of 59295 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • De burgemeester is een politieke ambtsdrager

  Reageer

  Er is reden terug te komen op de perikelen rond herbenoemingen van burgemeesters. In BB11 betoogde ik dat een discussie over deze stemwijze onherroepelijk leidt tot een discussie over het burgemeesterschap als zodanig. In een reactie pakt Bernt Schneiders, de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, die handschoen meteen op. 

 • Nieuw regionaal waterhoofd

  Reageer

  Saai is het niet in het Nederlandse openbaar bestuur: never a dull moment. In de Decentralisatiebrief van minister Plasterk van februari jongstleden wordt een oud konijn van een nieuw velletje voorzien.

 • Betrek provincies bij decentralisatie

  Reageer

  In de ‘Decentralisatiebrief’ en in de nota ‘Bestuur in samenhang’ van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) worden warme woorden gewijd aan de hoofdstructuur van het openbaar bestuur: rijk, provincie en gemeente. Hulpstructuren moeten worden opgeruimd.

 • Positie Caribische gouverneurs verzwakt

  Reageer

  In Curaçao wordt gewerkt aan de vorming van een regulier kabinet, na het tijdelijke zakenkabinet-Hodge. Sint Maarten worstelt met de strafrechtelijke perikelen rond de minister van Justitie Roland Duncan. In Aruba treedt een nieuw kabinet aan na de verkiezingen van september. De gouverneurs van de drie Caribische landen zullen hun beste been voor moeten zetten om een en ander in goede banen te leiden.

 • Constitutionele rommelpot in Amsterdam

  3 reacties

  De wetgever heeft de deelraden afgeschaft. In Amsterdam komen daar nu bestuurscommissies voor in de plaats. Die bestuurscommissies lijken echter verdacht veel op de afgeschafte deelraden. De belangrijkste beweegreden om de deelgemeenten af te schaffen was een reductie van het aantal bestuurders, politici en ambtenaren en een terugkeer naar de hoofdstructuur van rijk, provincie en gemeente.

 • Groot-Friesland opnieuw op de agenda

  Reageer

  Bestuurlijk Nederland speculeert op het opnieuw falen van een provinciale herindelingsoperatie. Plasterk is de zoveelste bewindspersoon die aan dit paard loopt te trekken. In het verleden bleek het paard steeds dood te zijn, en de verwachting bij velen is dat het deze keer weer op dezelfde manier gaat aflopen.

 • Rechtseenheid in de Grondwet ontbreekt

  Reageer

  De Grondwet-1983 bestaat dertig jaar. In Den Haag werd hier op een symposium bij stil gestaan. Van tevredenheid alom met de huidige Grondwet is geen sprake. De progressieve mens is teleurgesteld omdat de Grondwet geen voertuig van verandering is geworden. Ook de meer behoudende mens moet zich echter ernstig zorgen maken en wel omdat de rechtseenheid in de Grondwet sterk tanende is.

 • Wethouder mag bij eigen benoeming meestemmen

  Reageer

  In november jongstleden is in de gemeente Westland een wethouder door en uit de raad benoemd vanwege een tussentijdse vacature. Het raadslid dat kandidaat was voor die functie heeft daarbij deelgenomen aan de geheime schriftelijke stemming.

 • Status BES-eilanden vrijwel definitief

  3 reacties

  In 2015 wordt de status van de zogenaamde BES-eilanden geëvalueerd. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn dan vijf jaar onderdeel van Nederland in de vorm van bijzondere openbare lichamen. Momenteel wordt nagedacht over de vorm waarin deze evaluatie moet worden gegoten.

 • Onderzoeksfunctie bij griffie heeft meerwaarde

  Reageer

  De Tweede Kamer heeft het al een aantal jaren en bij provincies en de wat grotere gemeenten is het fenomeen in opkomst: een onderzoeksfunctie die aan de griffie is toegevoegd. Het bureau BOR van de Tweede Kamer voorziet al een aantal jaren in een belangrijke behoefte van het parlement.

 • Sociaal-politieke controle op fractiebijstand werkt

  5 reacties

  Tien jaar geleden bestonden er veel problemen rond het fenomeen fractie­bijstand. Deze gelden vloeiden soms via listige constructies naar partijkassen. Er waren fracties die hun partijkantoor financierden met fractiebijstand; bij controle bleek het partijkantoor in een enkel geval vol te liggen met lompen en oude metalen. Fractiebijstand werd gebruikt om de vergoedingen voor raadsleden aan te vullen et cetera.

 • Gewogen stemmingen zijn niet toegestaan

  1 reactie

  Mag in de volksvertegenwoordiging of in commissies een stelsel van gewogen stemmingen worden gebruikt? De verleiding om dat in te voeren is er altijd. Immers bij de taakverdeling in raden en staten moet rekening worden gehouden met verschil in grootte van fracties.