of 58952 LinkedIn

‘We voeren de motie níet uit!’

Mensen die gebruik maken van de Jeugdzorg of AWBZ moeten van staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) voortaan een eigen bijdrage betalen van 1.500 euro. Bij de gemeenteraad van Heerenveen viel dit besluit slecht. Zo slecht zelfs, dat de raad in april een motie aannam die het college opdroeg om het bedrag voortaan te vergoeden.

 Maar op 29 april stuurde het college onverwachts een brief. Boodschap: we voeren de motie niet uit. Tijdens de raadsvergadering van 18 mei wordt de brief besproken. Voordat het debat begint zegt CDA-raadslid Bernhard Hoekstra dat hij pas wil reageren nadat zijn wethouder gesproken heeft. Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) stemt toe.

 

Raadslid Maaike Terpstra (FNP) neemt het woord. ‘Wij begrijpen niet waarom de motie door het college niet wordt uitgevoerd en dienen daarom een nieuwe motie in die hem alsnog oproept dit te doen’, zegt ze. De motie, geschreven in het Fries, benadrukt dat een meerderheid van de raad de vorige motie heeft aangenomen. ‘Het college moet zijn verantwoordelijkheid nemen’, stelt Terpstra. Andere raadsleden van onder meer D66, de ChristenUnie, en Heerenveen Lokaal knikken. Maar er is één fractie die er wat stil bij zit: het CDA. Zij hebben de motie dit keer niet ondertekend. En zonder hen verdwijnt de meerderheid.

 

Daarna neemt wethouder Hans Broekhuizen (CDA) het woord. ‘We hebben goed gekeken naar hoe de motie uit de vorige vergadering zou uitpakken in de praktijk. Het belooft weinig goeds en daarom voeren we hem niet uit’, zegt hij. Volgens het college is er namelijk al een financieel vangnet voor kwetsbare gezinnen binnen de Jeugdzorg en AWBZ. ‘En als er mensen in de problemen komen, dan gaan wij hen zeker helpen. We voeren uw motie daarom niet uit, maar zullen wel werken in de geest van uw motie’. Gezinswerkers, artsen, agenten moeten de gezinnen over de eigen bijdrage van 1.500 euro informeren. Broekhuizen: ‘Er zit een hardheidsclausule in deze maatregel van de staatssecretaris. Daar beroepen wij ons op’. Ook zal de motie in de praktijk worden verworpen door de provincie Fryslân, die toezicht houdt, zo meldt hij.

 

Het betoog van de wethouder levert boze gezichten op. Terpstra: ‘In die hardheidsclausule zit nou juist de crux! Die kennen de mensen nog niet. Hulp aan deze gezinnen is nu nodig!’ Wethouder Broekhuizen: ‘Ik heb niet het idee dat ik u van mijn standpunt kan overtuigen. U heeft er geen vertrouwen in!’ Terpstra: ‘Maar er zijn meer gemeenten die dit al wel doen’. Broekhuizen: ‘In het hele land zijn dit soort moties aangenomen’. D66-raadslid Mark van de Pieter probeert het ook. ‘Het zou u sieren als u deze motie uitvoert en hem straks bij de provincie Fryslân verdedigt!’ Maar ook daar wil de wethouder niets van weten. Broekhuizen: ‘Wij voeren hem niet uit en ik denk dat u ook best wel weet waarom’.

 

Zonder beding blijft de wethouder bij zijn standpunt. Na zijn betoog vraagt de CDA-fractie om vijftien minuten schorsing, waarna CDA-raadslid Hoekstra verklaart dat hij Broekhuizen steunt. Verbijstering en ongeloof vallen de raadsleden van de oppositie ten deel. De nieuwe motie, die het college oproept om alsnog tot uitvoering over te gaan, wordt in stemming verworpen. Terpstra probeert nog een andere motie in te dienen, maar die wordt niet in stemming gebracht.

 

De Mystery Burger was in Heerenveen getuige van een sterk staaltje machtspolitiek. Juridisch gezien hoeft een motie niet door bestuurders te worden uitgevoerd. Maar vanuit het democratische oogpunt zou het wel degelijk moeten. In de gemeentewet staat immers ook dat het primaat bij de gemeenteraad ligt en dat het college dienend is aan de raad. In Heerenveen is dit principe geschonden. Het college mag misschien inzien dat de motie praktisch onuitvoerbaar zal zijn, toch had ze deze moeten uitvoeren. Na afwijzing door de provincie had het college terug kunnen gaan naar de raad om tot een nieuwe oplossing te komen. Helaas is die gang niet gemaakt. Dit is een democratie onwaardig. 

