of 64204 LinkedIn

Integriteit tussen de oren

Reageer
Met interesse heb ik kennis genomen van de de artikelen van mevrouw Anja Hoffmans en de heren Ron Niessen en Alain Hoekstra over de integriteitsindustrie. Het ene artikel uit repressief en het ander uit preventief oogpunt.

De schrijvers van beide artikelen verwijzen op het einde van hun pennenvruchten naar een spreekwoord dat verband houdt met de geneeskunde: het ene is voorkomen is beter dan genezen en het andere is zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 

Naar mijn idee omvatten beide spreekwoorden samen de gehele problematiek van integriteit. Integriteit is een kwestie die een ambtenaar gewoon tussen de oren moet zitten. Dat hij daarbij wordt geholpen is een goede zaak, want de jubileumuitgave 75 jaar CAPRA in 2003 'Gedachten over bestuurlijke en ambtelijke integriteit' (uitgave ISBN 90 5901 935 0) geeft een veelheid van invalshoeken rond de problematiek integriteit waaronder integer handelen. Deze uitgave was de weerslag van het op 3 oktober 2003 gehouden jubileumsymposium, dat ik mocht bijwonen.

 

De heer Ron Niessen heeft toen een bijdrage aan het symposium en de uitgave geleverd. Misschien is het goed een aantal van zijn stellingen die naar mijn idee de kern van de problematiek raken, te herhalen:

Stelling 3 Leiding geven is in de eerste plaats: het goede voorbeeld geven.
Stelling 4 De grenslijn tussen niet-integer handelen en ergens de boter uit braden is nauwelijks zichtbaar.
Stelling 5 Onbestrafte integriteitsincidenten en het onbestraft ergens de boter uitbraden bederven de gehele organisatie.
Stelling 6 Hou maat!
Stelling 7 Bij twijfel : niet doen!
Stelling 10 Integriteitsincidenten bij de overheid schaden het imago van de overheid als geheel, en het vertrouwen dat de burger in de gehele overheid zou moeten hebben.

 

Het is mijn inziens ook nuttig deze stellingen in relatie te zien met de bijdrage van prof. Mr. F.A.M. Stroink genaamd 'Besluitvorming zonder vooringenomenheid' in genoemde uitgave. Hij constateert een principieel verschil tussen overheid en bedrijfsleven, een verschil dat impliceert dat bestuurders en ambtenaren binnen de overheid een andere 'werkhouding' (dienen te) hebben dan werknemers in het bedrijfsleven. Deze constatering is mogelijk niet onjuist, omdat recent de minister van Binnenlandse Zaken gelijkschakeling van ambtenaren en werknemers heeft uitgesteld.

Inmiddels er wordt ook gevraagd van ambtenaren pro-actief en ondernemend bezig te zijn. Dit kan echter mijn inziens niet zover gaan, dat daardoor hun – en dit geldt ook voor politieke ambtsdragers - toch bijzondere positie en die van overheid uit het oog wordt verloren.

 

In het kader van de door het Kabinet gepropageerde normen en waarden is het mogelijk van waarde het voormelde te bezien in het kader van de stelling: elkaar adequaat aanspreken op integriteitszaken geeft respect binnen de organisatie en draagt positief bij aan de beeldvorming van de burger over de overheid.

 

Voetnoot: “De boter ergens uitbraden” de woorden die de heer Niessen gebruikt in zijn bijdrage, kwamen al voor in de anti-militaristische roman van A.M. de Jong “Frank van Wezels roemruchte jaren” uit 1928. Dienstplichtig korporaal Frank van Wezel “vond zichzelf wel een beetje stom om er zo de boter uit te braden, maar hij had fijne dagen gehad, en was bereid, de gevolgen te dragen”.
Mogelijk geven deze 80 jaar oude pennenvruchten nog eens te denken.

W. Kruf, mewerker arbeidsvoorwaarden

Dit artikel is een reactie op de opiniebijdrage Integriteitsindustrie gedoogt te veel , uit Binnenlands Bestuur 8 van 20 februari 2009.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.