of 59229 LinkedIn

‘Stop plaatjes draaien met overheidsgeld’

De OLON, koepelorganisatie van lokale omroepen wil de komende jaren het aantal publieke lokale omroepen uitdunnen naar 50 tot 100 en nieuwe omroepen vormen met een mix van vrijwilligers en professionals.

Veel lokale publieke omroepen ontstijgen amper het niveau van de plaatselijke etherpiraat. Koepelorganisatie OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor schaalvergroting.

De OLON, koepelorganisatie van lokale omroepen wil de komende jaren het aantal publieke lokale omroepen uitdunnen naar 50 tot 100 en nieuwe omroepen vormen met een mix van vrijwilligers en professionals. Nu zijn het er nog 283, een derde daarvan kan nauwelijks het hoofd boven water houden.

Opschaling onvermijdelijk
De trend van opschaling is onstuitbaar, stelt Hans Disch, interim-directeur van OLON. Alleen in groter verband – OLON heeft een ‘verzorgingsgebied’ van tussen 100.000 en 500.000 inwoners voor ogen – kunnen de lokale omroepen hun bedrijfsvoering professionaliseren, de (journalistieke) inhoud van programma’s en berichtgeving verbeteren en multichannel werken.

De huidige publieke omroepen zijn volgens Disch te rigide georganiseerd volgens de bestuurlijke kaart van Nederland: ‘Je hebt landelijke, provinciale en gemeentelijke omroepen. Kijkend naar de provinciale omroepen moet je je voorstellen dat de leefwereld van de burgers in Roosendaal echt niks te maken heeft met die van Helmond, terwijl dat toch ook Brabant is.’

Verband decentralisaties en opschaling
Volgens Disch gaat het bij vernieuwing van het bestel niet primair om meer geld, maar vooral om beter organiseren en het delen van (technische) infrastructuur: ‘Alleen als lokale omroepen samenwerken in één streek, kan dat een lokaal toereikend media-aanbod opleveren op radio, tv en internet. Een beetje vergelijkbaar met de decentralisaties, waarbij een gemeente niet in zijn eentje de Wmo of de Jeugdzorg uitvoert, maar dat samen met anderen doet.’
 
‘De ontwikkeling naar streekomroepen raakt door de drie grote decentralisaties en de vorming van regionale organen als de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s in een stroomversnelling’, constateert Lydia Jongmans, senior beleidsmedewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘Steeds meer heerst het besef dat je een zekere schaal moet hebben, wil je professioneel iets kunnen aanbieden.’

Gemeentelijke bekostiging
Met de VNG heeft de OLON inmiddels een convenant gesloten, waarin zij samen de criteria voor een wettelijk verplicht ‘toereikend lokaal media-aanbod’ vaststellen, met dagelijks actueel nieuws op radio, tv en internet. De afspraken tussen OLON en VNG moeten ook een eind maken aan de vele lokale discussies over gemeentelijke bekostiging. ‘Als lokale omroepen slecht functioneren, vinden politici altijd dat die te veel geld kosten,’ weet Bosgra. ‘Maakt niet uit of het om vijfduizend euro subsidie gaat of om vijf ton. Maar afgezet per inwoner is de financiering het laagst van alle soorten publieke omroep; het gaat om dubbeltjes.’