Kemal Rijken 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Ramautarsing (Raadslid) op
Het is toch wel bijzonder dat als Raad in meerderheid een legitiem politiek besluit neemt, het college een motie als onuitvoerbaar typeert. Temeer omdat de kosten gewoon binnen de gewone begroting waren gedekt. Het kostenargument maakte al deel uit van de raadsbeslagingen. Geen nieuw argument dus. Het bevreemd mij dat überhaupt een tweede motie moet worden ingediend om mogelijk te maken wat in een democratie gewoon gebruikelijk is: een motie uitvoeren! Niet uitvoeren omdat hij onmogelijk is uit te voeren moet m.i. Beperkt te blijven tot tegenstrijdigheid met de wet of een ander dermate zwaar argument dat uitvoering in redelijkheid niet geëist kan worden. Van beiden is hier geen spraken. Het bijzondere is dat het college die zich niet door de raad wil laten vertellen wat zij moet doen, op de stoel van de provincie gaat zitten in haar argumentatie. En dan handelt zij ook nog alsof de principe zo besloten heeft. Zowel het niet doen wat de raad haar vraagt, als het op de stoel van de proncie zitten, zijn op zijn zachtst gezegd "bijzonder". De term machtspolitiek is hier helemaal op zijn plaats! Fijn dat een buitenstaander die aanwezig was dit ook constateert. Dat is de enige manier om dit te veranderen.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Inderdaad is de slotopmerking van Kemal Rijken te kort door de bocht. De democratie in de gemeente speelt zich af binnen de drie bestuursorganen die de gemeente heeft, net zoals dat het geval is in de provincies en de waterschappen. Ook bij het Rijk is dat zo, al zijn het daar vanwege de positie van de Koning maar twee bestuursorganen waar de democratie zich afspeelt.
De provincie heeft een rijkstaak als het gaat om het toezicht op de gemeente. Kennelijk heeft Heerenveen bijzonder toezicht van de provincie vanwege de financiële situatie, maar dat is geen democratie. Mijn conclusie is dan ook dat het politieke spel plus de democratie samen hebben geleid tot de uitkomst die er nu in Heerenveen is: we voeren de motie niet uit en dat is democratisch in meerderheid ook nog een akkoord bevonden.
Misschien had de VNG, waarnemend dat gemeenteraden die moties als deze voorstellen en in stemming brengen, door een brief er op kunnen attenderen dat de zorg die gemeenteraden als volksvertegenwoordiging terecht in zo'n motie neerleggen wel juist is, maar dat het aannemen van zo'n motie weinig zinvol is. Immers er zit een vangnet in de wet en het college hoeft die motie dus niet uit te voeren als extra last van de gemeentelijke middelen.
Door Eesger Toering (ondernemer) op
Iets opnieuw in stemming brengen om te zorgen dat je (uiteindelijk) de uitslag krijgt die je wil lijkt me niet per sé de juiste weg.. Er is een probleem geconstateerd wat wellicht niet opgelost (mag) worden met de aangenomen en nu verworpen motie, maar deze motie had iets richting de provincie aan kunnen zwengelen om de reden van de motie op de kaart te zetten. Het komt er vermoed ik op neer dat de heer Broekhuizen (CDA) geen heil in de exercitie zag en dat mevrouw Terpstra (FNP) en de heer van de Pieter; herstel van der Mark; (D66) graag hadden gezien dat het naar de provincie zou gaan.. Politiek, het blijft intrigerend.
Door Pieter van der Mark (fractievoorzitter D66 Heerenveen) op
De wethouder voerde het preventief toezicht door de provincie (waarmee Heerenveen zich wegens een benarde financiële positie geconfronteerd ziet) op als argument dat de motie niet uitgevoerd zou kúnnen worden. De toezichthouder zou de extra uitgaven niet als onafwendbaar en onuitstelbaar zien. Ik heb het college opgeroepen dat ze het gehele speelveld moet bespelen en dat het haar zou sieren dat ze de besluiten van de gemeenteraad verdedigt ten opzichte van de toezichthouder.
Maar machtspolitiek was het zeker.
Groet,
PIETER van der MARK
Door WOZ-betaler (WOZ-betaler ) op
De centrale overheid besluit tot een eigen bijdrage van 1500 Euro. Vervolgens fietst hier een gemeenteraad doorheen. Erg gemakkelijk van die gemeenteraad, wie krijgt de rekening voor deze gemeentelijke subsidie nummer 300-zoveel? Mag de WOZ-betaler daar voor opdraaien?
Door Michiel Alma op
Kemal Rijken gat in de laatste alinea wel erg kort door de bocht .
Er zijn vaker moties door colleges onuitvoerbaar geacht , idem door kabinetten vs. de Tweede Kamer .
De vervolgmotie krijgt niet voldoende steun , hoezo een democratie onwaardig ?