of 63908 LinkedIn

Lex van Almelo

Lex van Almelo (1955) is freelance juridisch journalist en text consultant. Hij is onder meer medewerker van Binnenlands Bestuur, de Accountant, het Advocatenblad en Notariaat Magazine. Aan zijn studie strafrecht en criminologie heeft hij een journalistieke interesse overgehouden in de juridische aspecten van witteboordencriminaliteit.
Zijn meest recente boek is Dames en Heren van de jury. Daarin kan de lezer een Vlaams juryproces meebeleven en worden de voors en tegens van juryyrechtspraak speels weergegeven. Eerder schreef hij Onze Grondwet (de rechtsstaat en de grondrechten verklaard voor nieuwe Nederlandse burgers) en Ik heb toch niets te verbergen (over privacybescherming in het informatietijdperk).

 • Bestuursrecht - Inbesteden

  Reageer

  Westland hoeft de inzameling en verwerking van afval niet aan te besteden op de markt als zij deze taak ‘inbesteedt’ aan een gemeenschappelijk bedrijf van gemeenten en waterschappen.

 • Bestuursrecht - Grote kruimel

  Reageer

  Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen gemeenten volstaan met een ‘lichte’ vergunning bij grotere bouwprojecten die niet te veel afwijken van het bestemmingsplan. Dat heeft de Raad van State onderstreept in zijn eerste uitspraak over een planologisch ‘kruimelgeval’.

 • Bestuursrecht - Stappenplan

  Reageer

  Wanneer het handhavingsbeleid ‘redelijk te achten’ is, moet een gemeente zich daaraan houden en niet het eigen stappenplan negeren. Zelfs als de ernst van de overtreding gering is. De Raad van State heeft de beginselplicht tot handhaving ‘gepreciseerd’.

 • Bestuursrecht - Stachalets

  Reageer

  Een gemeente die de permanente bewoners van recreatieve chalets een persoonsgebonden vrijstelling weigert, moet hun persoonlijke belangen meewegen. Om vast te stellen of het chalet permanent wordt bewoond, mag je niet puur afgaan op de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

 • Bestuursrecht - Over de brug

  Reageer

  Een buurgemeente met bestuursdwang aanzetten om de wegenonderhoudsplicht na te komen, kan niet. Maar een rekening sturen kan wel. Als de buurgemeente dan in gebreke blijft, moet je naar de burgerlijke rechter.

 • Bestuursrecht - Naturavergoeding

  Reageer

  Een zuinige gemeente mag planschade vergoeden door wegbestemde bouwmogelijkheden te herstellen. Het college van B en W moet daarbij wel een bedrag toezeggen voor het geval de bouw toch niet kan doorgaan. Maar moet de hoogte van het bedag nu wel of niet vooraf bekend zijn?

 • Bestuursrecht - Kaartje kopen

  Reageer

  Een burger die in beroep gaat tegen afwijzing van acht bezwaren, moet straks achtmaal griffierechten betalen, terwijl het bestuursorgaan acht keer een ‘toegangskaartje’ moet kopen om zich voor de rechter te verweren. Totale kosten: 8 duizend euro.

 • Bestuursrecht - Burgerinitiatief

  Reageer

  Provinciale Staten van Overijssel moeten alsnog een inhoudelijk besluit nemen over het bezwaar van een burgerinitiatief tegen geplande megastallen.

 • Bestuursrecht - Huisbezoek

  Reageer

  Anonieme tips alleen zijn onvoldoende om met een controlerend ‘huisbezoek’ inbreuk op het huisrecht te rechtvaardigen. Het college van B en W in Amsterdam kan de belastende bevindingen van het bezoek daarom niet gebruiken om een onderverhuurder te beboeten.

 • Bestuursrecht - Carillon

  Reageer

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een bepaling opnemen voor één carillon kan niet. De gemeente Weesp onderzoekt nu of het carillongeklingel tussen 23 en 7 uur kan worden gedempt. Een voorbeeld voor andere gemeenten?

 • Bestuursrecht - Schipholschade

  Reageer

  Een huiseigenaar in Aalsmeer krijgt 35 mille vanwege de aanleg van de vijfde baan op Schiphol. Voor de geluidszonering van het ‘vierbanenstelsel’ wil hij ook geld zien. Maar is er wel schade? En zo ja, hoe bereken je de vergoeding dan? De Raad van State geeft een omstreden antwoord.

 • Bestuursrecht - Zwerfoma

  Reageer

  Een gebiedsverbod opleggen aan een bedelaarster mag ook als zij pas in de bezwaarfase de gelegenheid krijgt haar zienswijze te geven. Een kaartje geven van het verboden gebied is na de zoveelste keer evenmin nodig. 

 • Bestuursrecht - Troebel water

  Reageer

  Het waterschap Friesland had in de lozingsvergunning voor de overstort van verdund rioolwater duidelijk moeten aangeven wanneer het de gemeente Weststellingwerf precies kan dwingen maatregelen te treffen tegen ontoelaatbare hinder en verontreinigd oppervlaktewater.

 • Bestuursrecht - Patstelling

  Reageer

  De hoogte van een dwangsom mag niet hoger zijn dan nodig om de overtreding te beëindigen. De financiële situatie van de overtreder mag voor de hoogte geen rol spelen. Bovendien moet duidelijk zijn wat de overtreder moet doen om de dwangsom niet te verbeuren.

 • Burgerbelang

  Reageer
  Volgens ‘rechtzinnige burger’ Henk Kruijer houdt Heemstede zich niet aan de wettelijke regels voor de publicatie van informatie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) weigert de burgemeester van Heemstede hiervoor aan te pakken. Kruijer kan daartegen niet in beroep.