of 59250 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Vrouwenkwestie-SGP hoofdpijndossier BZK

  2 reacties

  Na de Hoge Raad heeft nu ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg geoordeeld in de vrouwenkwestie-SGP. De Hoge Raad roept de Nederlandse staat op maatregelen te treffen jegens de SGP.

 • Raadsonderzoek beter dan collegeonderzoek

  Reageer

  In de gemeenteraad van Amsterdam is discussie ontstaan over de evaluatie van de bouw van het nieuwe Stedelijk Museum. Wie moet de opdracht tot een dergelijke evaluatie geven en dit onderzoek begeleiden?

 • Caribisch ongenoegen kan niet worden afgekocht

  1 reactie

  Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de uitkering voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te verhogen van 35 miljoen naar 43 miljoen dollar.

 • Online burgerparticipatie verandert gemeenten

  Reageer

  Het fenomeen inspraak bestaat al decennia lang in het openbaar bestuur. In de wetgeving zijn daarvoor diverse aanknopingspunten in het leven geroepen, maar die inspraak heeft nooit tot echt aansprekende resultaten geleid. Als het beleid in feite al min of meer vast ligt, kan inspraak zelfs tot allerlei frustraties leiden bij burgers en maatschappelijke organisaties. 

 • Autonomieclaim doet rekenkamers das om

  1 reactie

  De lokale rekenkamers liggen in de vuurlinie. De beschikbare budgetten dalen, vooral omdat de rekenkamers zich langzaam loszingen van de gemeenteraden. De twijfel groeit of de lokale rekenkamer in de huidige vorm wel kan overleven.

 • Belangenverstrengeling is een hot item

  1 reactie

  De zogenaamde ‘Loenen-uitspraak’ van de Raad van State zorgt in gemeentelijk Nederland voor veel onzekerheid. In BB van 30 maart schreef ik dat die onrust vooral wordt veroorzaakt door de steeds vager geworden criteria voor belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling.

 • Blunder in Zeeuws advocatenrapport

  1 reactie

  In Binnenlands Bestuur van 13 april schreef ik over de 57-plus-maatregel in de provincie Zeeland. Om te bezuinigen worden daar 57-plussers in de gelegenheid gesteld om met een regeling te vertrekken. Mijn conclusie was dat niet is voldaan aan de actieve informatieplicht uit de Provinciewet. En ook dat in de praktijk programmabegrotingen vaak veel te veel ruimte geven voor ingrijpende mutaties. 

 • Arubaanse democratie staat er beter voor

  Reageer

  Ruim vijfentwintig jaar geleden werd in Aruba een parlementair stelsel ingevoerd. De ‘status aparte’ in 1986 maakte het noodzakelijk om een eigen politiek stelsel in te richten. 

 • Binnenlandse Zaken moet dringend versterkt

  1 reactie

  De huidige bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben hun handen vol aan de woningbouwcorporaties, het scheefwonen, immigratie en asiel, de uitzetting van vreemdelingen etc. Na een eventueel Catshuisakkoord zullen deze dossiers veel aandacht blijven vragen. Voor een belangrijk deel is BZK daardoor een gewoon vakdepartement geworden. 

 • Wankele 57+ regeling in provincie Zeeland

  1 reactie

  In de provincie Zeeland is discussie ontstaan over de zogenaamde 57+ regeling. Met grote voortvarendheid probeert Gedeputeerde Staten van Zeeland 150 formatieplaatsen weg te werken. Alle ambtenaren van 57 tot 65 jaar hebben een fraaie vertrekregeling aangeboden gekregen.

 • Raad kan niet dwingen tot stemonthouding

  1 reactie

  Het vraagstuk van de (schijn van) belangenverstrengeling blijft de gemeentelijke gemoederen bezig houden. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw als een olifant door de gemeentelijke porseleinkast is gelopen. 

 • Nieuwe formatieregels met hoog dode-mus-risico

  Reageer

  Al lange jaren wordt gesproken over nieuwe regels bij de kabinetsformatie. Daarbij is onder meer de vraag aan de orde of het staatshoofd daar wel of niet een rol bij moet spelen.

 • Regeling raadsenquête behoeft aanpassing

  Reageer

  De dualisering bracht de figuur van de raadsenquête. Gemeenteraden en provinciale staten kunnen een enquête instellen over het bestuur van het college of het bestuur van CdK en burgemeester. Doel van dit enquête-instrument is de versterking van de politieke controle van de decentrale volksvertegenwoordigingen. 

 • Jan Franssen betrokken bij Delftse gondelaffaire

  1 reactie

  De burgemeester van Delft – Bas Verkerk – heeft onlangs de commissaris van de koningin in Zuid-Holland gevraagd om eventueel onderzoek te laten doen naar mogelijke integriteitsschendingen van hem en anderen in de zogenaamde Delftse gondelaffaire.