of 63966 LinkedIn

Yolanda de Koster

Yolanda de Koster is redacteur bij Binnenlands Bestuur met specialisatie op de thema's Bestuur en Organisatie en Sociaal.

 • Op ramkoers

  2 reacties

  De verhoudingen tussen gemeenten en kabinet verslechteren in rap tempo. Gemeenten waren op zijn zachtst gezegd al not amused omdat zij vorig jaar buitenspel stonden bij het sociaal akkoord en het zorgakkoord, terwijl de gemaakte afspraken hen direct aangaan en fikse gevolgen hebben voor het lokale beleid en dito begrotingen. 

 • Draaikunst

  Reageer

  Gemeenten zijn over de decentralisatie zorg weer in onderhandeling met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Met een fiks eisenpakket op zak zijn ze woensdag naar het ministerie van VWS getogen. Hoewel de staatssecretaris heeft laten weten ‘verheugd’ te zijn dat de gemeenten weer met hem om tafel willen, is het de vraag of hij daar echt blij mee zal − moeten – zijn.

 • Decentraal rommeltje

  2 reacties

  De grootste decentralisatieoperatie ooit wordt het genoemd: de decentralisaties werk, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Je zou mogen verwachten dat zo’n majeure operatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zou worden uitgevoerd. Niet is minder waar. Het kabinet maakt er een potje van.

 • Financiële boemerang

  2 reacties

  Het tot nu toe enige ‘uitgelekte’ nieuws over de rijksbegroting is dat de korting op de thuiszorg voor 2014 van de baan is. Althans, dat stellen ‘ingewijden’. Op Prinsjesdag zal duidelijk worden of de korting van 89 miljoen euro op het gemeentelijke budget voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging komend jaar inderdaad wordt geschrapt. Dan zal ook blijken of dit een schamel doekje voor het bloeden is voor de financiële ellende die de komende jaren over de gemeente wordt uitgestort. 

 • Meer vrouwen in de politiek

  11 reacties

  De opmars van vrouwen in gemeenteraden blijft al ruim dertig jaar steken op zo’n 25 procent. Dit moet anders. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 op komst moeten politieke partijen beter hun best doen om vrouwen te werven voor de actieve politiek. En hen op een verkiesbare plaats zetten. Natuurlijk gaat het om kwaliteit, maar die moet je wel willen en durven zien.

 • Malle Pietje

  2 reacties

  De zoektocht naar extra bezuinigingen is in volle gang. Hoewel nog niet duidelijk is waar de zes miljard euro extra (structurele) rijksbezuinigingen vandaan gaan komen, staat als paal boven water dat een deel ervan − opnieuw – door gemeenten moet worden opgehoest.

 • Dubbele kluif

  1 reactie

  In rap tempo wordt de verzorgingsstaat uitgekleed. Het mes wordt onder meer gezet in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Zorg en ondersteuning die tot voor kort als vanzelfsprekend werd geboden, moet voortaan door vrienden, familie en buren worden geleverd. Als dat echt niet lukt, kan een beroep op de gemeente worden gedaan, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten hebben echter een redelijke mate van beleidsvrijheid om zorg en ondersteuning te bieden. De ene gemeente kan en zal in de praktijk, en zeker na 2015 – als delen van de Awbz naar gemeenten worden overgeheveld −, een heel ander aanbod en voorzieningenniveau hebben dan de andere gemeente. Een bewustwordingscampagne is hard nodig.

 • Op losse schroeven

  1 reactie

  De kans is groot dat van de vijf beoogde superprovincies er hooguit één het levenslicht zal zien. De samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot de eerste van vijf landsdelen is met een krap jaar verschoven van 26 maart 2015 naar 1 januari 2016. De negen andere provincies hoeven alleen te fuseren als ze dat zelf willen, zo heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) recent in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Verwarring schept onrust

  1 reactie

  Het kabinet maakt er een potje van. Het zaait verwarring en schept onduidelijkheid over veel dossiers waarover gemeenten snel klare wijn geschonken willen hebben.

 • Verstoorde verhoudingen

  Reageer

  De package deal over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), het btw-compensatiefonds en het schatkistbankieren hebben de bestuurlijke en politieke verhoudingen op scherp gezet.

 • Kabinet stelt euro's boven inhoud

  Reageer

  Het financieel onderhandelaarsakkoord dat tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen is gesloten, laat duidelijk de toenemende grip van het ministerie van Financiën op de totale overheid zien.

 • Zorgen over de zorg

  Reageer

  In moordend tempo moet de komende weken worden gewerkt aan een nieuwe, gezamenlijke visie op de langdurige zorg.

 • Decentralisatiechaos

  1 reactie

  Behalve de inkomensafhankelijke zorgpremie zitten er meer onvoldoende doordachte maatregelen in het regeerakkoord. Eén ervan is de overdracht van taken van het sociale domein, in combinatie met de kabinetsplannen tot bestuurlijke opschaling.

 • Coördinatie goed, actie beter

  Reageer

  Het nieuwe kabinet moet volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een coördinerend bewindspersoon ‘sociaal domein’ krijgen. Deze bewindspersoon moet zorgen voor samenhang rond de decentralisaties werk, zorg en jeugd naar gemeenten en vaart zetten achter de overheveling van die taken.

 • Geen waterig compromis

  Reageer

  Achter gesloten deuren wordt de komende weken aan een nieuw kabinet gewerkt. Zoals het er nu naar uitziet, gaan VVD en PvdA samen een nieuwe regering vormen, vooralsnog zonder een derde partij. Rutte en Samsom hebben beloofd er geen slap compromis van te maken, maar dossiers ‘uit te ruilen’ en elkaar een en ander ‘te gunnen’.