of 59316 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Gekozen burgemeester gaat er komen

  1 reactie

  De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nu Sybrand Buma van het CDA zijn coming out inzake politiek-bestuurlijke vernieuwing heeft gepresenteerd, ziet het palet er ineens heel anders uit. Wat betreft de grondwetsherziening om de Kroonbenoeming uit de Grondwet te halen, is het nu appeltje-eitje. Minister Ronald Plasterk, die een succesje wel kan gebruiken, zal er blij mee zijn. 

 • Aparte gedragscode voor volksvertegenwoordigers

  1 reactie

  Eerder uitte ik op deze pagina forse kritiek op de gedragscode voor decentrale bestuurders en politici. Op de jaarlijkse staatsrechtconferentie die in december door de VU in Amsterdam werd georganiseerd, werd eveneens gehakt gemaakt van deze gedragscode. En dat is volkomen terecht. 

 • Burgemeester als ‘pouvoir neutre’ onder druk

  Reageer

  In november vorig jaar organiseerde de Vereniging van Bestuurskunde Noord in Leeuwarden een bijeenkomst over de grondslagen van het burgemeestersambt. Welke kant gaat het op met de burgemeester? En wordt er bij mutaties in de taakstelling eigenlijk wel goed nagedacht en afgewogen? 

 • Regiogemeente drukt provincie in defensief

  Reageer

  Het ziet ernaar uit dat de plannen van minister Plasterk voor de vorming van een grote provincie in het noordwesten van ons land in de Eerste Kamer gaan sneuvelen. CDA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, OSF, SP en PVV kondigden aan een motie te zullen ondersteunen waarbij de operatie wordt uitgesteld totdat een betere inhoudelijke analyse tot stand is gekomen. Over de motie werd na de deadine van dit blad op 17 december gestemd, maar de uitkomst lijkt vast te staan. Dat uitstel betekent afstel in deze kabinetsperiode. 

 • Verbonden bestuur is wethoudersbestuur

  Reageer

  De Eerste Kamer moet binnenkort beslissen over de jeugdzorg. Daarna volgen de andere decentralisatie­dossiers en de daarbij horende wetgeving. Een van de belangrijkste vragen is hoe een en ander in het lokale en regionale bestuur wordt ingebed. De lopende transitiearrangementen jeugdzorg geven daarvan een eerste beeld. 

 • Hypocrisie in Haagse bonnen-affaire

  Reageer

  Het gedoe over de besteding van de fractiebijstand in de Tweede Kamer werpt een schril licht op het oordeel van het parlement over de decentrale toepassing van vergelijkbare regelingen voor fractiebijstand. Discussie is er over de bestedingen bij de PVV en bij de SP in de Tweede Kamer, maar met regelmaat ook over het bestedingspatroon van andere fracties.

 • Model-gedragscode is een rommelpot

  Reageer

  Op 21 oktober verscheen de vierde druk van het boekje met daarin een model-gedragscode voor gemeente, provincie en waterschap. Binnenlandse Zaken, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de tekst. 

 • Regiobestuur eist nieuwe vormen en normen

  Reageer

  Algemene beleidslijn is al geruime tijd dat de hoofdstructuur van het openbaar bestuur moet worden versterkt. Dat betekent het opruimen van hulpstructuren op regionaal niveau en het versterken van gemeente en provincie. Het gaat er niet van komen. In de huidige constellatie is zelfs volstrekt het omgekeerde het geval. 

 • Huis voor klokkenluiders loopt gevaar

  1 reactie

  Al vele jaren wordt er in ons land gediscussieerd over een goede regeling voor klokkenluiders. Er zijn wel allerlei stappen gezet, maar een bevredigende oplossing is nog niet gerealiseerd. Om die reden is er in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend om een Huis voor de klokkenluiders in te richten. 

 • Burgemeester Sylvester voert verkeerde oorlog

  Reageer

  Burgemeester Joyce Sylvester van de gemeente Naarden bepleit opheffing van 130 kleine gemeenten, zo kopte de website van BB op woensdag 5 september. De PvdA-burgemeester zou haar partijgenoot minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken per brief laten weten dat er voor de kleine gemeenten geen enkele toekomst meer is en het dus maar beter is meteen forse knopen door te hakken. 

 • Bevoegdheden Eerste Kamer zijn glashelder

  Reageer

  Dit voorjaar voorspelde ik in NRC Handelsblad dat de kans aanzienlijk is dat het kabinet-Rutte II in de maand november ten val komt. Dergelijke voorspellingen zijn in de regel uiterst speculatief, maar sinds het voorjaar zijn de aanwijzingen voor een kabinetscrisis alleen maar toegenomen. De verhouding van de Eerste Kamer jegens het kabinet is veel moeizamer geworden. 

 • Vertrouwenscommissie is vooral raadscommissie

  Reageer

  Wat moet er gebeuren met wet­houders in een vertrouwenscommissie? Rond de raadsverkiezing van 2014 zal er weer een aantal vertrouwenscommissies actief zijn met daarin wethouders die op enig moment geen wethouder meer zullen zijn. Omdat de wethouder uit hoofde van zijn functie adviseur is van de vertrouwenscommissie, zullen deze wethouders hun adviesfunctie moeten opgeven en zich moeten laten vervangen door andere wethouders. Ook kan de raad eventueel besluiten het maar even zonder adviseur uit het college te doen. 

 • Lastige rol burgemeester bij collegevorming

  Reageer

  Het proces van collegevorming wordt vrijwel geheel overgelaten aan de decentrale autonomie. De wetgever is hier nauwelijks sturend, waardoor allerlei uiteenlopende praktijken tot ontwikkeling zijn gekomen. Het algemene beeld is dat de collegevorming wordt overgelaten aan de fracties uit raden en Staten. In veel gevallen neemt de grootste fractie het initiatief. 

 • Ambtelijke fusie beperkt passief kiesrecht

  Reageer

  Drie gemeenten besluiten tot een ambtelijke fusie. Deze fusie wordt uitgewerkt in een gemeenschappelijke regeling. De ambtenaren van de drie afzonderlijke gemeenten worden vrijwel allemaal overgebracht naar deze regeling, waardoor hun aanstelling en ondergeschiktheidsrelatie op dat niveau komen te liggen. De aansturing geschiedt door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, samengesteld uit bestuurders uit de drie gemeenten. 

 • Bestuurscommissies doen effect herindeling teniet

  Reageer

  Er staat een gemeentelijke herindeling op stapel tussen drie gemeenten. Twee van de drie eisen dat na afwikkeling van die herindeling in de oude gemeenten bestuurscommissies 
  ontstaan die rechtstreeks worden gekozen.