of 64120 LinkedIn

Peter van de Laak

Peter van de Laak werkt als zelfstandig adviseur onder de bedrijfsnaam Milieuregie. Wat hem beweegt is een bijdrage leveren aan een professionele milieupraktijk binnen het ruimtelijk domein. Hij ondersteunt gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij omgevingsbeleid en integrale afwegingen over ruimte, milieu en duurzame ontwikkeling. Binnen het VVM netwerk van milieuprofessionals is hij actief als voorzitter van de sectie milieueffectrapportage. De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel. 

 • Stedelijke regio’s hebben meerschalige NOVI nodig

  Reageer

  De startnota NOVI stelt vier strategische opgaven centraal die de belangen van meerdere overheden raken. Voor stedelijke regio’s waar complexe opgaven en belangen samenkomen is een meerschalige integrale visie nodig. 

 • Woonvisie Rotterdam overtuigt niet

  Reageer

  Rotterdam gaat verouderde woningen slopen. Die zijn nu nog betaalbaar voor minder draagkrachtige bewoners, maar de nieuwe woningen zullen flink duurder uitvallen. Dat levert een fiks dilemma op. Nieuwbouw en renovatie dragen bij aan de ambitie om te komen tot een energieneutraal woningenbestand. Die woningen zijn dan wel minder goed betaalbaar voor de laagste inkomens. De gemeente wordt verweten kwetsbare bewoners de stad uit te jagen.

 • De metropool is niet dé oplossing voor duurzame verstedelijking

  1 reactie

  Nederland moet investeren in grootstedelijkheid stelt Zef Hemel in zijn boek ‘De toekomst van de stad’. Grote steden zijn rijker, innovatiever en duurzamer. Het polycentrische stedensysteem van Nederland kan niet concurreren met de grotere agglomeraties in Europa en de wereld. Het zijn de inwoners van de megasteden die de mondiale vraagstukken op het gebied van klimaat, armoede en uitputting van fossiele brandstoffen gaan oplossen, volgens Hemel. Dat is te kort door de bocht.

 • Schiphol mag groeien, maar hoe lang nog?

  1 reactie

  Nieuwe afspraken over efficiënt gebruik van start- en landingsbanen geven Schiphol uitzicht op verdere groei van het aantal vluchten en passagiers. Hierover moet nog wel een luchthavenindelingsbesluit (LVB) worden genomen en een MER opgesteld. Het is de vraag wat de houdbaarheid is van het nieuwe LVB. Schiphol zal op termijn alleen kunnen blijven groeien als dit samengaat met een integrale aanpak van de leefomgevingskwaliteit in de regio.  

 • Omgevingswetaanpak m.e.r. benadeelt het milieu

  Reageer

  De verplichte kennisgeving bij de start van de plan-m.e.r. komt te vervallen. In het ontwerp Omgevingsbesluit ontbreekt hiervoor de motivering. Hoe moeten we dit duiden? Spreekt dit voornemen voor zich of is het een manier om lastige discussies uit de weg te gaan? Niet onderschat mag worden de ondermijning hiervan voor de wezenlijke rol van het instrument milieueffectrapportage en de machtsbalans tussen planproces en m.e.r.

   

 • Implementatie Omgevingswet begint nu

  Reageer

  Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Omgevingswet geaccordeerd. Dat is goed nieuws, maar het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. De uitvoeringsregelingen moeten nog door beide kamers. Inmiddels geven de pilots omgevingsvisie en omgevingsplan al een goed beeld van de uitdagingen. Cultuurverandering en digitalisering zijn de nieuwe ‘buzzwords’, maar waar draait het nu werkelijk om bij de implementatie van de Omgevingswet?

 • Gaat de PAS ons nog verrassen?

  4 reacties

  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kent de nodige onopgeloste kwesties en is niet erg in lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet, blijkt na het eerste halfjaar. Hoe uitvoerbaar is de PAS eigenlijk?

 • Dilemma’s voor het gemeentelijk omgevingsplan

  Reageer

  Een groot aantal gemeenten experimenteert met het omgevingsplan. Eén van de vragen die daarbij aan de orde is: wat te doen met de planvoorschriften van bestemmingsplannen en verordeningen die je wilt gaan samenvoegen? Ga je die op één lijn brengen voor het omgevingsplan of kies je voor het gebiedsgericht differentiëren van voorschriften? En in welke mate wil je milieuvoorschriften opnemen in het omgevingsplan? Welke uitgangspunten hanteer je bij het maken van die keuzes? 

