of 60264 LinkedIn

Spies blijft bij kopje kleiner maken gemeenteraad

Minister Spies (Binnenlandse Zaken) houdt vast aan het verminderen van het aantal gemeenteraadsleden en wethouders met een kwart. De reductie brengt volgens haar de kwaliteit van het lokale bestuur niet in gevaar. Spies zei dat in de Trendlezing Lokaal Bestuur in Den Haag, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken houdt vast aan het verminderen van het aantal gemeenteraadsleden en wethouders met een kwart. Ondanks protesten, denkt ze niet dat de reductie de kwaliteit van het lokale bestuur in gevaar brengt.

Trendlezing
Spies deed die uitspraak in de Trendlezing Lokaal Bestuur in Den Haag. De lezing werd voor de tweede keer georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

 

Onverantwoord

Spies vertelde de ruim 200 aanwezigen – raadsleden, wethouders en burgemeesters – dat ze bij haar voornemen bleef het wetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers in te dienen. Vanuit de VNG, daarom gevraagd door de CDA-bewindsvrouw,  is er de nodige kritiek op het wetsvoorstel. De koepelorganisatie liet de minister onlangs weten de geplande reductie onverantwoord te vinden, omdat mede door de grote decentralisatieoperaties de verantwoordelijkheden en werkzaamheden voor de raad alleen maar zullen toenemen.

 

Applaus

Spies denkt dat de vermindering van het aantal lokale bestuurders de besluitvorming en de controle niet zal verslechteren. Deze zal in haar ogen namelijk korter en meer op hoofdpunten zijn, geheel in lijn met de filosofie van de dualisering: aan de ene kant het college en aan de andere kant de raad als vertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. ‘Ik weet dat dit voorstel niet overal op applaus kan rekenen. Ik begrijp dat ook wel, maar het past in de visie dat de overheid in Nederland toe kan met minder bestuurlijke drukte.’ Om die reden schaft ze ook de deelgemeenten en de Wgr-plusregio’s af en streeft het kabinet naar minder ambtenaren, minder regels, minder bestuurders en minder volksvertegenwoordigers.

 

Waterschappen

En dat volgens Spies niet alleen gemeenteraden en wethouders. Ook het aantal Statenleden en gedeputeerden en het aantal bestuurders van waterschappen wordt met een kwart verminderd. Ze wees er in de Trendlezing op dat het Rijk is begonnen bij zichzelf waar het gaat om het verkleinen van de overheid: het huidige kabinet heeft geen 27 maar 20 ministers en staatssecretarissen. En binnenkort wordt een Grondwetswijziging ingediend die het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer met een derde moet terugbrengen naar respectievelijk 50 en 100 leden.

 

