of 59250 LinkedIn

Trees van der Schoot

Trees van der Schoot is eigenaar van Van der Schoot Advies, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. Ze is ex-ambtenaar en auteur van 'Trends en Tips ruimtelijke ordening 2013-2016', het 'Handboek RO en Bouw' (zesde druk) en 'RO voor raadsleden en bestuurders'.

 

Trees van der Schoot is te bereiken via:

E-mail

LinkedIn

Website

 • Belangrijk nieuws over legessanctie

  Reageer

  Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de in artikel 3.1 lid 4 Wro opgenomen legessanctie. Het ging om een aanvraag waarbij moest worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van een woning. Een geval van artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo dus.

 • De jeugd van tegenwoordig

  Reageer

  Vorige week heb ik een gastcollege over de Omgevingswet gegeven aan 5 VWO leerlingen in Roermond. De betreffende middelbare school nodigt mensen uit de praktijk uit om over hun beroep of passie te vertellen bij het vak Algemene Wetenschappen. De bedoeling is de algemene ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en ze te laten wennen aan het volgen van colleges.

 • Buitengebiedperikelen

  1 reactie

  Deze week heb ik met raadsleden gepraat over de vraag wanneer iets een verslechtering van milieukwaliteit is. Is dat nu bij meer ammoniak, fijnstof en geurbelasting of pas als daardoor de grenswaarden uit de wet worden overschreden? Met andere woorden: gaat het nu om een feitelijke verslechtering (waar ze zelf vanuit gingen) of een juridische verslechtering (waar de rechter in een zaak van die gemeente vanuit ging)?

 • De griffier van de toekomst

  Reageer

  Op het internet stond een blog van een voormalige griffier die er moeite mee had dat raadsgriffiers hebben gereageerd op de consultatieversie van het Omgevingsbesluit. Een griffier zou geen invloed moeten willen uitoefenen op de inhoud en dus ook niet op de inhoud van een wet. Hij of zij zou slechts een ‘postbode’ moeten zijn. Reden: de dynamische samenleving is aan zet. Gemeenteraden en bijgevolg griffiers moeten dan hun plaats weten en geen grote broek aantrekken. 

 • Het toernooiveld van de energietransitie

  Reageer

  Goed nieuws. Volgens wetenschappers kunnen we over dertig jaar bijna tien miljard mensen ruimschoots én schoon van energie voorzien. Zelfs als we allemaal - van Afrika tot Zuidoost-Azië - een welvarend leven leiden.

 • Sturen vanuit visie of vanwege draagvlak?

  2 reacties

  Godfried Bomans schreef ooit een sprookje dat ‘de Waaiman’ heet. De Waaiman vliegt hoog boven de wolken en heeft plezier in zijn leven. Hij draagt over zijn schouder een zak en daar zitten alle winden in: de frisse westenwind, de kille noordenwind, de sombere oostenwind en de zachte zuidenwind. De Waaiman doet zijn werk met plezier.

 • Niet gerustgesteld

  3 reacties

  Stel dat in de gemeentelijke pers verschijnt dat het college van B&W een heel belangrijk besluit heeft genomen, namelijk een visie voor een bepaald deel van de stad waarbij meerdere grote partijen betrokken zijn. Alle neuzen in één richting: een prestatie van formaat. Dan schrik je wel even als buurtbewoner als je tot dan toe van niets wist. In dit geval was er wel een informatieavond georganiseerd, maar die was de buurtbewoners niet opgevallen.

 • Flexibiliteit vraagt om een rechte rug

  2 reacties

  De Omgevingswet is qua idee een prachtige wet. Met volop mogelijkheden voor lokaal maatwerk via allerlei vormen van flexibiliteit, binnenplans en buitenplans.

 • Trumpisme

  4 reacties

  Onlangs deed ik mee met een diner van 50 bestuurders. Na binnenkomst kwam direct Donald Trump ter sprake: zijn ondemocratische aanpak, zijn oorlog met journalisten, zijn alternatieve feiten en zijn ‘neprechters’. Diverse bestuurders spraken hun afschuw en zorgen uit.

 • Afkalving van eigendomsrecht

  3 reacties

  Als reactie op de promotie van mijn boek Trends en Tips RO 2013-2016 kreeg ik van iemand een verontwaardigde mail. Ik zou helemaal uit het oog hebben verloren dat al die uitspraken één grote schending zijn van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (recht op een eigen woning en de volledige eigendom daarvan). En het Europese recht gaat voor boven het Nederlands recht. Het werd hoog tijd dat ik mij wat meer in deze materie zou verdiepen.

 • Gemeenteraad tandeloze waakhond onder de Omgevingswet

  1 reactie

  De Omgevingswet gaat uit van een beleidscyclus, die ertoe moet leiden dat beleid en omgevingswaarden werkelijkheid worden. De gemeenteraad heeft de rol van waakhond. Maar heeft hij ook tanden om te bijten?

 • Duurzaamheid moet je zien

  2 reacties

  Artikel 1.3 van onze toekomstige Omgevingswet bevat maatschappelijke doelen. Op grond daarvan moeten alle besluiten en handelingen waarop de wet betrekking heeft, worden bezien met het oog op duurzame ontwikkeling. Dat is nogal wat voor de huidige generatie sceptici die zich vooral verschuilen achter ‘duurzaamheid is een containerbegrip’ of achter een gebrek aan juridische afdwingbaarheid of verdienmodel. 

 • Een voor allen, allen voor een

  Reageer

  Gemeenten en provincie gaan in Limburg samen bepalen waar nieuwe huizen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen komen. Dit is vastgelegd in een bestuursakkoord. Het is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, maar ook een gezamenlijke invulling van de ladder voor duurzame verstedelijking.