of 59130 LinkedIn

Stop de crimiparken

Reageer

Het aantal verouderde en kwetsbare vakantieparken neemt toe. Criminaliteit viert er hoogtij. Dat is een maatschappelijk risico en vraagt om interbestuurlijk optreden. 

Snel hulp nodig voor recreatiebedrijven

Vanwege wijzigende consumentenvoorkeuren en het groeiende aanbod van nieuwe en steeds luxueuzere vakantiehuisjes, neemt het aantal verouderde en verwaarloosde vakantieparken evenredig snel toe. De recreatiebranche en veel gemeenten hebben de sluipende verpaupering van deze parken vaak in de hand gewerkt, met allerlei maatschappelijke ontwrichtende gevolgen en onbeheersbare risico’s van dien. Er dreigen criminele schuil- en vrijplaatsen te ontstaan, die alleen met grootschalige inzet van politie en opsporings- en toezichtinstanties onder controle te houden zijn.

Het is gemeenten niet makkelijk gemaakt succesvol op te treden tegen onrechtmatig gebruik en bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Het ontbreekt menig lokale bestuurder aan voldoende kans op blijvende resultaten in relatie tot de gevraagde langdurige inzet van ambtelijke capaciteit. En dan geeft de excentrische en afgeschermde ligging van veel vakantieparken al snel een gemakkelijk (en vals) gevoel van onwetendheid. Ongeacht oorzaak en gevolg van het falend toezicht, is het overduidelijk dat er fundamentele onvolkomenheden in het handhavingsstelsel voor vakantieparken zitten. Er is veel te winnen bij een gecoördineerde aanpak door het rijk en provincies ter ondersteuning van de gemeenten. Een aantal zaken is urgent en vraagt om bestuurlijke doorbraken waarbij het rijk het voortouw heeft. Zoals de verplichting tot inschrijving in de BRP (Basis Registratie Personen) door gemeenten.

Inschrijving door de gemeente op het adres van een vakantiepark wekt de indruk dat permanente bewoning er is toegestaan, terwijl het bestemmingsplan dat meestal verbiedt. Vaak wordt de eigenaar van het vakantiepark niet op de hoogte gesteld van die inschrijving. Beperking van die BRPinschrijving op het adres van een vakantiepark biedt tevens de mogelijkheid aan banken dit verbod in hun financieringsvoorwaarden op te nemen. Dat versnelt het proces van bedrijfsbeëindiging doordat banken dan bij permanente bewoning op een vakantiepark hun financiering kunnen stopzetten. Verder moet het systeem van het nachtregister gemoderniseerd worden. Door uniformering en digitalisering ervan kan een betere inbedding plaatsvinden in het toezichtregime door gemeenten en wordt het meer dan een verkapt kasregister voor de gemeentelijke toeristenbelasting.

Een ingrijpend maar effectief middel is uitbreiding van de Damocles-wetgeving (cf art 13b Opiumwet): sluiting of het ontnemen van het eigendom van verpauperde vakantieparken waar sprake is bewuste verwaarlozing en een stapeling van misstanden en criminalisering, kan jarenlange verloedering en slepende procedures voorkomen. De provincie is een onmisbare partij bij het doorbreken van het bestuurlijke dilemma van de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Er zijn regionale gebiedsgerichte strategieën voor sanering en saldering van permanente bewoning mogelijk waarbij op enkele voormalige vakantieparken permanente bewoning wordt toegestaan.

De daar ontstane waardestijging wordt afgeroomd ten behoeve van een regionaal bedrijfsbeëindigingsfonds voor het uitkopen/saneren van verouderde vakantieparken elders in de regio. De recreatiesector moet actief meewerken aan de sanering. Dat kan met een door de overheid ontwikkelde gedragscode, waarin gemeente en ondernemers afspraken maken over het voldoen aan wet- en regelgeving en de wijze van controle daarop. Zo’n lokaal opgestelde gedragscode kan vervolgens het startpunt zijn voor een gezamenlijke vitaliseringsstrategie voor recreatiebedrijven met toekomst.

Joep Thönissen, AVAS-Advies te Den Haag

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.