of 64120 LinkedIn

Meteen extern melden integriteitskwesties altijd mogelijk

Frank Kerckhaert Reageer

Het ziet er naar uit dat eind 2021 de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ in werking zal treden. Hiermee wordt de huidige wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ aangepast en aangevuld, mede om de in 2019 vastgestelde Europese klokkenluidersrichtlijn in ons land nog net op tijd te implementeren.

Het overleg en debat tussen kabinet en Kamer(s) is in volle gang. Er zijn nogal wat wijzigingen aan de orde. Enkele grote veranderingen betreffen het omkeren van de bewijslast bij benadelingssituaties en het omgaan met meldingen over (vermeende) inbreuken op het zogenaamde Unierecht. Allemaal belangrijke onderwerpen die uiteraard goed uitgezocht en geregeld dienen te worden.

 

Voor mij staat iets heel anders bovenaan. In de huidige wetgeving geldt het principe ‘in beginsel eerst intern melden’. De aangepaste wetgeving zal daarentegen uitgaan van het principe ‘meteen extern melden is altijd mogelijk’. Het lijkt een nuanceverschil, maar het zal in de praktijk van alledag hopelijk een groot verschil gaan betekenen.

 

Organisaties, en zeker de leiding daarvan, zijn er vaak op gebrand dat alle melders hun zaak eerst intern aanhangig maken. Het management vindt het vaak onbestaanbaar dat onafhankelijke derden zich met ‘hun’ zaken gaan bemoeien. Bij onze werkzaamheden voor de onafhankelijke Integriteitscommissie JenV kom ik deze reactie nog weleens tegen. Ook ik onderschrijf volledig dat de hoofdroute van ‘eerst intern melden’ in vele gevallen de voorkeur verdient. Het snel oplossen en het leren van fouten is er zeer mee gediend. Maar binnen ons werk als onafhankelijke integriteitscommissie zien wij juist ook dat er melders zijn die werkelijk alle vertrouwen in de eigen organisatie kwijt zijn geraakt. Zij durven en kunnen niet eens meer eerst intern de zaak aanhangig maken. Velen van hen zijn soms al enige tijd uitgevallen en zien geen enkele oplossing meer. Juist voor deze mensen betekent de wetsaanpassing een echte stap vooruit omdat ‘meteen extern melden’ als mogelijkheid in de wet zal worden opgenomen.

 

Ik ben van mening dat organisaties duidelijk aan hun medewerkers moeten communiceren dat meteen extern melden ook een mogelijke route is. Sommige organisaties hebben daar moeite mee, omdat het volgens hen voor verwarring zou kunnen zorgen. De voorkeursroute van eerst intern melden zou in hun ogen daarmee teveel afgezwakt worden. De leiding dient naar mijn mening over die aarzeling heen te stappen en te beseffen dat deze wetswijziging op dit punt een fundamentele verandering van perspectief inhoudt. Het is nog explicieter dan voorheen geregeld dat de melder zelf bepaalt waar zijn melding terechtkomt. De aanpassing van de wet waardoor ‘meteen extern melden’ altijd mogelijk wordt, kan naar mijn mening helpen om bestaande hardnekkige probleemsituaties toch weer vlot te trekken. Daar is juist ook de organisatie mee gediend.

 

Frank Kerckhaert is voorzitter van de Integriteitscommissie JenV

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.