of 58952 LinkedIn

RvS: ‘Investeer in openbaar bestuur’

De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector.

De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector. Toenemende aandacht voor de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties is van belang, aldus de Raad.

Hoog verwachtingspatroon
Het gevaar is dat uitvoeringsorganisaties nog zwaarder worden belast. Een passende inzet van middelen en mensen voor de uitvoering van de beleidsambities is volgens de Raad van State onverminderd nodig. ‘Daarbij gaat het niet om louter financiële middelen. Maar ook het ambitieniveau dat spreekt uit de door de overheid gestelde doelen zal meer in overeenstemming moeten zijn met wat, mede gelet op de beschikbare middelen, praktisch en technisch gezien haalbaar is. Het gegeven dat de collectieve middelen die aan het openbaar bestuur worden besteed thans iets boven het niveau van 2006 liggen, maar relatief nogal zijn achtergebleven bij andere uitgaven, valt moeilijk te verenigen met het steeds hogere verwachtingspatroon ten aanzien van de prestaties van het openbaar bestuur’, stelt de RvS in zijn advies op de ontwerp-Miljoenennota.

Serieuze bedreiging
Dat betekent dat fors geïnvesteerd zal moeten worden in de kwaliteit van het openbaar bestuur, of dat het ambitieniveau in overeenstemming zal moeten worden gebracht met wat realistisch is gelet op de beoogde inzet van middelen en mensen. De frequente wijziging en verfijning van regelingen en instrumenten is beleidsmatig en politiek begrijpelijk. Daarmee wordt allereerst beoogd recht te doen aan de wens dat regelingen zoveel mogelijk aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving. Maar de toepassing van verfijnde regels stelt volgens de RvS hoge eisen aan de kwaliteit van het bestuur, van uitvoeringsorganisaties en van de (digitale) infrastructuur. ‘Daarbij hoort ook de kwaliteit van regelgeving. Onderdeel van die kwaliteit is de beoordeling van de uitvoerbaarheid van regelgeving voorafgaande aan de totstandkoming ervan. Blijvend investeren in al deze kwaliteiten betekent ook dat er zorg en aandacht is voor rechtstatelijke waarden als rechterlijke onafhankelijkheid en consistente wetgevingskwaliteit.’

De ontwikkelingen bij uitvoeringsorganisaties laten volgens de Raad zien dat de hoge eisen die worden gesteld aan de uitvoering inmiddels ‘een serieuze bedreiging’ voor de uitvoering van beleid vormen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De kwaliteit zal vooral stijgen bij een efficiëntere inrichting van het openbaar bestuur.
Door Petra op
@De Beer
Wat prettig dat u zo'n genuanceerde maar toch wel 'linkse kerk'-reactie geeft. In mijn beleving is de huidige situatie ook aan socialisten (want medebestuurders) te danken: het verkwanselen van onze prachtige nutsvoorzieningen aan marktpartijen en de enorme instroom aan apothekers uit Aleppo die hier nooit een eigen apotheek zullen hebben.
Ik mag hopen dat onder nummer 3 ook alle gemeenteraadsleden, leden van de provinciale staten en 2e kamerleden vallen?

Door K. de Beer (adviseur) op
De RvS signaleert terecht dat het openbaar bestuur scheurvorming vertoond. Veroorzaakt door het neo-liberalisme uit de Reagan-Tatcher-Trump hoek en versterkt door mensen die "de overheid niet meer vertrouwen". Dat komt door het wegvloeien van kwaliteit en onafhankelijkheid bij de ambtelijke uitvoeringsdiensten, en de gebrekkige politie recrutering van bestuurders die steeds vaker een vooruitgeschoven lobby-post zijn in plaats van collegiaal bestuurder (wat toch de grote kracht was van het Nederland openbaar bestuur). De RvS zal het ook ervaren bij hun afdeling Bestuursrechtspraak. Hoe een kentering tot stand te brengen? 1. strakke scheiding tussen kerk en staat en verbod op lobby en andere beinvloeding; 2. openbaar bestuur wordt echt openbaar incl. salariëring en binnen 1 jaar harde doorvoering Balkenendenorm; 3. verplichte vakbekwaamheidscursus voor overheidsmedewerkers; 4. misbruikers van overheidsvoorzieningen en agressievelingen die overheid en hulpverlening dwarsbomen, voortaan de rekening laten betalen; 5. belastingsysteem enorm vereenvoudigen en in vijf jaar alle perverse belastingvoordelen afbouwen (aftrekposten hypotheken boven 300.000, reiskosten woon-werkverkeer m.n. brandstof leasebakken, politiek gestuurde vrijstellingen voor alle belastingen).
Door Ruud op
Die zorgen zijn zeer zeker terecht zoals het er nu aan toe gaat dat lijkt echt nergens op het is zo onmenselijk sinds de vrijheden in de decentralisatie ze maken echt overal misbruik van het gedrag is schandalig..Er moet ingegrepen worden. Hulp moet ook echt nodig zijn.