of 64277 LinkedIn

Pieter Jan Biesheuvel

Pieter Jan Biesheuvel (1949) is voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Biesheuvel studeerde Nederlands recht in Amsterdam. Daarna werkte hij o.a. bij de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Unie van Waterschappen en de Agrarische Sociale Fondsen in Den Haag.

 

Van 1986 tot 2002 zat hij voor het CDA in de Tweede Kamer. Hier was hij woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en sociale zaken. Na zijn vertrek uit de Kamer was hij o.a. voorzitter van Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen. Naast zijn voorzitterschap van de RWI is hij ook voorzitter van de Raad voor Rechtsbijstand en het bedrijfschap Horeca.

 

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) is het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt behoren eveneens tot de kerntaken van de RWI.

 • Tijd voor de laatste ronde

  Reageer

  De Raad voor Werk en Inkomen stopt per 1 juli 2012. Tijd voor mij om ook met deze column te stoppen. Dit wordt dus mijn laatste. Enige weemoedigheid is mijn deel. Het periodiek schrijven van een column is een mooie gelegenheid de eigen gedachten te ordenen en te focussen. Ik zal het missen.

 • Het gaat om mensen, niet om structuren

  Reageer

  De wereld van de sociale zekerheid is weer in rep en roer. Alle vaste uitgangspunten staan opnieuw op losse schroeven. In het gehele land zijn de structuurdiscussies voor de zoveelste keer losgebarsten. Wat is de toekomst van het werkplein? Wat is de toekomst van de sociale dienst? En wat is de toekomst van de sociale werkvoorziening? En dan te bedenken dat al deze vragen nog maar één van de drie grote decentralisatievraagstukken betreffen. Naast ‘werken naar vermogen’ komen immers ook de jeugdzorg en delen van de AWBZ op gemeenten af. Ga er maar aan staan.

 • Wachten op Prinsjesdag…

  Reageer

  De derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Het is bijna weer zo ver. Een mooie dag. Vol pracht en praal. Vol tradities. Vol verwachting klopt ons hart. Want het is ook de dag van de nieuwe voornemens van het kabinet. De doelstellingen kennen we inmiddels wel, maar hoe gaat het kabinet deze doelstellingen realiseren? Daarover komt op Prinsjesdag meer duidelijkheid. Als het goed is….

 • Eigenwijs over grijs

  Reageer

  Vergrijzing… Alles wordt er duurder, armoediger en vervelender door. Uitpuilende verzorgings- en verpleeghuizen waar de steeds schaarsere verzorgsters werken tot ze erbij neervallen. Aan het bed tot in het bed dus. De zorgkas loopt leeg. Werkgevers zoeken intussen vergeefs naar personeel.

 • Bestuursakkoord: kabinet én gemeenten moeten koers wijzigen

  Reageer

  Het kabinet heeft vorige week de VNG opnieuw laten weten dat het bestuursakkoord ondeelbaar is. Slikken of stikken dus. En dit terwijl zowel grote als kleine gemeenten al hebben laten weten niet akkoord te kunnen gaan met het gehele bestuursakkoord. Ligt het kabinet op ramkoers of zal het toch tijdig zijn steven wenden? Die vraag brandt nu op ieders lippen. Maar is dat wel de belangrijkste vraag?

 • De waarheden van Tjeenk Willink

  Reageer

  Onlangs presenteerde Herman Tjeenk Willink het Jaarverslag van de Raad van State. Veel aandacht kreeg de passage over de rol van de koningin bij de formatie. Daardoor sneeuwde een andere belangrijke passage onder. Hoe ironisch, want die passage betrof de geringe aandacht van de politiek voor de uitvoeringspraktijk.

 • De RWI: Een schijndiscussie

  3 reacties

  Minister Kamp wil de rijksbijdrage aan de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) stoppen. Dat doet zeer. Nog meer pijn doen zijn argumenten. Die zijn niet serieus te nemen.

 • De tijdgeest

  Reageer

  Om invloed uit te kunnen oefenen in het publieke debat is het belangrijk dat je aansluit bij de tijdgeest. Anders loop je het risico buitengesloten te worden en als ‘niet ter zake’ bij het vuilnis te worden gezet.

 • Dé krimpregio bestaat niet

  Reageer

  De krimpregio’s zijn al enige tijd in het nieuws. Teruglopende bevolkingsaantallen roepen nieuwe vragen op. Hoe kan worden voorkomen dat economische activiteiten en voorzieningen verder en verder afnemen? De SER zegt er behartigenswaardige woorden over in een recent advies.

 • De herwaardering van de professional

  1 reactie

  Laat de professional weer zijn werk doen! Dat pleidooi horen we vaak in het onderwijs, de zorg en het publieke domein. Geef de werkvloer terug aan de leraar, de verpleegster en de agent. Verlos hen van bureaucratie en van verstikkend management. Geldt dit eigenlijk ook voor de sociale zekerheid?

 • Fase 4..

  Reageer

  Mensen in fase 4. Kent u die uitdrukking nog? Ik refereer natuurlijk aan de indeling die in de negentiger jaren binnen Arbeidsvoorziening gebruikelijk was. Fase 4 stond voor mensen waarvoor Arbeidsvoorziening geen dienstverlening meer verrichtte omdat deze mensen te ver afstonden van de arbeidsmarkt.