of 60220 LinkedIn

Kramp moet af van private beveiliging

De overheid heeft het geweldsmonopolie. Dat is één van de belangrijkste fundamenten van de democratische rechtsstaat. Het leger, de politie, rechter en openbaar ministerie mogen vormen van ‘geweld’ toepassen ter handhaving van weten regelgeving. Daartoe behoren hechtenis, geldboetes, maar ook verdergaande middelen in bijvoorbeeld tijden van oorlog. 

Burgers en maatschappelijke organisaties hebben die mogelijkheden niet en dat is al heel lang in ons land een ijzeren en dwingend uitgangspunt. Maar het leidde er ook toe dat particuliere organisaties in dit domein nauwelijks werden toegelaten, ook niet als enkel aanvullende activiteiten werden verricht. Er is echter een duidelijke kentering op komst. Waar voorheen de overheidsapparaten op dit punt een gesloten institutioneel front vormden, komen daar steeds meer barsten en openingen.

Deze zomer kreeg op het eiland Terschelling de politie op initiatief van de gemeente versterking door de inzet van particuliere ordebewakers. In het dorp Midsland – in de zomer een geliefd uitgaansoord voor jongeren – werd in de avonduren de orde gehandhaafd door een particuliere organisatie. Een en ander in nauwe afstemming met de politie. Aanleiding vormde een structureel tekort aan politie-inzet in de zomermaanden. De particuliere ordebewakers verrichtten hun werkzaamheden zonder al te veel bevoegdheden. Maar door de nauwe samenwerking met de politie kon dit bezwaar gemakkelijk worden opgeheven. In diverse wijken van de gemeente Breda – maar ook op tal van plaatsen elders in het land – wordt gewerkt met wijk-apps, waarop burgers verdachte bewegingen kunnen melden. Het succes is aanzienlijk. Er zijn aantoonbare dalingen van inbraken en het veiligheidsgevoel van burgers neemt toe. Ook hier is er nauwe afstemming met gemeente en politie. Lange tijd was er een gesloten verhouding tussen privédetectives enerzijds en politie en justitie anderzijds. Ook op dat punt verdwijnt de kramp.

Door de beperkte capaciteit van justitie en politie en de daaruit voortvloeiende noodzaak om keuzes te maken, is de particuliere sector sterk groeiende. Dat gold al lange jaren voor de particuliere beveiliging, maar daar komt nu het particuliere opsporingsonderzoek bij. De sector groeit als kool en er is nadere bezinning nodig hoe deze verhouding tussen publiek en privaat het beste kan worden vorm gegeven. In het verleden was er grote huiver om de particuliere sector hier toegang te geven. Marktoverwegingen zouden kunnen gaan domineren. Het rechtsgelijkheidsprincipe kan onder druk komen te staan, vooral omdat niet iedereen zich gelijkelijk door deze particuliere sector kan laten bedienen. Die overwegingen zijn nog steeds van betekenis. Maar de kramp moet eraf en de particuliere sector kan een welkome versterking bieden in de sfeer van veiligheid, ordehandhaving en criminaliteitsbestrijding.

Ons land heeft op dat punt ook een rijke traditie. De vroegere schutterijen namen een belangrijk deel van de ordehandhaving voor hun rekening, ver voordat de overheid in alle opzichten deze taak kreeg toebedeeld. Het geweldsmonopolie van de overheid – bekeken in de meest brede zin van het woord – wordt dus vooral in institutionele zin definitief doorbroken en nu is het zaak deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo Benschop (gepensioneerd lid van de Tegenpartij b.d. en wel hierom geen gezeik, iedereen rijk!) op
Iedere vorm van geweld is ten strengste verboden. Er bestaat in de geschiedenis van de mensheid niet zoiets als een wet die welke vorm van geweld dan ook aanmoedigt. De rijke traditie die "ons" land zou hebben met de vroegere schutterijen zijn dan ook te vergelijken met de second Amendment militia die in de Constitutie van de VS het recht hebben verkregen om zich te wapenen tegen de macht van de al dan niet soevereine staat. Dit in een tijd van zinloos bloed vergietende godsdienstoorlogen, lees oorlogen met de Paus van de Rooms-Katholieke Kerk in Rome, lees de nazaten van het Romeinse Rijk. Welk rijk dus was gescheurd in het Oost-Romeinse en West-Romeinse Rijk, zie hiervan de gevolgen in bijvoorbeeld Joegoslavië op de breukpunten met het Ottomaanse rijk. Welke Christelijke Paus het had bestaan om de wereld te verdelen in twee gelijke helften: namelijk de ene helft voor de spaanse Katholieken en de andere helft voor de Portugese Katholieken, met de gevolgen van de koloniale geschiedenis van dien. Vandaar dan ook de historische niet absolute scheiding van kerk en staat. Vandaar dan ook dat in het Koninkrijk der Nederlanden iedereen binnen de grenzen van de wet tussen de oren in vrijheid met de vrijheid van het spreken van de meningsuiting en de vrijheid van het lezen mag geloven wat de ongeveer 7 miljard eenvoudige nakomelingen van de eerste mens niet zijnde aap, maar do-called Homo Sapiens in de gratis zon wil. Vandaar dan ook de historische absolute spreiding van de macht van een al dan niet soevereine staat in de Trias Politica, het Checks and Balances systeem van Montesqueu waarop alle moderne democratieën die met respect voor hun eigen minderheden beginnen zijn gebouwd. Vandaar dan ook, heel logisch hieruit voorvloeiend de zinloos bloed vergietende Anglo-Amerikaanse opium, zijde, water, goud, zilver, wapens, olie, bitcoins, geld handels, civil, world and cyber oorlogen van het Anglo-Amerikaanse militaire Checks and Balances systeem van de Mutual Assured Destruction of the self to create enemy of the miserable hawk generals of the Anglo-American Militair Industrial complex in cooperation with the miserable hawk generals of the NATO organisation.
Door Ben (jurist) op
Wat rookt meneer Elzinga? De rechtsorde handhaven is aan de staat met alle 'checks and balances' van dien. Dit mag nooit worden afgestaan aan bedrijven. Denk maar eens aan wat extreme voorbeelden in de VS waar bedrijven gevangenissen uitbaten en obscure huurlingbedrijven als Blackwater wwerden (worden?) ingezet in Afghanistan en Irak. Het is een hellend vlak en een heilloze weg. Het voorbeeld van de schutterijen is bizar. Misschien goed voor de heer Elzinga zich eens inte lezen in de staat van semi burgeroorlog waarin de Republiek zich bevond eind 18de eeuw met schermutselingen tussen Patriotten en Oranjegezinden.
Door Arie op
@m: Elzinga is PvdA-er. Die zijn anno 2018 sowieso niet meer serieus te nemen.
Door m (m) op
Dit is bijna niet te geloven een jurist die pleit voor private betrokkenheid bij de politiezorg. De vergelijking met de schutterijen: burger 'politie' binnen de stedelijke organisatie in de tijd van de Republiek - geeft tevens aan dat hij maar zich echt eens historisch moet verdiepen. Hij maakt zich eens te meer weer belachelijk. Elzinga is niet meer serieus te nemen.