of 63561 LinkedIn

Raf Janssen

Dr. Raf Janssen is socioloog en wethouder Sociale Zaken in de Limburgse fusiegemeente Peel en Maas. Hij promoveerde in 1990 op een studie over de verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie.

Raf Janssen was jarenlang directeur van de Stichting Sjakuus, het landelijke knooppunt van armoedebestrijding vanuit de basis. Hij is medeoprichter van de Sociale Alliantie en is in zijn vrije tijd nog steeds secretaris van dit sociale netwerk waarin zestig landelijke en provinciale organisaties in Nederland hun krachten bundelen wat betreft de strijd tegen armoede en uitsluiting. Voor BB Sociaal geeft hij regelmatig zijn kijk op werk, inkomen en participatie.

 • Precariteit

  1 reactie

  De onzekerheden van het leven worden mede bepaald door de wijze waarop de samenlevende mensen daarmee omgaan. In de verzorgingsstaat hebben de mensen collectieve regelingen gemaakt om zich te beschermen tegen onzekerheden. Vanaf 1981 (Bestek ’81) worden deze stap voor stap afgebroken. De verslechtering van collectieve (staats)regelingen dwingt mensen tot eigen gemeenschappelijk verweer tegen onzekerheden. Zo vernieuwt onzekerheid de wijze waarop wij samenleven.

   

 • Loslaten? Liever anders vastpakken!

  3 reacties

  Bij het doornemen van het ‘Binnenlands Bestuur’ van 27 februari 2015  viel mijn oog op het de constatering dat het ‘scheefgegroeid gelijkheidsideaal’ ertoe heeft geleid “dat publieke  voorzieningen niet meer aan mensen werden toebedeeld op basis van behoeften en vermogens, maar op basis van rechten en aanspraken.“

 • Verhalen van mensen en bewarende eigenarbeid

  Reageer

  Mensen in staat stellen hun eigen verhaal te vertellen en ruimte scheppen voor eigen arbeid van burgers. Dat zijn twee principes om een participatiesamenleving te laten groeien en bloeien en de kwaliteit van leven te borgen. Als wethouder sociaal domein draag ik een beleid uit dat aansluit bij deze twee principes. Dat maakt het beleid levendig en levensecht.

 • Het werkwoord magmoeten

  Reageer

  Ooit gehoord van het werkwoord magmoeten? Nee? Het wordt tijd er kennis van te nemen, want dit nieuwe werkwoord wordt de peilstok voor de mate waarin de drie decentralisaties zullen lukken in jouw gemeente.

 • De vijf krachten van de decentralisatie

  1 reactie

  Bij de decentralisatie van het sociaal domein spelen vijf krachten een eigen rol. Door die in kaart te brengen kunnen alle spelers meer bewust een positie kiezen in het veranderingsproces dat ze zelf mee gestalte geven en dat mogelijk leidt tot een samenleving die losser staat van overheid en markt.

 • Hoe om te gaan met regionale samenwerking?

  1 reactie

  Rijkstaken op het sociale domein (jeugd, zorg, participatie) worden overgeheveld naar de gemeenten. Het rijk wil wel uitvoeringsgaranties en dwingt gemeenten tot regionale samenwerking. Er is sprake van centraliserende decentralisatie. Hoe ga ik daarmee om als lokaal bestuurder van een middelgrote gemeente? Ik oefen mij in de kunst van het afhoudend inspelen.

 • Kabinet maakt doe-democratie te simpel

  Reageer

  Onlangs presenteerde minister Plasterk (BZK) het kabinetsstandpunt over doe-democratie , een ‘kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving’.  De nota geeft veel voorbeelden van initiatieven van burgers die maatschappelijke vraagstukken in hun eigen leefomgeving oppakken. Het kabinet wil  dat overheden deze initiatieven ondersteunen. 

 • Doen gemeenten decentralisatieoperatie mislukken?

  Reageer

  Gemeenten zijn in de greep van de decentralisaties. Op 1-1-2015 vindt de ‘big bang’ plaats. Dan wordt een aantal taken van het Rijk overgenomen door de gemeenten. Een uitgesproken kans om zaken anders aan te pakken. Daar wordt veel over gesproken. Maar hoe scherper de krijtlijnen worden, hoe meer ze zich lijken te spiegelen aan het gangbare. Gemeenten blijken behept met systeemdenken en dat is funest voor de decentralisatieoperatie.

 • Samenleving is zoek in decentralisatiebrief

  1 reactie

  De decentralisatiebrief van minister Plasterk is een prototype van Haags systeemdenken. De leefwereld van burgers ontbreekt totaal. Lokaal ontstaat weer gevoel voor de ervaring dat een heel dorp nodig is om een kind op te voeden. Maar het Haagse systeemdenken kent geen dorpen. Het kent alleen structuren en losse individuen, die ofwel krachtig ofwel behoeftig zijn.

 • Arbeidsmigranten normaal gehuisvest en betaald

  1 reactie

  Regelmatig hoor of lees ik berichten in de media over slechte woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. De ontoelaatbaarheid van zulke situaties dringt pas echt tot je door, wanneer je als wethouder in je eigen gemeente geconfronteerd wordt met mensonwaardige toestanden en genoodzaakt bent om met toepassing van bestuursdwang maatregelen te nemen.

 • Help de onredzamen door goed voor jezelf te zorgen!

  Reageer

  “Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen.” Zo luidt de titel van het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in mei 2012 heeft uitgebracht over de ouderenzorg. 

 • Werkgevers niet ont-zorgen, maar be-zorgen

  Reageer

  Bij re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt steevast gesteld dat werkgevers ‘ontzorgd’ moeten worden. De overheid stimuleert deze ontzorging. Daarmee trekt ze een maatschappelijk probleem naar zich toe en ontneemt ze de samenleving de kans deelgenoot te worden van een vraagstuk dat allen aangaat.

 • Rutte, Kamp en De Krom bedrijven pure propaganda

  Reageer

  Premier Rutte doet het signaal dat er steeds meer armen komen af met bewering dat er geen sprake is van armoede. Minister Kamp en Staatssecretaris De Krom roepen alsmaar dat er werk genoeg is in Nederland en dat mensen daar op af moeten. Door deze beelden op te roepen ontkennen ze de werkelijkheid van mensen. In plaats van te besturen op basis van cijfers, bedrijven ze propaganda.

 • Breng de moraal terug in de economie

  7 reacties

  Al kabinetten lang zingt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hetzelfde lied: herstel goedschiks of kwaadschiks het moreel van uitkeringsgerechtigden. De conditie die daarvoor nodig is wordt stelselmatig over het hoofd gezien: de moraal moet terug in de economie!

 • Omdat er te weinig is voor allen, mogen de armen bijspringen!

  1 reactie

  Dat is de kern van het beleid van dit kabinet. Al jarenlang staan de laagste inkomensgroepen onder druk. Deze druk wordt door de nieuwste aanscherpingen van de Wwb opnieuw opgevoerd. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en groter.