bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’. Oordeel bedrijfsarts over de belastbaarheid van een werknemer leidend.

21 december 2020

Op 1 oktober 2020 is het wetsvoorstel ‘RIV toets UWV door arbeidsdeskundigen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een werknemer leidend te maken bij de toetsing van het re-integratietraject door het UWV en minder onzekerheid te creëren bij werkgevers over de uitkomst van een re-integratietraject.

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 wordt een actieve houding van de werknemer en werkgever verwacht wat betreft herstel en re-integratie. De re-integratie dient gericht te zijn op een terugkeer in de eigen – al dan niet aangepaste – functie, een passende functie bij de eigen werkgever of, als deze functie niet voorhanden is, op een functie bij een andere werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht om zich in dit traject te laten bijstaan door een arbodienst. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer samen voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht (de zogenoemde RIV-toets). Indien er geen bevredigend resultaat is behaald, de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, daar geen deugdelijke grond voor is en de gebreken hersteld kunnen worden, zal het UWV de verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen verlengen met maximaal 52 weken. Dit wordt de loonsanctie genoemd.


Loonsanctie

Deze loonsanctie wordt door veel werkgevers vaak als onredelijk ervaren, zeker als deze wordt opgelegd omdat de verzekeringsarts van het UWV een ander oordeel heeft over de beperkingen van de werknemer dan de eigen bedrijfsarts. Werkgevers vragen zich dan af waar dit andere oordeel op gebaseerd is en wat zij er nu precies aan kunnen doen dat de verzekeringsarts anders oordeelt dan de bedrijfsarts. Ik heb het advies van mijn bedrijfsarts gedurende twee jaar ziekte toch keurig netjes opgevolgd? Ik kan er toch niets aan doen dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer klaarblijkelijk te laag heeft ingeschat of gedurende langere tijd geen mogelijkheden zag voor re-integratie? Waarom is de verzekeringsarts van het UWV een andere mening toegedaan? Het is een selectie van de vragen die wij vaak krijgen van werkgevers.

 

In 2018 is reeds een pakket aan maatregelen voorgesteld dat tegemoet komt aan de door werkgevers ervaren knelpunten op het gebied van de loondoorbetaling bij ziekte. Een van deze maatregelen betreft dus het leidend maken van het advies van een bedrijfsarts bij de toetsing door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgever (de RIV-toets). Het onderhavige wetsvoorstel regelt dat dit advies van de bedrijfsarts niet meer door (de verzekeringsarts van) het UWV wordt beoordeeld bij de RIV-toets. De maatregel heeft als gevolg dat de RIV-toets zal berusten op louter een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV. De arbeidsdeskundige beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Op basis van dit oordeel bepaalt het UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest of dat een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd.


Rol verzekeringsarts

Let op: het feit dat de verzekeringsarts geen rol meer heeft bij de RIV-toetsing wil uiteraard niet zeggen dat hij niet langer een rol heeft bij de WIA-claimbeoordeling. Het wil ook niet zeggen dat het opleggen van loonsancties in het geheel niet meer mogelijk is. Het wil alleen zeggen dat één van de grondslagen hiertoe – die in zijn totaliteit goed is voor 12% van de opgelegde loonsancties – met dit wetsvoorstel vervalt.

 

Ik kan het wetsvoorstel alleen maar toejuichen. Het is goed dat hiermee onzekerheid bij werkgevers wordt genomen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan rechten van werknemers. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling voor bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 september 2021. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen hierover.

 

Amke de Visser

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JP Blankert / Directeur
De bedrijfsarts wordt ingehuurd en betaald door de werkgever. Om de werkgever te plezieren schrijft de bedrijfsarts vaak zo min mogelijk beperkingen op. De bedrijfsarts handelt hoogst zelden op grond van een NVAB richtlijn, maar doet wat de werkgever hem zegt. Er zullen dus veel te weinig beperkingen worden opgeschreven, en het UWV zal na AO contractontbinding zwaardere AO gevallen ontvangen dan 'verwacht'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Zijderveld / Staf bedrijfsarts ArboNed
Ik reageer vooral op de heer Blankert die een totaal verkeerde perceptie heeft t.a.v. de objectiviteit van bedrijfsartsen. Discussies met het UWV (en dus loonsancties om medische reden) komen vooral voor bij het stellen dat medewerker geen arbeidsmogelijkheden heeft en UWV dan vindt dat er te weinig gedaan is. De stelling dat bedrijfsartsen alleen handelen uit de behoefte om werkgevers te plezieren is gebaseerd op een onderbuiksgevoel niet op feiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Zijderveld / Staf bedrijfsarts ArboNed
Ik reageer vooral op de heer Blankert die een totaal verkeerde perceptie heeft t.a.v. de objectiviteit van bedrijfsartsen. Discussies met het UWV (en dus loonsancties om medische reden) komen vooral voor bij het stellen dat medewerker geen arbeidsmogelijkheden heeft en UWV dan vindt dat er te weinig gedaan is. De stelling dat bedrijfsartsen alleen handelen uit de behoefte om werkgevers te plezieren is gebaseerd op een onderbuiksgevoel niet op feiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frens Lemeer / voorzitter Centrale Cliëntenraad UWV
Best apart dat een jurist tot de conclusie komt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten van werknemers. Dat is namelijk een weeffout die er nog steeds niet uitgehaald is.Verder denk ik dat JP Blankert qua visie op arboartsen, helaas, dichter bij de waarheid komt dan Peter Zijderveld wil doen geloven. Als directeur in het onderwijs in 20 jaar tijd meermaals besturen zien dreigen om contracten op te zeggen en zodoende de arbo arts in het gareel te krijgen. Ik ben dus wel bang dat de medische ethiek een eed van de arts verder onder druk komt te staan. Slechte zaak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.