of 64120 LinkedIn

Kijvende overheden

Erik van Zwam 3 reacties

Het is een turbulent voorjaar. Het kabinet-Rutte is volop bezig de 18 miljard aan noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.

Als kabinetten bezuinigen, stromen normaliter Malieveld en Museumplein vol, zijn stakingen aan de orde van de dag, maar nu even niet.

Bij circa 10 procent van het te bezuinigen bedrag lijken overheden keihard tegenover elkaar te staan. De strijd gaat over het bestuursakkoord tussen enerzijds Rijk en anderzijds gemeenten, provincies en waterschappen. Gemeenten juichen de overheveling van taken op het gebied van de sociale zekerheid, jeugdzorg en de herstructurering van de Awbz als het gaat om de dagbegeleiding toe.

Het kabinet-Rutte wil 1,8 miljard bezuinigen op deze decentralisatie van taken. Gemeenten eisen meer geld. Vooral als het gaat om het samenvoegen van de regelingen voor bijstand, jonggehandicapten (Wajong) en sociale werkplaatsen zijn de financiële meningsverschillen groot. Een reeks gemeenten heeft al gezegd op het VNG-congres begin juni tegen het bestuursakkoord te gaan stemmen. Meer en meer gemeenten volgen.

Op de VNG-informatiebijeenkomsten deze week over het bestuursakkoord klonk luid de roep om aanpassing van de sociale paragraaf. En zo gaan overheden rollebollend over straat. Reputaties van VNG en IPO staan op het spel.

Bezuinigingen van dit kabinet worden op alle terreinen met een stevig NEE begroet. Het besef dat de staatsschuld rap oploopt, evenals het financieringstekort, lijkt er nauwelijks te zijn. Is het dreigende nee van gemeenten reëel? De Vereniging van Gemeentesecretarissen stelt in het vorige nummer van Binnenlands Bestuur dat zij ’nog niet kan overzien of de financiële middelen toereikend zijn om de ambitie waar te maken’. Tsja, gemeenten weten het nog niet.

Deze week in Binnenlands Bestuur aandacht voor een onderzoek naar armoedebeleid bij gemeenten. In het rapport Sterk en samen tegen armoede concludeert het Verweij-Jonker Instituut dat binnen gemeenten op het gebied van armoedebeleid ‘bedroevend slecht’ wordt samengewerkt. Hier valt dus nog een forse kostenreductie te halen. Ook de Divosa-monitor 2010 constateert dat de uitvoeringskosten van sociale diensten lager kunnen door automatisering en een efficiëntere uitvoering. Dus nu roepen dat zo’n bestuursakkoord niet kan, lijkt wat prematuur. Overheden die kijvend over straat gaan, geven niet het goede voorbeeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marije van Dodeweerd (Procesmanager bij Divosa) op
De financiele risico's die gemeenten zien in het bestuursakkoord gaan niet zozeer over de uitvoeringskosten, maar over de programmakosten. Dat lijkt me een wezenlijk verschil.

En dan nog iets anders. In de Divosa-monitor 2010 staat niet dat de algemene uitvoeringskosten van sociale diensten lager kunnen. Het onderzoek gaat alleen over armoedebeleid (een deelterrein) en stelt dat gemeenten hun armoedebeleid efficienter kunnen maken door voorzieningen automatisch toe te kennen en alleen steekproefsgewijze controles uit te voeren. Vooral grotere gemeenten hebben deze slag al gemaakt. Voor hen valt er dus niet verder te besparen.

Hier te downloaden: http://www.divosa.nl/system/files/divosa_monitor_2009_deel2.pdf
Door K.Schaap (gemeenteambtenaar ) op
Uitstekende analyse van Jan. Het rijk probeert weer op zijn oude bekende wijze te bezuinigen. Het stoot taken af naar de lagere overheden en die moeten die taken vervolgens voor minder geld uitvoeren. Ongetwijfelld is er nog wel ergens een efficiencyslag te maken maar echt bezuinigen is keuzes maken. Wat doen we als overheid niet meer.
Door jan op
Bovenstaande analyse lijkt me niet geheel zuiver. Strijdpunt tussen de overheden over het bestuursakkoord gaat vooral over de combinatie het Rijk bezuinigt, maar de gemeenten moeten dat doen.
Als het Rijk zijn taken zou overdragen na de bezuiniging en daarmee dus een aantoonbaar functionerend stelsel zou overdragen zou het rollebollen aanzienlijk minder zijn.

Het lijkt nu verdacht veel op het met winst verkopen van een verliesgevend bedrijf onder het mom dat de potentie er echt wel inzit...