of 59821 LinkedIn

Regeling voor betrokkenen 'seksrel' Wassenaar

De gemeente Wassenaar zegt dat ze met de regeling onder meer proceskosten heeft voorkomen, waarbij een rechter bovendien mogelijk toch had aangestuurd op het treffen van een minnelijke regeling.
15 reacties

De gemeente Wassenaar is tot een financiële regeling gekomen met een oud-wethouder en drie raadsleden die waren betrokken bij een affaire rond beschuldigingen over seksuele intimidatie. In totaal betaalt de gemeente ruim anderhalve ton, zo heeft ze maandag bekendgemaakt.

Ongepast gedrag
De raadsleden verweten toenmalig wethouder Henk de Greef ongepast gedrag na een nachtelijke 'nazit' in het stadhuis van Wassenaar in februari vorig jaar. Hij zou ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen raadslid Mary-Jo van der Velde. Haar fractievoorzitter en een andere fractievoorzitter stelden daar destijds vragen over in de raad.

Streep
Met de regeling is een streep onder de zaak gezet en zien alle partijen af van gerechtelijke stappen, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Reputatieschade
Van de 151.000 euro gaat in totaal 120.000 naar het raadslid en de twee fractievoorzitters. Dit bedrag is gebaseerd op kosten voor ,,juridische bijstand enerzijds en schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen, reputatieschade en smartengeld anderzijds’’. Hiervoor zijn declaraties voor juridische bijstand, een medische rapportage en schadeberekeningen ingediend. De Greef krijgt 31.000 euro voor procedurekosten.

Verklaring
,,Partijen betreuren dat de kwestie ernstig is geëscaleerd en heeft geleid tot beschadiging van diverse privépersonen en de gemeente'', staat in een verklaring.

Verhoudingen hersteld
De gemeente zegt dat ze met de regeling onder meer proceskosten heeft voorkomen, waarbij een rechter bovendien mogelijk toch had aangestuurd op het treffen van een minnelijke regeling. Ook zijn nu ,,de bestuurlijke verhoudingen hersteld''.

De zaak is nog niet helemaal ten einde. Er loopt nog een hoger beroep van integriteitsbureau BING tegen de uitspraak van de accountantskamer. Die gaf een berisping aan een accountant van BING voor zijn onderzoek naar de Wassenaarse rel omdat hij zijn werk slecht zou hebben gedaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (bestuursrechtjurist, adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Inmiddels hebben enkele Tweede Kamerleden zich gebogen over de (onverkwikkelijke) affaire, en hun verbazing en ongenoegen hierover uitgesproken aan Minister Plasterk. Zie:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-12-2013/tweed …
Deze op zijn beurt is een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de vergoeding aan de 3 raadsleden. Zie: http://nos.nl/artikel/588968-plasterk-ophelderin …

Zo is gelukkig gevolg geven aan mijn oproep om deze regeling juridisch te beoordelen. Hopelijk komt het tot een vernietiging van het betwiste besluit, dat in de gemeenschap van Wassenaar terecht grote woede heeft opgewekt, zo lees ik in diverse mediabijdragen.
Maar misschien komt de gemeenteraad van Wassenaar zelf wel terug op deze dwaling.....
Door Gondelaffaire Delft op
Was het uitgekeerde bedrag aangaande de Gondelaffaire in Delft ( een half miljoen!!!) dus ook niet rechtmatig? Artikel 99 is artikel 99 of gebruik je die alleen als het jou uitkomt?
Door STOP FRITS NU op
@Frits: ongelofelijk hoe jij de plank volledig misslaat. Wat een gewouwel. Iedereen hier op BB heeft de discussie gevolgd en het geld is niet uitgekeerd om verdere rechtszaken te voorkomen. Wat een gewouwel.
Verdiep je eens in de materie, praat eens met de desbtreffende Raadsleden iof gemeentebestuur.

