of 63908 LinkedIn

Waterschappen moeten transparanter

Reageer

De dualiseringsgolf heeft in de afgelopen 15 jaren de waterschappen niet bereikt. Ze werken nog steeds volgens het monistische systeem. Ze zouden op hun minst de besluitenlijst openbaar moeten maken.

Afdwingen door Provinciale Staten optie

Toen in 2002 de Gemeentewet en een jaar later de Provinciewet werden aangepast in het kader van de dualisering van het bestuur, werden de colleges wettelijk verplicht om de besluitenlijsten van hun vergaderingen openbaar te maken. De gedachte daarbij was dat de leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten ook na de dualisering nog op de hoogte zouden kunnen blijven van de beslissingen van het college. Door de dualisering werd besluitvorming verplaatst van de openbaarheid van de raadszaal of Statenzaal naar de beslotenheid van een collegekamer. Volgens de Eerste Kamer zou er daardoor sprake kunnen zijn van een situatie waarbij een college in beslotenheid alle besluiten neemt, waardoor er geen sprake meer is van transparantie en de bevolking de backbencher is.

Om de gemeenteraad en Provinciale Staten in staat te stellen hun taken goed te vervullen, dient het college hen actief van relevante informatie te voorzien. De besluitenlijst bevat daarom niet enkel besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook beslissingen tot feitelijk handelen, procedurele beslissingen en principebeslissingen. Een college hoeft beslissingen niet op de besluitenlijst te vermelden indien het gaat om dossiers waarvoor geheimhouding is opgelegd op grond van een belang genoemd in Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

De dualiseringsgolf heeft in de afgelopen 15 jaren de waterschappen niet bereikt. Waterschappen werken nog steeds volgens het monistische systeem: er is een Algemeen Bestuur van waaruit een Dagelijks Bestuur (ook wel heemraden genoemd) wordt gekozen. Deze DB-leden zijn vergelijkbaar met wethouders of gedeputeerden, en zijn samen met de dijkgraaf verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap. Binnen het Algemeen Bestuur stemmen de DB-leden echter gewoon mee. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur, en heeft daar ook geen stemrecht, maar binnen het DB heeft de dijkgraaf dat wel. De vergaderingen van het DB zijn besloten. Om als AB-lid je taak goed te kunnen vervullen zou het daarom voor de hand liggen dat ook bij de waterschappen de besluitenlijsten openbaar zijn. Dat is echter bij slechts enkele waterschappen het geval. Er is in de Waterschapswet namelijk geen verplichting voor openbaarmaking opgenomen.

Gevolg is dat de meeste waterschappen het dus niet publiceren, of de besluitenlijst op basis van een soort discretionaire bevoegdheid inzichtelijk maken voor het AB waarbij het de AB-leden verbiedt om hierover in de openbaarheid vragen te stellen. Dit is een onwenselijke situatie. De bevoegdheid tot het opheffen en het instellen van waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, samenstelling van hun bestuur en tot de verdere reglementering van waterschappen behoort aan Provinciale Staten. Wanneer de waterschappen niet uit zichzelf zullen overgaan tot openbaarmaking van besluitenlijsten, zouden de Provinciale Staten dit dus door middel van een wijziging van het reglement aan hen kunnen opleggen. En anders is de wetgever toch echt aan zet door wijziging van de Waterschapswet.

Mathieu Paapst is namens Water Natuurlijk lid van het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa’s

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.