of 59854 LinkedIn

Rekenkamer: te weinig handhavers in Amsterdam

Niet alleen zijn er te weinig handhavers in Amsterdam, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten. De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op haar ambities.

De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op de ambities van de hoofdstad. Niet alleen zijn er te weinig handhavers, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten.

Handhaving en overlast centraal thema
Handhaving draagt nog onvoldoende structureel bij aan het verminderen van sociale overlast, luidt de officiële conclusie van de rekenkamer. Het burgerpanel van de rekenkamer koos handhaving en overlast als centraal thema van het publieksonderzoek 2018. Het gaat dan om overlast van bezoekers, geluidsoverlast, overlast door hangjongeren, maar ook om verkeerd geplaatst afval en ongedierte. 

Kwaliteit gegevens niet goed
De rekenkamer constateert dat het Amsterdamse college een heldere visie heeft op handhaving. Het wil informatie-gestuurd handhaven, maar de kwaliteit van de beschikbare gegevens blijkt niet goed. Handhavers gebruiken bij het registreren definities die niet toereikend zijn om alle problemen in beeld te brengen en ze gebruiken ook niet allemaal dezelfde definities. Door zich bij analyses te richten op patronen op stads- of gebiedsniveau blijven de complexe overlastproblemen rond specifieke pleinen of straten onderbelicht. Ook maken handhavers onvoldoende gebruik van de kennis van ketenpartners en buurtbewoners.

Onrealistische verwachtingen
Naast het feit dat er te weinig handhavers zijn en hun toerusting onvoldoende is, constateert de rekenkamer dat het in de samenwerking met ketenpartners ontbreekt aan structuur en een duidelijke taakverdeling. Daarbij zijn er vaak onrealistische verwachtingen over wat handhaving kan doen. Burgers zien weinig handhavers en zijn niet tevreden over wat met hun meldingen wordt gedaan. Ze vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend. Of er te weinig wordt bereikt is moeilijk te bepalen, aldus de rekenkamer, want het beeld is door de kwaliteit van de beschikbare informatie wat diffuus. De cijfers van de gemeente over de ontwikkeling van ervaren overlast komt niet altijd overeen met het beeld dat bewoners en professionals in een gebied hebben.

Tijdelijke, gerichte, intensieve aanpak
Toch zijn er volgens de rekenkamer goede voorbeelden die laten zien dat het wel kan. Een tijdelijke, gerichte en intensieve aanpak kan de sociale overlast verminderen. De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen:

1. Creëer inzicht in de aard, ernst en concentratie van sociale overlast problematiek

2. Creëer ruimte voor maatwerk in de aanpak van sociale overlast

3. Breng capaciteit in lijn met de ambitie en zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats

4. Verbeter de registratie van de handhavingsinterventies en haal meer uit de beschikbare informatie

5. Leg een betere basis voor evaluatie

6. Wees bij sociale overlastproblemen toegankelijk en aanwezig


Hoewel het college in reactie op het rapport van de rekenkamer de aanbevelingen onderschrijft, vindt de rekenkamer het op haar beurt jammer dat het gemeentebestuur nauwelijks aandacht besteedt aan de bevindingen, conclusies en analyse en ook weinig concrete maatregelen noemt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Er worden veel te veel gemeentelijke handhavers ingezet voor taken die bij de Rijkspolitie thuis horen. Het Rijk lacht zich rot bij zoveel onbenul en onnodige budgetverplaatsing richting Gemeenten. We hebben al jaren geen Gemeentepolitie meer!!!!!
Door She rill Lisse (Gepersonaliseerd) op
Bekend.
Geen oog voor Fietsers & scooterrijden op de stoep, die voetgangers van de sokken rijden.
Voetgangers moeten ook op zebrapaden spitsroeden lopen omdat fietsers en scooterrijders door rood licht rijden.
.
Waar handhaving zwaar op wordt ingezet: wegknippen van fietsen. En dan heb ik het niet over fietswrakken.
De gemeente wil een autoluw Amsterdam, maar verwijdert als een bezetene fietsen.
Volkomen absurd.
.
Navrant voorbeeld mbt gebrek aan handhaving:
Het heeft 15 jaar geduurd (van mei 2002-april 2017) voor de taxi-overlast bij ons (OKURA kwartier) eindelijk was opgelost. Niemand deed wat.
Politie: {we zijn er om boeven te vangen}.
TCA {de chauffeurs zijn zelfstandige ondernemers. We kunnen ze niet tot de orde roepen}
Stadsdeel {een stadsdeel voorzitter merkte op dat sommige problemen onoplosbaar waren...}. OKURA voor wie de taxi's zijn bedoeld {de overlast vindt plaats in de openbare ruimte. U moet bij de gemeente/het stadsdeel zijn}.
Pas na inspraak bij de raadscommissie verkeer in november 2013; schakelde wethouder Wiebes de afdeling IVV in. Het duurde desalniettemin nog 3,5 jaar voor de taxi overlast definitief was opgelost...