‘Er zijn veel lokale omroepen die behalve amusement geen maatschappelijke meerwaarde hebben, maar wel bekostiging ontvangen van de overheid’, aldus Hans Disch. ‘Iedereen in onze sector die echt de ambitie onderschrijft van wat een publieke omroep zou moeten zijn, vindt dat daaraan een halt moet worden toegeroepen. Het is niet de bedoeling met overheidsgeld plaatjes te draaien voor tante Mien. Dat kan onderdeel zijn van het totale aanbod, maar journalistieke, onafhankelijke informatievoorziening moet de kern zijn.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 17 van deze week.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Brunel: "nog meer linkse NPO indoctrinatie" Uw reactie lijkt er op dat u een dictatuur wilt in Nederland. Iedereen die niet uiterst rechts is, is links. Tussen zwart en wit zitten -tig tinten grijs. Democratie is het laten bestaan van alle meningen en kritische vragen stellen aan een ieder als journalist. Dat is progressief. Progressief is voortschrijdend, dus niet stilstaan, stilstand is achteruitgang en dit is conservatief, maar niet rechts, progressief en conservatief zijn niet links of rechts, maar kunnen in iedere stroming voorkomen. Als je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren ben je al progressief, vanuit welke achtergrond dan ook.
Door jan rietman (oud-journalist, medewerker lokale omroep) op
In alle discussies tot nu toe over de lokale omroep, opgeschaald tot streekomroep, mis ik een belangrijk element, namelijk wat nu precies een lokaal toereikend media-aanbod is. Natuurlijk, er zijn criteria en die zijn zodanig geformuleerd dat er op zijn minst een professionele, dus betaalde (journalistieke) kern zou moeten zijn. Alleen dat laatste al pleit voor opschaling, omdat bekostiging anders onhaalbaar wordt. Voor mijn gevoel moet met name het element "toereikend" niet van de aanbodkant, maar juist van de vraagkant worden benaderd. Waar zitten burgers op te wachten, welke omvang, vorm en schaal van informatievoorziening, hoe kleinschalig moet je zijn om op adequate wijze de informatie die aan burgers in een democratisch bestel zou moeten worden aangeboden, ook daadwerkelijk te kunnen aanbieden ?
Toen kranten nog intensief berichtten over de lokale overheid, was er geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid. Kranten hebben die mogelijkheden niet meer, hebben in veel gemeenten zodanige dekkingspercentages dat ze niet meer relevant zijn en het daardoor ontstane informatiegat wordt (nog) niet opgevuld door lokale omroepen en sociale media. Over dat probleem zou de discussie van het lokaal toereikend media-aanbod mijns inziens moeten gaan. Vraaggericht vanuit de behoeften van burgers en de wensen van overheden die graag betrokken en geïnformeerde burgers zouden willen zien. Zeggen ze. En uiteraard komt er op een moment de vraag: wat kost dat, en vooral: wie gaat het betalen ? Op voorhand meld ik maar vast dat democratie een duur systeem is.
Door Marien op
Bijzonder om te zien dat een (ex) raadslid uit Dronten trots is op het feit dat geprobeerd is de wet aan de laars te lappen... 'k zou zeggen werk aan de winkel in Dronten... Zie hier wat de toezichthouder schreef enige tijd later: In 2010 is het Commissariaat een keer geconfronteerd met een gemeenteraad die weigerde een advies uit te brengen. Na ontvangst van de adviesaanvraag berichtten burgemeester en wethouders dat de raad besloten had om af te zien van advisering. Daardoor bleef de bekostigingsplicht buiten beeld, omdat zonder advies over de representativiteit door het Commissariaat geen besluit kon worden genomen over de aanvraag van de media-instelling voor een aanwijzing. Het Commissariaat heeft burgemeester en wethouders erop gewezen dat als de raad nalaat om de door een bijzondere wet gevorderde medewerking te verlenen, zijzelf daarin moeten voorzien. Burgemeester en wethouders hebben daarop alsnog het benodigde advies gegeven.

Door Maarten op
Natuurlijk zijn media onmisbaar in een democratie. Financiering door de overheid waarop zij een kritische kijk moeten houden, is dubieus. Maar nog dubieuzer is hun bereik, of vaak juist gebrek daaraan: in mijn woonomgeving val ik in het verzorgingsgebied van - minstens - drie lokale en regionale omroepen.

De twee regionale omroepen hebben nog enig bereik, maar één van de twee mist meestal het kwaliteitsniveau om de overheid kritisch te blijven volgen.

De meest lokale omroep in mijn omgeving is vooral goed in het doorplaatsen van (gemeentelijke) persberichten en weekendsport. Weinig bereik, weinig kwaliteit en weinig kritiek.

