of 59250 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Het gelijk van Pieter Broertjes

  1 reactie

  De burgemeester van Hilversum – Pieter Broertjes – hield begin september in Den Haag de Ben Pauw-lezing en haalde daarin het openbaar bestuur in ons land over de hekel. De analyse van Broertjes is in de eerste plaats interessant omdat hier niet alleen een burgemeester spreekt met enkele jaren bestuurservaring, maar een ervaren journalistieke waarnemer die jarenlang vanaf de buitenkant naar het openbaar bestuur heeft gekeken.

 • Gekozen burgemeester in nieuw regeerakkoord

  Reageer

  In het nieuwe parlementaire jaar zullen politieke partijen commissies benoemen die de kabinetsformatie van 2016 gaan voorbereiden. Nu het er naar uitziet dat de Kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet zal verdwijnen, zullen die commissies zich moeten beraden op de gevolgen die dat gaat krijgen voor het lokale bestuursmodel.

 • Medebewind beperkt de open huishouding

  Reageer

  In het vorige nummer van Binnenlands Bestuur schreef ik dat gemeenten hun klassieke autonome taak weer vorm en inhoud zouden moeten geven. Uit diverse reacties op die bijdrage blijkt dat er rond het verschijnsel lokale autonomie veel misverstanden bestaan.

 • Klassieke lokale autonomie moet herleven

  Reageer

  In een opiniebijdrage op de website van Binnenlands Bestuur schrijven oud-griffier Corinne Arnold en bestuursadviseur Carien Verhoeff dat de gemeenteraden onorthodox te werk moeten gaan bij de decentralisaties. De wetgever heeft vrijwel alle bevoegdheden toebedeeld aan de colleges van B en W en daarbij de gemeenteraad vrijwel over het hoofd gezien. 

 • Caribische interventies moeten proportioneel zijn

  Reageer

  Het conflict tussen Aruba en Nederland is voorlopig bijgelegd. Het knetterde even flink toen de Arubaanse minister van financiën aftrad en premier Mike Eman in hongerstaking ging. Eman is een rustige en evenwichtige persoonlijkheid, dus bij een hongerstaking moet er echt wel iets aan de hand zijn. Bij interventies in koninkrijksverband is het wijs en verstandig om de interventieladder af te lopen. En die loopt van ongerustheid, via vermaning tot blokkeren. 

 • Decentralisaties lokken veel toezicht uit

  Reageer

  Decentralisatie betekent het overdragen van taken en bevoegdheden van het centrale naar het decentrale niveau. Het verleden heeft laten zien dat daarbij veelal financiële oogmerken domineren. 

 • Digitaal stemmen roept vragen op

  Reageer

  In Binnenlands Bestuur 10 schreef ik over de stemwijze bij de benoeming van wethouders. Is daar een geheime schriftelijke stemming noodzakelijk of mag eventueel ook hoofdelijk en dus mondeling worden gestemd? Het vraagstuk speelt ook bij de herbenoeming van burgemeesters. Bij de herbenoeming van de burgemeester lijkt een hoofdelijke stemming te leiden tot terughoudendheid. 

 • Omgevingsdienst is pseudo-deconcentratie

  Reageer

  De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel ‘Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’. Kort gezegd is dat de Wet VTH, waarin een definitieve plaats voor de omgevingsdiensten wordt geregeld. Ook worden de omgevingsdiensten op afzienbare tijd geëvalueerd om vast te stellen of het hier gaat om een effectieve werkwijze. 

 • Kaderstelling cruciaal bij decentralisatie

  Reageer

  Hoe kunnen gemeenteraden invloed uitoefenen op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in de sfeer van jeugdzorg, AWBZ-WMO en werk en inkomen? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

 • Statenverkiezing 2015 gaat niet over de provincie

  Reageer

  De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn moeilijk te vertalen naar het nationale niveau. Toch gebeurde dat over de gehele linie en wel vooral door het electorale pak slaag dat PvdA en VDD hebben gekregen. Bij de verkiezingen voor het Europarlement zal het nog een graadje erger worden.

 • Advocaat moet kandidaat wethouder niet maat nemen

  Reageer

  In het vorige nummer van BB schreef ik over de brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten, waarin een integriteitstoets voor wethouders wordt aanbevolen. In hetzelfde nummer schreef Yolanda de Koster een rapportage over hetzelfde onderwerp. Uit die beschouwing blijkt dat ook marktpartijen de brief van Plasterk hebben gelezen en hun producten daarop hebben toegesneden. Berenschot deed voor 10.000 euro een doorlichting in Alphen aan den Rijn.

 • Burgemeester, blijf weg van wethoudersbenoeming

  Reageer

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft een brief geschreven aan alle gemeenten, met daarin een advies over de collegevorming en de benoeming van wethouders. Het is een curieuze brief waar heel verschillend op is gereageerd. In plaats van een oplossing te bieden, zou de brief ook kunnen zorgen voor veel extra en geheel onnodige problemen. 

 • BZK te onzichtbaar bij de decentralisatie

  Reageer

  Bij het debat in de Eerste Kamer over de Jeugdwet voerde staatssecretaris van Justitie Teeven het woord over de invloed van gemeenteraden op het nieuwe stelsel van Jeugdzorg.