of 59345 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Alternatief autonomie en medebewind

  1 reactie

  Collega Solke Munneke schreef op 22 mei jongstleden in de Gemeentestem dat de aandacht niet alleen gericht moet zijn op het herstel van de klassieke decentrale autonomie. Er moet vooral ook worden gekeken naar de vrije marges binnen het medebewind. En dan vooral naar de vraag of die vrijheid meer waarborgen behoeft, want nu is een en ander geheel afhankelijk van de luimen van de nationale politiek.

 • Jeugdzorg deels weg bij gemeenten

  10 reacties

  Op 16 juni jl. publiceerde de Volkskrant een beschouwing over de bureaucratische ‘overhead’ in de gedecentraliseerde Jeugdzorg. Ongeveer 18 miljoen euro zijn de instellingen kwijt aan bureaucratische voorzieningen.

 • Openbaar bestuur moet verbouwd

  Reageer

  Rond de zomer worden de eerste contouren zichtbaar van de verkiezingsprogramma’s voor het voorjaar 2017. In deze regeerperiode is de institutionele hervorming van het openbaar bestuur algeheel mislukt en de decentralisatie heeft voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Bezinning voor de nieuwe regeerperiode is dus dringend noodzakelijk. En vooral om het gooi- en smijtwerk van de vorige kabinetsformatie te voorkomen.

 • Willekeur in het sociaal domein troef

  2 reacties

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft stevige uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp en de Wmo. In talrijke gemeenten moet nu het beleid worden aangepast en dat gaat veel geld kosten.

 • Versterkt Kroonberoep is onding

  1 reactie

  In 2010 werden de Nederlandse Antillen opgeheven en kreeg het Koninkrijk vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Omdat het aantal landen toenam, werd in het Statuut de verplichting opgenomen dat er een conflictenregeling moest worden opgezet. Tot dusver is het er niet van gekomen.

 • Plasterk erkent klankborden

  Reageer

  Minister Plasterk had getwitterd dat bij burgemeestersbenoemingen de geheimhouding wordt aangehouden, terwijl in het proces-Van Rey werd betoogd dat er veel aan ‘klankborden’ wordt gedaan. Nu zijn twitterende ministers – vanwege de impulsiviteit van het medium en vanwege in dit geval een lopend strafproces – sowieso een gevaar voor zichzelf, maar los daarvan roept een en ander de vraag op hoe het nu precies zit.

 • Selectief toezicht van Koninkrijk

  Reageer

  Nederland is in tal van opzichten gebonden aan de Europese besluitvorming en staat onder Europees toezicht, vooral op het financiële vlak. Minder bekend is dat ons land ook is gebonden aan de normen van het Koninkrijk.

 • Moties van wantrouwen heilzaam

  Reageer

  In de 19e eeuw vormde het jaar 1866 – nu 150 jaar geleden – het startpunt voor de totstandkoming van de zogenaamde vertrouwensregel. Dat is de ongeschreven rechtsbevoegdheid van het parlement om een kabinet of individuele bewindspersonen tot aftreden te dwingen. Hoe staat het ervoor met deze vertrouwensregel: is deze edelsteen of molensteen van de democratie?

 • Raadsleden eerste en tweede klas

  1 reactie

  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van 2017 worden maatregelen overwogen tegen tussentijdse fractievorming en wel als ontmoediging van fractiesplitsing. Er is een basisnotitie en de Tweede Kamer heeft de gedachtewisseling daarover gestart, maar er zijn nog veel losse eindjes en onopgeloste staatsrechtelijke vragen.

 • Vrij spel voor 3d-ambtenaar

  2 reacties

  Binnenkort doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak over de huishoudelijke hulp. Hoort dit wel of niet onder de WMO-2015? Het zijn belangrijke uitspraken met grote gevolgen voor de gemeenten. Nog veel principiëler zijn daarop volgende uitspraken van de rechter over de vraag of toekenningen in het sociaal domein zijn toegestaan zonder regels of beleid. In verschillende gemeenten wordt er uitdrukkelijk mee geëxperimenteerd: Zaanstad, Utrecht, Enschede, etc. In heel veel andere gemeenten is men vanwege de hectische invoering van de decentralisatie nog nauwelijks aan het maken van beleid en regels toegekomen en zullen de initiatieven uit de grote steden mogelijk worden overgenomen.

 • Regio dreigt zelfstandig te worden

  Reageer

  Een samenwerking van gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling kenmerkt zich door vrijwilligheid. Het gaat hier om verlengd lokaal bestuur. De gemeenschappelijke regeling wordt gedomineerd en gestuurd door de gemeentelijke bestuursorganen en hun leden. Als een gemeente wil stoppen met de gemeenschappelijke regeling dan kan dat.

 • Noodbevel Luttelgeest kan echt niet

  1 reactie

  Collega Wim Derksen (zie www. binnenlandbestuur.nl) betoogt dat ook journalisten niet boven de wet staan en onder omstandigheden zich moeten houden aan een noodverordening, ­zoals afgekondigd door Aucke van der Werff, de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Bestuurskundige Derksen vergist zich.

 • Schade door schouten

  Reageer

  De commissie-Schouten onderzocht het lek in de commissie-Stiekem. Een week voordat deze commissie door de Tweede Kamer werd ingesteld, schreef ik op deze plaats dat (1) de commissie geen kans van slagen had vanwege een ‘mission impossible’, (2) dat de regelgeving op dit punt totaal onbruikbaar is, (3) dat de brief van Kamervoorzitter Van Miltenburg, waarin de instelling van de commissie werd aangekondigd, niet deugde omdat een dergelijke commissie alleen aan de slag kan als er een verdachte is met naam en rugnummer en (4) dat de kwestie van zelfincriminatie (zelfbeschuldiging) een danige belemmering vormt en er daarom al snel strijd is met art. 6 EVRM.

 • Recht weer in plaats van voorziening

  3 reacties

  In de politieke jaaroverzichten domineerde Martin van Rijn. De PvdA-staatssecretaris die samen met andere bewindslieden rond de 15 miljard euro uit het sociaal domein heeft gehaald en er maar niet in slaagt om de zegeningen hiervan over het voetlicht te krijgen. In 2015 hebben diverse bewindslieden van het kabinet geprobeerd om het beeld van koude sanering te laten kantelen. In de sfeer van de thuiszorg, de PGB-problemen, de sociale werkvoorziening, de jeugdzorg werden enkele miljoenen beschikbaar gesteld om knelpunten op te lossen.

 • Geheime stem over burgemeester

  1 reactie

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is voorstander van een hoofdelijke stemming. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ook. Deze probeerde dit in de Gemeentewet te regelen voor de herbenoeming van de burgemeester.