijn en Enschede. 

Ton Spil werkt bij het Department of Industrial Engineering and Business Information Systems van de Universiteit Twente en is kerndocent van de Masterclass Risico's en Veiligheid in ICT en Cyberspace en gepromoveerd op digitale strategie.

 

De verstedelijking leidt tot allerlei uitdagingen waarbij digitaal een toverwoord lijkt te zijn. In een studie voor een conferentie in New Delhi wordt een vergelijking tussen Hamburg, Berlijn en Enschede gepresenteerd en voor Binnenlands Bestuur in Zeist een populaire versie. Hamburg scoort goed met zijn Stadtwerkstatt, een participatietool voor de burgers vooral ingezet op cultureel gebied, Enschede wil heel graag en zet de digitale weg uit en Berlijn is lui, de toeristen komen toch wel dus hoeft de stad nog niet persé digitaal te zijn. In deze interactieve presentatie gaan we een piramide van digitale strategie te lijf om op het hoogste niveau op Smart Cities te focussen.

 

De motor van Gemeente Breda

Online samenwerken, mobiel werken met iPads, choose your own device... Deze ontwikkelingen vroegen om een toekomstgerichte visie op de inrichting van de IT van gemeente Breda. De gemeente Breda heeft gekozen voor flexibiliteit, schaalbaarheid en meer efficiëntie via een Hybride Cloud oplossing. De gekozen oplossing sluit daarmee naadloos aan op de huidige ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things en Always On. Dit zijn stragische projecten waar de gemeente, mede in het licht van Smart City concepten, veel aandacht aan besteedt. Aan de basis hiervan ligt een heldere strategie en uitvoeringsplan, nodig wanneer u tegelijkertijd aansluiting zoek bij oplossingen voor Intelligent Edge / Internet of Things. Aan de hand van een concrete business case bespreken we tijdens deze sessie de transitiemogelijkheden naar IoT en hybride cloud op basis van Microsoft Azure.

 

Sprekers: Dennis Stakenburg, Teamcoördinator & ICT Architect bij gemeente Breda en Clemens Esser, Chief Technologist Hewlett Packard Enterprise

 

 

Wanneer: donderdag  22 juni 2017

Waar: Figi Zeist

Tijd: vanaf 09.30


Wie: Binnenlands Bestuur en AG Connect

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

€ 225,00         abonnee Binnenlands Bestuur/AG Connect

€ 295,00         niet-abonnee Binnenlands Bestuur/AG Connect

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

 

Afbeelding

 

 

Afbeelding


Afbeelding 

 

in samenwerking met:

  

  Afbeelding       Afbeelding

 Afbeelding

 

Kennispartner: 

 

Afbeelding

 

Afbeelding