of 65101 LinkedIn

Coronacrisis biedt regio's volop kansen

Keimpe Anema Reageer

Nu de ergste gezondheidsgevaren van corona lijken te zijn geweken, moeten gemeenten en provincies zich buigen over de herstelopgave. Laten we we niet automatisch zoveel mogelijk willen terugkeren naar de oude situatie, maar de coronalessen benutten. 

Profiteer van toegenomen vertrouwen in de overheid

Oplopende werkloosheid, economische krimp en ontwrichting van het maatschappelijke leven door de coronacrisis. In de berichtgeving hierover in de media schemert duidelijk een herstelopgave door die landelijk zijn beslag krijgt in de term ‘herstelbeleid’. Regionaal ziet dit beeld er soms anders uit als we naast de economie ook kijken naar de sociale samenhang. Deze brede blik is belangrijk om herstel- en ontwikkelingsopgaven tijdens en na de coronacrisis integraal te benoemen.

Net als in andere regio’s krijgt ook de economie en arbeidsmarkt in Friesland nu klappen te verduren. Wie afgaat op de sociaaleconomische status van inwoners in deze provincie verwacht niet veel goeds. Het gemiddelde opleidingsniveau is lager dan in de rest van Nederland. Er is doorgaans meer werkloosheid en ook het inkomen is lager dan het landelijk gemiddelde. De vorige recessie liet zien dat economisch herstel ook wat langer op zich liet wachten dan in andere delen van het land.

Desondanks laat eerder onderzoek van vóór de coronacrisis ook zien dat Friesland op veel sociale aspecten juist positief scoort. Er is een grote sociale samenhang, met een hoog aandeel vrijwilligers, mensen zijn tevreden met het leven en zijn gelukkig.

Hoe zit dit in coronatijd? In april en mei zijn ruim drieduizend Friese inwoners in een representatief burgerpanel van het Fries Sociaal Planbureau bevraagd naar wat de coronacrisis voor hen betekent. Belangrijkste conclusie? De sociale samenhang blijft onverminderd sterk en inwoners hebben veel meer vertrouwen gekregen in de overheid en de zorg. Opvallend daarbij is dat vertrouwen in de zorg bijna is verdubbeld.

Veel inwoners van Friesland (71 procent) geven aan beslist bereid te zijn hun buren te helpen als dat nodig is. Bijna een op de vijf (19 procent) inwoners verleent momenteel mantelzorg. In dit licht lijkt de term herstel misplaatst als gaat om sociale thema’s. Eerder van een uitdaging om de sociale samenhang en het onderling vertrouwen op peil te houden. Natuurlijk zijn er ook kwetsbare groepen die specifiek aandacht vragen zoals mantelzorgers en zelfstandigen.

Een sterke sociale samenhang en groot vertrouwen in elkaar is niet alleen fijn voor de inwoners zelf. Dit geeft ook voeding aan beleidsstrategieën. Kan het toegenomen vertrouwen in de zorg in Friesland bijvoorbeeld leiden tot een herwaardering van het werken in de zorg? Niet geheel onbelangrijk voor een provincie waar de zorgsector relatief het grootst is en door de vergrijzing de vraag naar zorgpersoneel blijft toenemen. Dit biedt een kans om de oproep door de landelijke planbureaus tot een omvangrijke bijen omscholingsaanpak op regionaal niveau concreet te maken.

Verder onderzoek is nodig, maar binnen Friesland – en ongetwijfeld ook in andere provincies en regio’s – lijken ondanks of juist door de coronacrisis ook kansen aanwezig. In hoeverre is dit wenselijk of haalbaar om hierop in te spelen? Dat is bij uitstek een onderwerp voor het lokaal debat.

Keimpe Anema, onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.