 • Energieakkoord struikelt over verkokering ministeries

  1 reactie

  Het Energieakkoord ligt onder vuur. De resultaten blijven achter bij de ambitie. Windenergie op zee wordt gefrustreerd door onhandig manoeuvreren van de minister van EZ. Duurzame energieopwekking (zonnepanelen) in de gebouwde omgeving komt maar moeizaam van de grond door ingewikkelde voorwaarden voor salderen. Voorts beperkt het Woonakkoord het investerend vermogen van woningcorporaties. De Rijksdepartementen zijn teveel bezig met hun eigen agenda. Moet er geen Duurzame Energiecommissaris komen die de regie gaat nemen, zoals bij de aanpak van de waterveiligheid?

 • Omgevingsplan vraagt om andere inzet milieueffectrapportage

  Reageer

  De ontwerp-Omgevingswet kiest wat betreft milieueffectrapportage meer voor afslanken dan voor vernieuwen. Het mer-instrumentarium moet eenvoudiger. Minder onderzoekslasten en meer afwegingsruimte is het nieuwe credo. Dat lijkt logisch, maar bij een nadere beschouwing van de reikwijdte van het nieuwe gemeentelijk omgevingsplan ook weer niet.

 • Mogen lokale bestuurders zelf uitmaken hoe ze het geluidprobleem aanpakken?

  2 reacties

  Europa zet al jaren in op een sectorale aanpak van belangrijke milieuproblemen. Dat is ook voor geluid het geval. De geluidaanpak die Europa voorstaat kost alleen bakken met geld, terwijl de financiering een groot struikelblok is. Het benodigde geld is in steeds mindere mate beschikbaar. En het is haast onmogelijk om de investeringen in een betere geluidkwaliteit te laten renderen. Het moet en kan anders. Biedt de Omgevingswet daarvoor kansen?

 • Verander je mindset, begin bij het gemeentelijk omgevingsplan

  1 reactie

  Dit motto is van toepassing op Ommen. Andere gemeenten kunnen zich eraan spiegelen. Een andere mindset: makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? In Ommen zijn ze gestart met een aftrap in de krochten van het gemeentehuis. Als je een nieuw fundament wilt leggen, dan kun je daar het beste beginnen. Wat blijkt: je raakt in gesprek met collega’s waar je anders niet direct bij de kamer binnenloopt. Ook niet beginnen met kaartjes en gebieden inkleuren. Dan kom je al snel in de geijkte patronen terecht.

   

 • Een uitnodigende omgevingsvisie, hoe maak je die?

  Reageer

  Door de visie vooral niet zelf te willen schrijven! Draai het om. Nodig maatschappelijke en professionele partijen uit om zelf met een verbeeldende visie te komen. Wellicht door een prijsvraag uit te schrijven. Als loslaten en faciliteren de nieuwe rol is van de overheid, dan kan je daar maar meteen mee beginnen.

 • Wijziging Europese m.e.r.-richtlijn is niet slim

  Reageer

  De Europese Commissie stuurt aan op een wijzing van de richtlijn voor milieueffectrapportage voor publieke en particuliere projecten. Er zijn nog steeds tekortkomingen bij de screening van projecten en de scope van de milieubeoordeling. Tevens is de richtlijn aangewezen als instrument voor vereenvoudiging. Slimme regelgeving heet dat. Het is de vraag of de voorstellen voor wijziging van de richtlijn de kwalificatie ‘slim’ verdienen. Het wijzigingsvoorstel is gepubliceerd op 26 oktober 2012, maar besluitvorming erover laat nog op zich wachten. Tja, dat is blijkbaar niet zonder reden.

 • De plan-m.e.r. als ontwerpinstrument?

  1 reactie

  Een nieuwe Omgevingswet is in voorbereiding. Een mooie kans om de plan-m.e.r. te vernieuwen. De meerwaarde van het instrument staat onder druk. De kritiek richt zich onder andere op de kwaliteit van de beslisinformatie. De plan-m.e.r. is niet concreet, werkt vertragend en is te weinig sturend in de planontwikkeling. Voor sommige partijen is de scope te smal, voor anderen weer te breed.