Lees hier de Trendlezing van minister Spies.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door De Egel (Burger) op
Het democratische gehalte zal er niet op vooruit gaan met minder volksvertegenwoordigers. De effectiviteit zal er ook niet op verbeteren. De taak van de volksvertegenwoordiging, of wat er voor doorgaat, wordt nog verder uitgehold onder het mom van effectiviteit en kwaliteit. Nu valt er aan die kwaliteit van het Nederlands bestuur alleen maar te verbeteren. In te leveren is bijna niet meer mogelijk gezien het bestuurlijk niveau in Nederland.
Mevrouw Spies, zet net als haar collega's, voortdurend de bijl in democratische grondbeginselen en principes van de rechtsstaat.
Zij zou de democratie eer aan doen wanneer zij er naar zou streven het aantal bevoegdheden van volksvertegenwoordigers uit te breiden, de macht van de staat zou inperken, de openbaarheid van bestuur bevorderen en het verafschuwde stemmen langs partijlijnen ter beoordeling van voorstellen van bestuurders zou bestrijden. Dan zou mevrouw Spies een pluim verdienen. Nu verdient zij slechts een rotschop.
Door Willem Bos (Raadslid) op
Beste Mw. Spies,
Ik ben het helemaal eens met uw stelling dat Gemeenten tot zo'n 50.000 inwoners met min. 25 %
minder Raadsleden afkunnen, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en/of effectiviteit en trek deze
lijn dan door naar de wethouders!
Een verhoging van de vergoeding lijkt mij dan gewenst!
Door Bertus (Kritikaster) op
10, 20 of 30% reductie van ambtenaren in tijden van massale taakoverhevelingen is geen probleem voor de dames en heren bestuurders en politici. Maar nu zij zelf aan de beurt zijn klinkt het alleen maar och en wee..... Oh ja dualisme is mislukt, de helft van de raad acteert als stemvee. Ook hier ligt nog een mooie bezuinigingskans.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Fred den Boef
Je denkt toch niet dat kleine gemeenten nog een zelfstandige toekomst hebben? In de nabije toekomst moeten we naar gemeenten van minimaal 50.000 - 100.000: dus opschalen die kleine gemeenten.
Door Jan op
@Alfred en Dennis. En wéér wordt gesuggeerd dat de vergoeding van statenleden en raadsleden een inkomen zou zijn. Nee, het is een vergoeding voor uren die men minder kan draaien bij de eigen werkgever of als zelfstandige. Niet als een extraatje.
Door Fred den Boef (bestuurskundige) op
Reductie van het aantal raadsleden? In grote gemeenten geen probleem. Daar zijn raadsleden genoeg. Maar onverantwoord voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Een effectieve gemeenteraad is essentieel voor de lokale democratie. Kleinere gemeenten hebben doorgaans kleinere raadsfracties. Vermindering van het aantal raadsleden zal ertoe leiden dat raadsleden zich met nog meer beleidsterreinen zullen moeten bezighouden De kwaliteit van het raadswerk zal hierdoor nog verder onder druk komen te staan. De toch al precaire balans ("checks and balances") tussen colleges van b&w en de raad raakt hierdoor nog verder verstoord. Colleges zullen minder inhoudelijk weerwerk krijgen vanuit de raad.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Eindelijk eens een minister BZ met ruggengraat. Nu zijn ook nog de provincies en het Rijk zelf aan de beurt.
Door Dennis (democraat) op
Onbegrijpelijk en onverantwoord dat een minister nog verder wil beknibbelen op het aantal raadsleden. Ik ben zeker voorstander van het beperken van bestuurslagen (bestuurlijke spaghetti), maar raadsleden worstelen over het algemeen met kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Ze zijn met te weinig om kwaliteit te kunnen bieden en als er nog minder raadsleden worden betrokken bij de lokale politiek, is het de vraag of deze mensen niet overbelast raken. Raadslid zijn is geen goed betaalde bijbaan, juist een van de slechtst betaalde (een krantenwijk voor hetzelfde aantal uur verdient beter als je naar euro's kijkt). Met het terugdringen van hun aantal levert de overheid niet alleen een evenwichtig aantal toezichthouders/kaderstellers in, maar zal dit ook ten koste gaan van de kwaliteit ervan. OK, de meeste raden kunnen meer op hoofdlijnen gaan werken, maar dat bereik je niet met het terugdringen van het aantal leden ervan. Geachte minister Spies, u wilt de kloof tussen burger en (lokale) politiek toch niet vergroten?
Door W. Wilkens op
Merkwaardig voorstel.
Ik dacht dat de discussie tot heden ging over vermindering van het aantal kamerleden en leden van provinciale staten.
Nu dat kennelijk niet lukt, maar weer eens de gemeenten onder vuur nemen?
Door Alfred Blokhuizen (Statenlid) op
Eigenlijk is dit voorstel het instellen van een kiesdrempel. Zo zullen kleinere partijen buiten de boot vallen. In veel gemeenten zelfs het CDA. Maar veel vaker SGP en CU.

Eerder weder de Provinciale Staten verkleind. Dat heeft geleid tot veel grotere werkdruk, terwijl de beloning niet is aangepast Een Statenlid krijgt zo'n € 1000,- bruto per maand. Daarmee is de beloning lager dan het minimum loon.

Bezuinigen is mooi, maar bezuinigen op de democratie? Ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Cynisch gesteld.... Dan kunnen we beter al die parlementen en raden afschaffen. Dan gaat de besluitvorming veel sneller. Controle en stemmen doen we dan wel met Twitter.

Dit soort maatregelen zorgen ervoor dat nog minder mensen bereid zullen zijn om voor de gemeenschap hun nek uit te steken. Het is nu al lastig voor partijen om mensen aan te trekken.