of 65101 LinkedIn

SGP & de vrouw

4 reacties

De Staat zou de SGP met een geldboete kunnen dwingen vrouwen het passief kiesrecht toe te kennen. 

Volgens het Europees Hof moet de Staat effectieve maatregelen nemen die er daadwerkelijk toe leiden dat de SGP vrouwen het passief kiesrecht toekent. Die maatregelen moeten tegelijkertijd de minste inbreuk maken op de grondrechten van de SGP.

De rechtszaak had als grondslag dat volwaardig lidmaatschap en daarmee kandidaatstelling op grond van de SGP-statuten en andere interne regels voor vrouwen juridisch mogelijk moet zijn. Daarvan is volgens het Proefprocessenfonds Clara Wichmann dat tegen de Staat procedeerde, vanaf 1997 geen sprake.

De rechtbank oordeelde instemmend: ‘Bij de invoering van het Vrouwenverdrag bevatten de statuten nog niet de gewraakte regels inzake het buitengewoon lidmaatschap van vrouwen. De regering kon toen het standpunt innemen, dat de Staat aan de verplichtingen uit het Vrouwenverdrag voldeed. Echter niet gebleken is dat de Staat nadien, dus sinds 1997, maatregelen jegens de SGP heeft ondernomen om te voldoen aan zijn verplichtingen.’

Het vrouw-zijn was een juridische belemmering voor volwaardig lidmaatschap van de SGP en daarmee voor kandidaatstelling. Het was voor vrouwen juridisch onmogelijk op de lijst van de SGP te komen.

Dat nooit een vrouw op de lijst had gestaan was niet de kwestie. Het beginselprogramma met daarin de opvatting dat de vrouw geen passief kiesrecht en geen regeerambt toekomt, ook niet. De Hoge Raad heeft daarom niet bedoeld, dat er een of ander percentage vrouwen op de lijst moet staan of dat het beginselprogramma moet worden aangepast. De burgerlijk rechter kan immers niet zomaar afwijken van de juridische grondslag van de rechtszaak door meer toe te wijzen dan is geëist. De Hoge Raad zou dan een andere grondrechtenafweging hebben moeten maken. Die afweging betrof het op voorhand uitsluiten van vrouwen van de lijst, en niet het aantal vrouwen op de lijst of de opvattingen van de SGP.

Zonder interne regels mag het op voorhand uitsluiten van vrouwen natuurlijk ook niet. De uitspraak heeft geen gevolgen voor andere politieke partijen en andere opstellers van lijsten, zolang zij vrouwen maar niet op voorhand, dus omdat zij vrouw-zijn, uitsluiten van hun lijsten. Als zij om andere redenen alleen mannen op hun lijsten zetten is dat geen probleem.

Wat wordt bedoeld met maatregelen? Dwangmiddelen. Een subsidieverbod was eerder volgens het gerechtshof geen effectief dwangmiddel: ‘Naar het oordeel van het hof zal stopzetting van de subsidie niet leiden tot aanvaarding van het passief kiesrecht voor vrouwen. Stopzetting van de subsidie is dus niet een maatregel waartoe de Staat op grond van de genoemde verdragen verplicht is.’

Een effectief dwangmiddel moet als dwangmiddel tegelijkertijd de minste inbreuk maken op de grondrechten van de SGP. Een partijverbod maakt meer inbreuk dan een verbod op verkiezingsdeelname, en dat weer meer dan een geldboete. De eerstvolgende mogelijk te nemen maatregel is dus eenvoudig.

Dwing, als de SGP zich niet uit zichzelf aanpast, de SGP met een geldboete die groter is dan de subsidie. Dwingen met een verbod op verkiezingsdeelname, waarvoor een Kieswetswijziging nodig is, zoals werd besproken door D.J. Elzinga (BB 17) is vooralsnog niet aan de orde. Ook andere wetswijzigingen lijken onnodig. Want waarom zou de Staat niet in een rechtszaak tegen de SGP die geldboete als dwangsom kunnen eisen om ze daarmee te dwingen tot de bedoelde aanpassing?

Rob Kooijman publiceerde over de SGP-vrouwenkwestie in verschillende juridische tijdschriften. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob (auteur) op
Met 'Als zij om andere redenen alleen mannen op hun lijsten zetten is dat geen probleem' is bijvoorbeeld bedoeld, dat geen vrouw zich aanmeldt voor de lijst, of dat de mannen die zich aanmelden toevallig geschikter worden gevonden dan de vrouwen die zich aanmelden.
Door Marjan (ambtenaar) op
Lastige tekst, mag men nu wel of niet discrimineren? Op welke gronden mag dat? "Andere" redenen om alleen mannen op de lijst te zetten? Ziet er niet erg overtuigend uit voor het waarborgen van vrouwenrechten.
Komt er nog een boete of is het weer een loos verhaal?
Door Corso op
"een geldboete groter dan subsidie" kan zo in de openbaringen van Johannes.
Door Pieter (Redacteur) op
Zonde van de tijd die verloren is gegaan hierover te schrijven. Wat is je winst? Al was je gaan vissen had je kans nog wat te vangen en nu is je tijd voorbij. Met de SGP komt het wel goed.