Doe ons een lol: stop met je profileren als allesweter. Je zet jezelf voor schut!
Door Pieter Klein (Jurist) op
Vind je het niet lullig om over de rug van deze kwestie voor eigen eer en glorie te gaan??


Daarnaast:

"Overigens gaf gisteren ook hoogleraar en staatsrechtgeleerde Engels in de media aan dat de gekozen constructie van Wassenaar NIET DOOR DE BEUGEL KON, en dat men de raadsleden deze vergoeding helemaal niet mag geven."

Er staat niet: VERBODEN / IN STRIJD MET DE WET etc....
Door Frits van Vugt (bestuursrechtjurist, adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Reactie op Pieter Klein: Wassenaarse regeling wel degelijk verboden
De Gemeentewet is duidelijk in art 99, lid 1: "Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend, ontvangen de leden van de raad (...) als zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de gemeente." Ook de Hoge Raad is stellig daarin (zie de gecoïteerde passage uit het arrest van 21 dec. 2012). Dat Wassenaar wil betalen via een vaststellingsovereenkomst doet aan het verbod niets af, het blijft gewoon een vergoeding voor zaken die te maken hebben met het functioneren van raadsleden, in dit geval het dreigen met een rechtszaak inzake de interne verhoudingen binnen de gemeente.

De betrokken hebben de vergoeding gekregen vanwege hun raadslidmaatschap, en niet primair als privépersoon. Het was nl. de bedoeling om” bestuurlijke rust te creëren”, staat in het raadsvoorstel. De raadsleden krijgen deze vergoeding dus wel degelijk in hun rol als raadslid, en niet als privépersoon, zoals de gemeente Wassenaar ten onrechte stelt. Het gaat immers over hun functioneren (eigenlijk dysfunctioneren) als raadslid, als nasleep van de nazit die zij als raadsleden bijwoonden, en als indieners van de vragen aan het college over deze avond (over de vermeende seksuele intimidatie van de wethouder) hetgeen zij als raadsleden deden.
De regeling is dan ook bedoeld om "de bestuurlijke verhoudingen te normaliseren", zoals de gemeente aangeeft - overduidelijk dus dat het gaat om het functioneren van de 3 betrokkenen als bestuurders van de gemeente Wassenaar.
Overigens gaf gisteren ook hoogleraar en staatsrechtgeleerde Engels in de media aan dat de gekozen constructie van Wassenaar niet door de beugel kon, en dat men de raadsleden deze vergoeding helemaal niet mag geven.
Als je deze constructie zou toelaten, is het hek van de dam. Dan zouden raadsleden makkelijk het verbod kunnen overtreden door voor elk ruzietje of dreiging met een rechtszaak een extra vergoeding te claimen. Dat heeft de wetgever zo nooit bedoeld.
Door Pieter Klein op
www.wassenaar.nl
http://www.wassenaar.nl/nieuws/2013/12/19/afrond …

