of 59244 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Alle raadsleden dezelfde informatie

  Reageer

  Een goede informatieverstrekking is de kurk waarop de lokale democratie drijft. Controle en verantwoording kunnen alleen goed functioneren indien betrokkenen weten waarover het gaat. Bij die informatieverstrekking speelt voortdurend de vraag hoe de verhouding is tussen individuele en collectieve posities. Moet alle informatie die aan een individueel raadslid wordt gegeven automatisch worden doorgespeeld aan de andere raadsleden?

 • Weeffout leidt tot waterhoofd

  Reageer

  In de gemeenteraden bestaat grote verwarring over de decentralisaties. Cruciaal is natuurlijk dat de machine gaat draaien en basisvoorzieningen zijn verzekerd. Daar is met grote inzet aan gewerkt door de wethouders sociaal domein en het ziet ernaar uit dat overwegend het stelsel in werking is getreden.

 • Geheimen vergen protocol

  Reageer

  Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn in gemeenteland lastige grootheden. Uit de praktijk blijkt dat daar in de Nederlandse gemeenten heel verschillend mee wordt omgegaan. Op zichzelf genomen is dat een goed teken. De beslissing om geheimhouding of vertrouwelijkheid op te leggen behoort tot de kern van de gemeentelijke autonomie. Dat impliceert dat hier verschillen ontstaan. Dit uitgangspunt moet onder alle omstandigheden worden gekoesterd.

 • Gebrekkige analyse van Arubaans bestuur

  Reageer

  De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekleedde drie jaar lang in Oranjestad de zogenaamde Gouverneursleerstoel om onderzoek te doen naar het openbaar bestuur in Aruba. Afgelopen november nam hij afscheid en publiceerde een boekje Dagboek van de Gouverneursleerstoel met daarin zijn bevindingen. Het is een bijzonder geschrift geworden en dan gebruik ik een understatement. In de eerste dertig pagina’s slaat de professor wild om zich heen.

 • Weg met het statuut

  Reageer

  Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 60 jaar. Nadat Nederlands-Indië onafhankelijk was geworden, was het Statuut een slap aftreksel van het koninkrijksverband dat oorspronkelijk na 1945 werd beoogd.

 • Stop de armoede, dood de bedelaar

  Reageer

  In de moderne wetenschappelijke literatuur over het fenomeen politiek wordt geloofwaardigheid (‘credibility’) het kernprincipe genoemd voor politici die electoraal willen scoren en politiek overeind willen blijven. Voor politici betekent dat de dwingende noodzaak om te selecteren in probleemduiding en beoogde politieke doelen. Die selectie houdt in dat maatschappelijke problemen en de daarbij voorhanden oplossingen moeten passen bij het profiel van de politieke partij en bij de electorale achterban.

 • Gedragscodes hebben vaak misleidend effect

  Reageer

  Begin dit jaar verscheen een rapport van de Raad voor de Rechtspraak over de kernwaarden voor de rechterlijke macht. Het rapport is vervaardigd door Leidse onderzoekers – Van Emmerik c.s. – en bevat een analyse van de systeemwaarborgen voor rechterlijke onafhankelijkheid, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Ik was voorzitter van de begeleidingscommissie.

 • Staatscommissie parlementair stelsel moet slagen

  Reageer

  Er komt een staatscommissie Parlementair stelsel. Het initiatief komt uit de Eerste Kamer. De opdracht moet nader worden uitgewerkt en dat kan dus nog alle kanten op. Omdat er met name over de positie van de Eerste Kamer heel verschillend wordt gedacht, zal de formulering van die opdracht nog niet zo eenvoudig zijn.

 • Organiek denken parool bij burgemeesterskeuze

  Reageer

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters congresseerde vorige week vrijdag in Barendrecht. Een hoofdonderdeel van het programma was het debat over wat er moet gebeuren als de Kroonbenoeming uit de Grondwet is geschrapt. Ik mocht dat debat inleiden. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het schrappen van de Kroonbenoeming ook in tweede lezing na de verkiezingen van 2017 op de vereiste tweederde meerderheid in beide Kamers kunnen rekenen.

 • Verbonden bestuur moet uit de knoop

  Reageer

  De gemeentesecretarissen zijn deze week in Friesland voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Onder de cryptische titel ‘Vreemdgaan in Friesland’ is het een geheel ander jaarcongres dan gebruikelijk. De gemeentesecretaris gaat op zoek naar zijn of haar toekomst. Veel secretarissen zullen blij zijn dat ze even uit de gemeentelijke hectiek kunnen ontsnappen.

 • Het gelijk van Pieter Broertjes

  1 reactie

  De burgemeester van Hilversum – Pieter Broertjes – hield begin september in Den Haag de Ben Pauw-lezing en haalde daarin het openbaar bestuur in ons land over de hekel. De analyse van Broertjes is in de eerste plaats interessant omdat hier niet alleen een burgemeester spreekt met enkele jaren bestuurservaring, maar een ervaren journalistieke waarnemer die jarenlang vanaf de buitenkant naar het openbaar bestuur heeft gekeken.

 • Gekozen burgemeester in nieuw regeerakkoord

  Reageer

  In het nieuwe parlementaire jaar zullen politieke partijen commissies benoemen die de kabinetsformatie van 2016 gaan voorbereiden. Nu het er naar uitziet dat de Kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet zal verdwijnen, zullen die commissies zich moeten beraden op de gevolgen die dat gaat krijgen voor het lokale bestuursmodel.

 • Medebewind beperkt de open huishouding

  Reageer

  In het vorige nummer van Binnenlands Bestuur schreef ik dat gemeenten hun klassieke autonome taak weer vorm en inhoud zouden moeten geven. Uit diverse reacties op die bijdrage blijkt dat er rond het verschijnsel lokale autonomie veel misverstanden bestaan.

 • Klassieke lokale autonomie moet herleven

  Reageer

  In een opiniebijdrage op de website van Binnenlands Bestuur schrijven oud-griffier Corinne Arnold en bestuursadviseur Carien Verhoeff dat de gemeenteraden onorthodox te werk moeten gaan bij de decentralisaties. De wetgever heeft vrijwel alle bevoegdheden toebedeeld aan de colleges van B en W en daarbij de gemeenteraad vrijwel over het hoofd gezien. 

 • Caribische interventies moeten proportioneel zijn

  Reageer

  Het conflict tussen Aruba en Nederland is voorlopig bijgelegd. Het knetterde even flink toen de Arubaanse minister van financiën aftrad en premier Mike Eman in hongerstaking ging. Eman is een rustige en evenwichtige persoonlijkheid, dus bij een hongerstaking moet er echt wel iets aan de hand zijn. Bij interventies in koninkrijksverband is het wijs en verstandig om de interventieladder af te lopen. En die loopt van ongerustheid, via vermaning tot blokkeren.