of 59250 LinkedIn

Bruno Bruins

Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins is sinds januari 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Bruins (48) studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Tot 2006 was hij wethouder in Den Haag, daarna onder meer staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Tussen 2008-2012 maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV.

 

Over UWV
UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet.

 • Oog voor de uitvoering

  Reageer

  Het is alweer even geleden dat Tjeenk Willink als informateur zijn eindverslag presenteerde. Het verslag ging vergezeld van een bijlage, waarin hij expliciet ingaat op de uitvoeringsaspecten van nieuw beleid. Een interessant document, dat zeker aandacht verdient.

 • Iedereen lees-, schrijf- en digivaardig

  3 reacties

  Dagelijks worstelen veel burgers met het feit dat zij niet of slecht kunnen lezen en schrijven. Als zij op zoek moeten naar werk geeft dit nog grotere problemen. Ook het niet kunnen omgaan met een computer is een grote handicap bij het vinden van een nieuwe baan. Gelukkig wordt er steeds meer gedaan om laaggeletterden te helpen. Het is aan medewerkers van UWV, gemeenten en andere overheidsinstanties om te signaleren of mensen hulp nodig hebben en door te verwijzen.

 • Aandacht voor alfabetisering moet altijd

  Reageer

  Het is de ‘Week van de Alfabetisering’. Op initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven worden verspreid over het land bijna 6000 activiteiten georganiseerd, van voorlezen voor kinderen op de BSO tot wetenschappelijke lezingen over taalonderwijs. Al deze aandacht juich ik van harte toe, maar ook buiten deze actieweek moet er aandacht zijn voor lezen en schrijven. Bijvoorbeeld onder de klanten van UWV en gemeenten. • Proefdraaien met het doelgroepregister

  Reageer

  De komst van de Participatiewet en het realiseren van de banenafspraak hebben grote gevolgen voor de mensen die in de praktijk met deze regelingen moeten werken. Vooral als samenwerking wordt verlangd van meerdere partijen. In de regio Den Haag wordt proefgedraaid.

 • Publiek en privaat samen het nieuwe jaar in

  Reageer

  December is de maand van het terugkijken. Het is de tijd van de jaaroverzichten met de meest opvallende gebeurtenissen uit het nieuws en van de lijstjes met beste films, boeken en muziek. Terugkijkend naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben we voor het eerst in jaren een voorzichtig herstel gezien. De hamvraag is natuurlijk of deze stijgende lijn in 2015 zal doorzet.

 • Armoede uit de anonimiteit

  Reageer

  Ongetwijfeld kent u de Quote 500. Deze jaarlijkse ranglijst met de 500 rijkste Nederlanders kent een lange geschiedenis en met de presentatie ervan weet de uitgever steeds weer de aandacht op zich te vestigen. Onlangs kwam ik in contact met de “Qracht 500”, zoals de maakster ervan zegt 'een knipoog naar de Quote 500'. De omslag van het magazine heeft veel overeenkomsten met de bekende glossy, de inhoud is andere kost.

 • Koplopers gevraagd

  4 reacties

  De Participatiewet zorgt ervoor dat de participatie van mensen met een arbeidsbeperking hoog op de agenda is komen te staan. Niet alleen binnen de politiek, maar ook binnen het bedrijfsleven. Een aantal werkgevers loopt hierbij voorop en steekt veel energie in het thema. Bijvoorbeeld DSM, dat een heus ‘Wajongloket’ heeft opgericht.

 • De schouders eronder

  Reageer

  Met Aldel is een belangrijke regionale werkgever in Groningen omgevallen. De sluiting van het bedrijf is een klap voor de werkgelegenheid in het noordoosten van het land. In de woorden van minister Asscher behoort ,,de veerkracht van deze regionale arbeidsmarkt tot de kleinste van Nederland". De gemeente Delfzijl, het kabinet en de provincie en bieden hulp en trekken in totaal 2,5 miljoen uit om de 600 ontslagen medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

 • Persoonsgegevens zijn persoonlijk

  Reageer

  Er is veel te doen over de manier waarop wordt omgegaan met gegevens van Nederlandse burgers. Aanleiding is het rapport van de inspectie SZW “De Burger Bediend 2013”, dat begin november verscheen. Alle aandacht is meer dan terecht, want gegevensbeheer is een onderwerp dat permanente aandacht vraagt van alle partijen die hiermee te maken hebben.

 • Duidelijkheid voorop

  2 reacties

  De vakantie ligt alweer ver achter ons en ook in Den Haag draait het politieke bedrijf weer op volle toeren. De komende tijd zal de uitwerking van de afspraken uit het Sociaal Akkoord, en in het bijzonder de Participatiewet, veel aandacht vergen van alle partijen in het sociale domein.

 • Online dienstverlening UWV: werk in uitvoering

  2 reacties

  De belangstelling voor de digitale dienstverlening door de overheid neemt toe. Zo start de Nationale Ombudsman  een onderzoek naar wat burgers als goede digitale overheidsdienstverlening ervaren. De Tweede Kamer bekijkt in een lopend parlementair onderzoek hoe de overheid omgaat met ICT-projecten. Ook FNV Bondgenoten presenteerde deze maand een rapport over de digitalisering van de dienstverlening voor werkzoekenden. FNV riep mensen op ervaringen met de site werk.nl met de vakbond te delen.

 • Solliciteren verplicht

  15 reacties

  Als je werkloos bent moet je solliciteren. UWV controleert of Ww-gerechtigden zich voldoende inspannen om aan deze verplichting te voldoen en als dit niet het geval is kan een maatregel volgen, bijvoorbeeld het inhouden van een deel van de uitkering. De afgelopen maand was de roep om versoepeling van de sollicitatieplicht te horen.

 • 'Mee-beraadslagen' bij de SER

  Reageer

  De sociale partners staan weer stevig op de politieke kaart. Met het sociaal akkoord is een stap gezet naar een nieuwe structuur voor de arbeidsmarkt. Zo viel afgelopen weken te lezen in de kranten. Een belangrijke rol voor het vormgeven van deze nieuwe structuur is toebedeeld aan de SER. Logisch, want de SER is het “boegbeeld” van de Nederlandse polder.

 • Wat kun je doen met vijf miljoen?

  7 reacties

  Om de samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche een extra impuls te geven om werkzoekenden met een uitkering sneller aan het werk te helpen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma een nieuw initiatief gelanceerd. Voor de 35 arbeidsmarktregio’s die ons land rijk is, heeft zij een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

 • Scherp op handhaving

  2 reacties

  Vorige week ontstond er een onfortuinlijk misverstand. De Nationale Ombudsman had kort voor een debat in de Tweede Kamer over handhaving de suggestie gewekt dat UWV de nieuwe fraudewet onuitvoerbaar vindt. Ik belde hem op en het bleek gelukkig een misverstand, zoals de minister ook de bezorgde woordvoerders in het parlement liet weten.