Afronding niet in strijd met artikel 99 gemeentewet

Een aantal media hebben van elkaar uitspraken overgenomen van de heer F. van Vugt, eigenaar van het adviesbureau Public Consultancy, die stelt dat de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Van de Velde, Paulides en De Vries in strijd zou zijn met artikel 99 Gemeentewet. Deze beweringen zijn niet juist.
Mr. Van der Werf (Van der Feltz advocaten), advocaat van de gemeente Wassenaar, bestrijdt de juistheid van deze lezing, en wel om de volgende redenen:
“In de artikelen 94 en verder Gemeentewet is bepaald welke ‘geldelijke voorzieningen’ raadsleden en commissieleden voor de uitoefening van hun raadslidmaatschap (mogen) krijgen. Die vergoeding is nader geregeld in de gemeentelijke verordening, die in overeenstemming moet zijn met het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Op grond van artikel 99 Gemeentewet mogen aan raadsleden geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de gemeente worden toegekend.
De vergoeding die in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen, staat volledig los van de voorzieningen of vergoedingen die vallen onder de reikwijdte van artikel 99 Gemeentewet. De overeengekomen vergoeding is immers niet bedoeld voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. Van de Velde, Paulides en De Vries hebben als privépersonen de gemeente aansprakelijk gesteld wegens onrechtmatige daad en een schadevergoeding gevorderd in verband met de nazit en feiten die zich daarna hebben voorgedaan. Partijen zijn zonder erkenning van aansprakelijkheid een vergoeding overeengekomen. Deze vergoeding ziet op gemaakte juridische kosten, verlies aan arbeidsvermogen, reputatieschade en smartengeld.
Van Vugt meent echter dat sprake is van een verboden vergoeding. Daarvoor verwijst hij naar de parlementaire geschiedenis bij artikel 99 Gemeentewet en een arrest van de Hoge Raad van 12 december 2012. In die zaak was sprake van een verkapte vergoeding voor werkzaamheden die waren verricht in de uitoefening van het raadslidmaatschap. Via een Stichting, die subsidie van de gemeente Amsterdam ontving, werden (forfaitaire) onkostenvergoedingen uitgekeerd aan CDA-raadsleden voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. Die vergoeding werd uitgekeerd bovenop de in de gemeentelijke verordening geregelde vergoedingen. Dat was volgens de Hoge Raad wèl in strijd met artikel 99 Gemeentewet. Dat is hier niet het geval, omdat hier sprake is van een aansprakelijkstelling in de hoedanigheid van privépersoon.
Het gaat in de kwestie van de nazit dus om een vaststelling van rechten en plichten tussen de gemeente enerzijds en de drie raadsleden in hun privéhoedanigheid anderzijds. Ter beëindiging van een geschil over deze civiele rechten en plichten kunnen zij een vaststellingsovereenkomst sluiten als bedoeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek, waarin een vergoeding is overeengekomen. Van Vugt, bestuursrechtjurist, gaat hieraan volledig voorbij.
Dat de overeenkomst betrekking heeft op de nazit en dat die nazit plaatsvond in aanwezigheid van onder andere raadsleden en wethouders, betekent niet dat de vergoeding bedoeld is voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. Hetzelfde geldt voor de door Van Vugt genoemde afspraak dat de kwestie van de nazit politiek-bestuurlijk wordt afgerond. Deze bepaling is bedoeld om partijen te laten verklaren dat zij het boek niet alleen juridisch, maar ook bestuurlijk willen sluiten. Dat zegt niets over de aard van de overeengekomen vergoeding.
De vergoeding die in de vaststellingsovereenkomst aan de orde is, is niet bedoeld voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. Er is dan ook geenszins sprake van strijd met artikel 99 Gemeentewet.”
19 december 2013


Door Karl op
Mooi klusje voor de nieuwe CdK in Zuid-Holland om dit besluit ter vernietiging voor te dragen.
Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Nog even een nabrander:
Minister Plasterk, grijp in en vernietig dit onwettige besluit! (zie mijn eerdere argumentatie).
Het is onacceptabel dat ruziënde raadsleden geld toegestopt krijgen als ze beloven geen rechtszaak tegen de gemeente – waar ze zelf in het bestuur van zitten – aan te spannen.
De gemeente dacht met dit besluit een streep te kunnen zetten onder de affaire. Nu men naar onwettige middelen heeft gegrepen is de situatie alleen maar verergerd.
Bovendien hebben de hoofdrolspelers zich na het raadsbesluit alweer negatief over elkaar uitgelaten. Dus van rust op het bestuurlijk Wassenaars front is nog lang geen sprake.
Door Jan met de Pet op
Gaat burgemeester Jan Hoekema nog reageren? Hij is toch in een eerder stadium op zijn vingers getikt? Die is wel HEEL erg stil....
Door Vraag van de dag op
KOLERE! Krijgt van der Velden 120.00 euro? Daar wil ik ook best een keer voor borrelen op de kamer van een wethouder.