of 64621 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Integriteit ambtenaren onderbelicht

  1 reactie

  De integriteit van politici en bestuurders heeft de laatste tijd ruime belangstelling en aandacht. Vrijwel iedere week is er in het openbaar bestuur wel een ‘akkefietje’ op dit terrein. Er is geen enkel ander Europees land waar zo veel politici en bestuurders op kwesties van integriteit sneuvelen als in ons land, waardoor het erop gaat lijken dat Nederland zich ontwikkelt tot het ‘Sodom en Gomorra’ van de Europese Unie.

 • Politieke hutspot voor kiezer

  Reageer

  Collega Erik Jurgens schrijft in een column (zie de website van het Montesquieu Instituut) dat het invoeren van kiesdrempels geen enkele bijdrage kan leveren aan het vraagstuk van de regeringsvorming.

 • Burgemeester als pouvoir neutre

  2 reacties

  De Kroonbenoeming van de burgemeester verdwijnt uit de Grondwet. Althans dat is de bedoeling. Het voorstel is in eerste lezing aangenomen, na de verkiezingen in 2017 moet er in de tweede lezing in de Eerste en Tweede Kamer een tweederde meerderheid worden behaald. Er is een gerede kans dat dit gaat lukken, maar dan moet er wel goed worden nagedacht en verstandig worden geopereerd.

 • Troonrede moet helemaal anders

  1 reactie

  Bij de troonswisseling was er de gelegenheid om Prinsjesdag aan te passen aan de moderne tijd. Helaas is dat toen achterwege gebleven, maar het zou alsnog moeten plaats vinden. Koning Willem-Alexander leest op de derde dinsdag in september de jaarlijkse beleidsvoornemens voor van het kabinet-Rutte II. Het gaat hier om een lange traditie en op zichzelf genomen is er alle reden om goede tradities in ere te houden.

 • Opheffen gemeente geen optie

  2 reacties

  Peter van Lieshout – hoogleraar in de theorie van de zorg – bepleit een verdergaande decentralisatie naar gemeenten, zowel in het sociaal domein als ten aanzien van het economisch beleid.

 • Fout begin democratie nieuwe stijl

  Reageer

  In de herfst van 2014 vroeg senator Loek Hermans om de instelling van een staatscommissie die het parlementair stelsel moet gaan bekijken. Nu – twee jaar later – vragen de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer aan premier Rutte om met die instelling voortgang te maken.

 • Alternatief autonomie en medebewind

  1 reactie

  Collega Solke Munneke schreef op 22 mei jongstleden in de Gemeentestem dat de aandacht niet alleen gericht moet zijn op het herstel van de klassieke decentrale autonomie. Er moet vooral ook worden gekeken naar de vrije marges binnen het medebewind. En dan vooral naar de vraag of die vrijheid meer waarborgen behoeft, want nu is een en ander geheel afhankelijk van de luimen van de nationale politiek.

 • Jeugdzorg deels weg bij gemeenten

  10 reacties

  Op 16 juni jl. publiceerde de Volkskrant een beschouwing over de bureaucratische ‘overhead’ in de gedecentraliseerde Jeugdzorg. Ongeveer 18 miljoen euro zijn de instellingen kwijt aan bureaucratische voorzieningen.

 • Openbaar bestuur moet verbouwd

  Reageer

  Rond de zomer worden de eerste contouren zichtbaar van de verkiezingsprogramma’s voor het voorjaar 2017. In deze regeerperiode is de institutionele hervorming van het openbaar bestuur algeheel mislukt en de decentralisatie heeft voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Bezinning voor de nieuwe regeerperiode is dus dringend noodzakelijk. En vooral om het gooi- en smijtwerk van de vorige kabinetsformatie te voorkomen.

 • Willekeur in het sociaal domein troef

  2 reacties

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft stevige uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp en de Wmo. In talrijke gemeenten moet nu het beleid worden aangepast en dat gaat veel geld kosten.

 • Versterkt Kroonberoep is onding

  1 reactie

  In 2010 werden de Nederlandse Antillen opgeheven en kreeg het Koninkrijk vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Omdat het aantal landen toenam, werd in het Statuut de verplichting opgenomen dat er een conflictenregeling moest worden opgezet. Tot dusver is het er niet van gekomen.

 • Plasterk erkent klankborden

  Reageer

  Minister Plasterk had getwitterd dat bij burgemeestersbenoemingen de geheimhouding wordt aangehouden, terwijl in het proces-Van Rey werd betoogd dat er veel aan ‘klankborden’ wordt gedaan. Nu zijn twitterende ministers – vanwege de impulsiviteit van het medium en vanwege in dit geval een lopend strafproces – sowieso een gevaar voor zichzelf, maar los daarvan roept een en ander de vraag op hoe het nu precies zit.

 • Selectief toezicht van Koninkrijk

  Reageer

  Nederland is in tal van opzichten gebonden aan de Europese besluitvorming en staat onder Europees toezicht, vooral op het financiële vlak. Minder bekend is dat ons land ook is gebonden aan de normen van het Koninkrijk.

 • Moties van wantrouwen heilzaam

  Reageer

  In de 19e eeuw vormde het jaar 1866 – nu 150 jaar geleden – het startpunt voor de totstandkoming van de zogenaamde vertrouwensregel. Dat is de ongeschreven rechtsbevoegdheid van het parlement om een kabinet of individuele bewindspersonen tot aftreden te dwingen. Hoe staat het ervoor met deze vertrouwensregel: is deze edelsteen of molensteen van de democratie?

 • Raadsleden eerste en tweede klas

  1 reactie

  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van 2017 worden maatregelen overwogen tegen tussentijdse fractievorming en wel als ontmoediging van fractiesplitsing. Er is een basisnotitie en de Tweede Kamer heeft de gedachtewisseling daarover gestart, maar er zijn nog veel losse eindjes en onopgeloste staatsrechtelijke vragen.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures