of 59244 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Decentralisaties lokken veel toezicht uit

  Reageer

  Decentralisatie betekent het overdragen van taken en bevoegdheden van het centrale naar het decentrale niveau. Het verleden heeft laten zien dat daarbij veelal financiële oogmerken domineren. 

 • Digitaal stemmen roept vragen op

  Reageer

  In Binnenlands Bestuur 10 schreef ik over de stemwijze bij de benoeming van wethouders. Is daar een geheime schriftelijke stemming noodzakelijk of mag eventueel ook hoofdelijk en dus mondeling worden gestemd? Het vraagstuk speelt ook bij de herbenoeming van burgemeesters. Bij de herbenoeming van de burgemeester lijkt een hoofdelijke stemming te leiden tot terughoudendheid. 

 • Omgevingsdienst is pseudo-deconcentratie

  Reageer

  De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel ‘Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’. Kort gezegd is dat de Wet VTH, waarin een definitieve plaats voor de omgevingsdiensten wordt geregeld. Ook worden de omgevingsdiensten op afzienbare tijd geëvalueerd om vast te stellen of het hier gaat om een effectieve werkwijze. 

 • Kaderstelling cruciaal bij decentralisatie

  Reageer

  Hoe kunnen gemeenteraden invloed uitoefenen op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in de sfeer van jeugdzorg, AWBZ-WMO en werk en inkomen? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

 • Statenverkiezing 2015 gaat niet over de provincie

  Reageer

  De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn moeilijk te vertalen naar het nationale niveau. Toch gebeurde dat over de gehele linie en wel vooral door het electorale pak slaag dat PvdA en VDD hebben gekregen. Bij de verkiezingen voor het Europarlement zal het nog een graadje erger worden.

 • Advocaat moet kandidaat wethouder niet maat nemen

  Reageer

  In het vorige nummer van BB schreef ik over de brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten, waarin een integriteitstoets voor wethouders wordt aanbevolen. In hetzelfde nummer schreef Yolanda de Koster een rapportage over hetzelfde onderwerp. Uit die beschouwing blijkt dat ook marktpartijen de brief van Plasterk hebben gelezen en hun producten daarop hebben toegesneden. Berenschot deed voor 10.000 euro een doorlichting in Alphen aan den Rijn.

 • Burgemeester, blijf weg van wethoudersbenoeming

  Reageer

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft een brief geschreven aan alle gemeenten, met daarin een advies over de collegevorming en de benoeming van wethouders. Het is een curieuze brief waar heel verschillend op is gereageerd. In plaats van een oplossing te bieden, zou de brief ook kunnen zorgen voor veel extra en geheel onnodige problemen. 

 • BZK te onzichtbaar bij de decentralisatie

  Reageer

  Bij het debat in de Eerste Kamer over de Jeugdwet voerde staatssecretaris van Justitie Teeven het woord over de invloed van gemeenteraden op het nieuwe stelsel van Jeugdzorg. 

 • Gekozen burgemeester gaat er komen

  1 reactie

  De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nu Sybrand Buma van het CDA zijn coming out inzake politiek-bestuurlijke vernieuwing heeft gepresenteerd, ziet het palet er ineens heel anders uit. Wat betreft de grondwetsherziening om de Kroonbenoeming uit de Grondwet te halen, is het nu appeltje-eitje. Minister Ronald Plasterk, die een succesje wel kan gebruiken, zal er blij mee zijn. 

 • Aparte gedragscode voor volksvertegenwoordigers

  1 reactie

  Eerder uitte ik op deze pagina forse kritiek op de gedragscode voor decentrale bestuurders en politici. Op de jaarlijkse staatsrechtconferentie die in december door de VU in Amsterdam werd georganiseerd, werd eveneens gehakt gemaakt van deze gedragscode. En dat is volkomen terecht. 

 • Burgemeester als ‘pouvoir neutre’ onder druk

  Reageer

  In november vorig jaar organiseerde de Vereniging van Bestuurskunde Noord in Leeuwarden een bijeenkomst over de grondslagen van het burgemeestersambt. Welke kant gaat het op met de burgemeester? En wordt er bij mutaties in de taakstelling eigenlijk wel goed nagedacht en afgewogen? 

 • Regiogemeente drukt provincie in defensief

  Reageer

  Het ziet ernaar uit dat de plannen van minister Plasterk voor de vorming van een grote provincie in het noordwesten van ons land in de Eerste Kamer gaan sneuvelen. CDA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, OSF, SP en PVV kondigden aan een motie te zullen ondersteunen waarbij de operatie wordt uitgesteld totdat een betere inhoudelijke analyse tot stand is gekomen. Over de motie werd na de deadine van dit blad op 17 december gestemd, maar de uitkomst lijkt vast te staan. Dat uitstel betekent afstel in deze kabinetsperiode. 

 • Verbonden bestuur is wethoudersbestuur

  Reageer

  De Eerste Kamer moet binnenkort beslissen over de jeugdzorg. Daarna volgen de andere decentralisatie­dossiers en de daarbij horende wetgeving. Een van de belangrijkste vragen is hoe een en ander in het lokale en regionale bestuur wordt ingebed. De lopende transitiearrangementen jeugdzorg geven daarvan een eerste beeld.