of 60220 LinkedIn

Landelijke kindertelefoon moet blijven!

Ik ben een groot voorstander van de aanstaande transitie van de jeugdzorg en hoop van harte dat de Tweede Kamer deze week beslist tot het niet controversieel verklaren ervan. Breed is gelukkig ook het besef dat het integraal verantwoordelijk maken van gemeenten voor de jeugdzorg niet automatisch hoeft te betekenen dat elke gemeente zijn eigen jeugdzorgorganisaties moet creëren.

Voor een deel van het jeugdzorgwerk zullen gemeenten in samenwerkingsverbanden gaan optreden als gemeenschappelijke opdrachtgever van op bovengemeentelijke schaal werkende jeugdzorgorganisaties. Het kabinet geeft de gemeenten terecht veel ruimte om hierin – binnen nader af te spreken kwaliteitskaders (certificeringeisen) – eigen afwegingen in te maken. Tegen deze achtergrond wil ik graag aandacht vragen voor de positie van de Kindertelefoon, die mijns inziens een bijzondere, want landelijke, positie verdient in het toekomstige stelsel van jeugdzorg.

De Kindertelefoon is in 1979 opgericht als telefonische hulpdienst voor kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar die in vertrouwen en anoniem willen praten over een probleem en is 365 dagen per jaar bereikbaar van 14.00-20.00 uur op één landelijk nummer (0800-0432). Met de opkomst van internet is er sinds 2003 ook online één op één contact mogelijk via de chat. Ook de website van de kindertelefoon die 24/7 bereikbaar is wordt veel bezocht. Daar kunnen kinderen berichten achterlaten, gedichten plaatsen en elkaar helpen op het forum. Meer dan 800.000 kinderen en jongeren weten jaarlijks gratis de weg naar de Kindertelefoon te vinden. De Kindertelefoon biedt laagdrempelig advies, informatie en ondersteuning bij kleine en grote problemen en vragen. De organisatie helpt kinderen zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden en heeft daarmee een preventieve werking in de jeugdzorg. Als er sprake is van problemen van ernstiger aard worden kinderen doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of andere specialistische organisaties, indien gewenst in acute situaties zelfs direct via een telefonisch driegesprek.

Het uitvoeren van de Kindertelefoon is nu nog wettelijk verankerd in de Wet op de Jeugdzorg als onderdeel van de Bureaus Jeugdzorg. Op 18 locaties werken, naast een kleine professionele staf, ruim 800 vrijwilligers. Deze, daarvoor speciaal getrainde, vrijwilligers voeren dagelijks telefonisch en via de chat gesprekken met kinderen en jongeren over grote en kleine problemen, houden gastlessen op scholen en beheren de website en het forum. De Kindertelefoon wordt grotendeels gefinancierd door de Bureaus Jeugdzorg (4 miljoen euro vanuit de doeluitkering van VWS) en wordt daarnaast gesteund door sponsoring financieel en “in kind”.

Hoewel de verschillende locaties hiërarchisch nog onder de verschillende Bureaus Jeugdzorg vallen, heeft de Kindertelefoon zich, mede onder de invloed van technologische ontwikkelingen ontwikkeld tot een landelijk werkende organisatie met één centraal nummer, één website en een landelijke routering van telefoon en chat gesprekken. Een kind uit Friesland kan een vrijwilliger in Limburg aan de telefoon krijgen. Gebleken is dat deze landelijke manier van werken de beste garantie biedt op goede prijs/kwaliteit, voortgaande innovatie en het aangaan van partnerships met sponsors. Versnippering van de functie van de Kindertelefoon over 415 gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden zou het einde betekenen van deze bewezen kindvriendelijke, laagdrempelige en preventieve voorziening met een zeer hoog bereik.

Het belang van behoud van een landelijk werkende Kindertelefoon is door de Tweede Kamer onderkend bij monde van de motie Dijsselbloem-Kooijman die de regering verzoekt de toekomst van de Kindertelefoon voor alle kinderen van Nederland veilig te stellen. Staatssecretaris van Veldhuijzen van Zanten heeft in reactie op deze motie aangegeven in gesprek te gaan met de VNG, met als inzet deze landelijke voorziening te handhaven. Ik hoop van harte en ga er eigenlijk zonder meer van uit dat de VNG zo verstandig is om deze lijn te volgen. Dit is het meest simpel te regelen door een wettelijke verankering van de Kindertelefoon als zelfstandige, centraal door het ministerie van VWS gefinancierde, Stichting met vertegenwoordigers van gemeenten in de Raad van Toezicht. Juist door haar voorhoede rol op het gebied van de inzet van sociale media zal het voor deze Landelijke Stichting een fluitje van een cent zijn om flexibel en op maat verbindingen te leggen met de lokale preventieve jeugdzorgvoorzieningen in de gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.