of 59318 LinkedIn

15-04-10: Een historische dag in het Koninkrijk

Afgelopen donderdag ging in de Tweede Kamer dan eindelijk de kogel door de kerk: groen licht voor het opheffen van het land de Nederlandse Antillen. Tot mijn grote vreugde stemde de Kamer in met tien consensusrijkswetten, rijkswetten en reglementen die ertoe strekken om Curaçao en Sint Maarten autonome status binnen het Koninkrijk te geven en om Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen op te nemen in het Nederlandse staatsbestel.
De onderhandelingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen verliepen de afgelopen periode vaak bijzonder moeizaam. Gedurende het gehele staatkundige proces was er aan beide kanten sprake van geven en nemen. Het slotakkoord uit 2006 reflecteerde dit. Nederland toonde zich bereid om mee te werken aan herziening van de verhoudingen en om bij te dragen aan het saneren van de aanzienlijke schuldenlast van de eilanden, maar eiste in ruil daarvoor toezicht op het bestuur, de rechtshandhaving en de openbare financiën.

Hoe breekbaar de gemaakte afspraken en het bereikte evenwicht waren bleek donderdag maar weer eens toen de consensusrijkswet politie behandeld werd. Samen met collega-Kamerleden Remkes (VVD) en Van Bochove (CDA) had ik een amendement ingediend om het Recherche samenwerkingsteam, wat zware, georganiseerde criminaliteit op en rond de eilanden bestrijdt, langer in stand te houden dan de twee jaar na het ingaan van de nieuwe verhoudingen die de regering in eerste instantie voor ogen had.

De aanwezige gedelegeerden van de Antillen, die allen deel mochten nemen aan het debat (een erg bijzondere gebeurtenis), vonden dit amendement aanvankelijk onacceptabel omdat het in zou druisen tegen de eerder bereikte overeenkomst om toe te werken naar een nieuwe Gemeenschappelijke Voorziening Politie (GVP). Pas enkele uren voor de stemming werd door ons een akkoord bereikt over een gewijzigd amendement waaruit duidelijker bleek dat de RST zou blijven voortbestaan totdat de nieuwe GPV in staat is om de taken van het RST over te nemen.

Met het gewijzigde amendement was de kou uit de lucht en kon worden overgegaan tot het goedkeuren van de verschillende wetsvoorstellen. Dat gebeurde zonder problemen en op overtuigende wijze. De wetten met betrekking tot rechtshandhaving, financieel toezicht en politie konden rekenen op de steun van een grote meerderheid. Ook stemde de Kamer in met de wijziging van het statuut waarmee de nieuwe verhoudingen in oktober in de praktijk worden gebracht. Kortom, 15 april 2010 zal de geschiedenis in gaan als een historische dag voor ons Koninkrijk.