Op het grensgebied van twee grotere regionale collega's betwijfel ik of de lokale zender bestaansrecht heeft, zelfs als rampenzender.
Door Niels op
"Afhankelijke" informatievoorziening met privaat geld....nog meer armoe in de ether....beter van niet.
Door Björn (Marketeer (en bestuurslid lokale omroep)) op
Media spelen een fundamentele rol in onze democratie. Ze zijn een bron van informatie en bieden ruimte voor meningsvorming en debat. Met de verschuiving van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten ligt hier, nog meer dan voorheen, een taak voor de publieke lokale omroep. Regionale media hebben het zwaar (zowel print, als radio en TV), maar de belangstelling voor nieuws van dichtbij blijft. Lokale omroepen bieden door de beperkte financiële middelen vaak onvoldoende kwaliteit, maar kunnen wel degelijk van toegevoegde waarde zijn. De titel van het artikel slaat de plank mis en doet de goed functionerende lokale omroepen ernstig tekort. Natuurlijk zijn er lokale omroepen die weinig meer doen dan plaatjes draaien en die geen invulling geven aan hun journalistieke rol. Daar staan goed functionerende lokale omroepen tegenover, omroepen die volop (online) aanwezig zijn, met goed bezochte nieuwswebsites en participerende inwoners. Met grotere ‘lokale’ omroepen en de beoogde mix van professionals en vrijwilligers vullen lokale omroepen straks het gat op dat ontstaat doordat regionale media (omroepen en kranten) onvoldoende in staat zijn het nieuws van dichtbij te brengen en in te spelen op de behoefte van de consument.
Door Anton Maris (Voormalig Raadslid Dronten) op
In Dronten hebben we als getracht de lokale omroep, qua bekostiging door de gemeente, buiten de deur te houden. Reden was ondermeer dat Omroep Flevoland op de schaal van een provincie met zes gemeenten ook voldoende aandacht geeft aan het plaatselijke geluid. De nu voorstelde opschaling biedt perspectief. Eén lokale provinciale omroep bekostigd uit maatschappelijke middelen is in deze provincie voldoende.
Door Brunel op
"onafhankelijke" informatievoorziening met overheidsgeld..nog meer linkse NPO indoctrinatie..beter van niet.
Door Maarten Glorie (Medewerker lokale omroep (op pers. titel)) op
Beste Ron,
Natuurlijk heeft het een hoog 'wij van wc-eend adviseren wc-eend' gehalte wat ik schreef, daarom heb ik erbij gezet dat ik bij een lokale omroep werkzaam ben.

Ik vind, en dat schreef ik ook, dat het publieke omroepbestel zoals dat nu bestaat anders moet worden ingericht. We hebben de NPO in Hilversum en direct daaronder zouden de regionale omroepen nieuwe stijl moeten vallen. Mensen zijn geïnteresseerd in wat er om de hoek gebeurd en zijn benieuwd naar de resultaten van de lokale sportverenigingen.
Wij van de lokale omroep moeten de gemeenschap van dit soort informatie te voorzien. Ik doe dat op vrijwillige basis, maar om professionaliteit en continuïteit te waarborgen, zou elke organisatie daarvan af moeten willen. Dat kan dmv schaalvergroting, waarmee voorop moet staan dat de nieuwsvoorziening ook voor de kleinere gemeenschappen blijft bestaan.

Ik denk oprecht dat een lokale omroep noodzakelijk is voor de informatievoorziening over gemeentelijke zaken.
Door Ron_8491 (adviseur) op
Elke medewerker van 'n lokale of regionale omroep zal beweren dat deze omroepen een spilfunctie hebben in de gemeenschap. Argumenten zijn doorgaans dat zij verslag doen van raadsvergaderingen, plaatselijke evenementen verslaan, etc.
De vraag of een lokale omroep nodig is, kan volmondig met nee worden beantwoord.
Tot vandaag wist ik niet eens dat onze lokale omroep nog bestaat. Een snelle enquête onder mijn kennissen leerde mij dat ik niet de enige ben!