of 64621 LinkedIn

Referendum vertroebelt raadsverkiezingen

Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de referendumcommissie op voor een andere datum te kiezen. De SP is fel gekant tegen deze actie en gaat de minister om opheldering vragen.

Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de Referendumcommissie in een brief op voor een andere datum te kiezen. In hoop op brede steun is de brief ook naar alle burgemeesters en gemeenteraden gestuurd. De SP is fel gekant tegen deze actie en gaat de minister om opheldering vragen.

Lokale thema’s

Het belangrijkste bezwaar van de Apeldoornse raad is dat het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de lokale thema’s bij de raadsverkiezingen overschaduwt. ‘We voorzien dat de gemeenteraadsverkiezingen te veel worden beïnvloed door het onderwerp van het referendum, doordat de debatten in de media en sociale media in beslag worden genomen door het referendum-thema. Bij lokale verkiezingen behoort het over lokale thema's te gaan, en niet over een wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’, aldus de brief aan de Referendumcommissie.

 

Datum herzien

Ook al snapt Apeldoorn dat het vanuit financieel en organisatorisch oogpunt wellicht handig is om her referendum en de raadsverkiezingen op dezelfde dag te organiseren, verzoeken de acht raadsfracties de referendumcommissie ‘de datum van het referendum te herzien en in uw advies aan het parlement te adviseren het referendum niet op de datum van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te laten plaatsvinden’.

 

Steunbetuigingen

Veel steunbetuigingen zijn dit weekeinde binnengekomen bij een van de initiatiefnemers, de CDA-fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg. ‘Onze boodschap dat het een onwenselijke situatie is, wordt breed gedragen.’ Of het gaat helpen, is nog maar de vraag. Op 14 november heeft de Referendumcommissie besloten dat het referendum op 21 maart wordt gehouden. Volgens artikel 56 van de Wet raadgevend referendum (Wrr) is er een wettelijke verplichting om indien mogelijk een referendum te combineren met reguliere verkiezingen. Dat kunnen dus ook Kamer- of provinciale verkiezingen zijn. Dit keer gaat het om raadsverkiezingen.

 

Sabotage

Het SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft geen goed woord over voor de Apeldoornse actie. ‘Den Haag moet respect hebben voor de lokale autonomie en gemeenten moeten respect hebben voor initiatieven vanuit de bevolking.’ Hij is bang dat gemeenten het referendum gaan saboteren. ‘Dat is de vorige keer, bij het Oekraïne-referendum, ook gebeurd. Toen hebben gemeenten onvoldoende stembureaus ingericht. Nu is er weer een actie vanuit gemeenten om het referendum niet op 21 maart te houden.’ Van Raak wil morgen (dinsdag) van minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken een uitspraak dat het referendum op 21 maart doorgaat en dat gemeenten daaraan moeten meewerken.

 

Geen mogelijkheden

De Referendumcommissie heeft inmiddels aan de raad van Apeldoorn laten dat weten dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om het referendum op een andere datum te laten plaatsvinden. 'Als binnen 85 dagen en een half jaar na het besluit van de Referendumcommissie een andere verkiezing zoals de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden, moet de datum van die verkiezing als datum van het referendum worden aangewezen (art. 56 Wrr). Het besluit van de Kiesraad is 9 november 2017 onherroepelijk geworden. Op 10 november heeft de Referendumcommissie haar besluit over datum van het referendum genomen en besloten dat het referendum op 21 maart 2018 moet plaatsvinden. De Wrr biedt geen enkele mogelijkheid af te wijken van het gestelde in artikel 56', aldus de Referendumcommissie in haar brief aan Apeldoorn.

 

 

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Heukers op
De CDA Apeldoorn heeft ook weer haar fifteen minutes of fame gehad. En een brief van de Referendumcommissie dat het referendum over de Sleepwet gewoon op 21 maart 2018 wordt gehouden. Next!
Door henk Donkers op
Als we niet de stelling van het landelijke CDA zouden kennen dan was het pleidooi van de CDA fractievoorzitter nog wel geloofwaardig. Ik kan me voorstellen dat er ook aandacht naar het referendum wegvloeit wat wellicht ten koste gaat van de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Snap ik.
Aan de andere kant weten we van het vorige referendum dat onze bestuurders het referendum liefst willen blokkeren. Zo waren maar de helft van de stemlokalen beschikbaar. Zogenaamd uit kostenoverweging (!!??!!)
En nu weten we ook dat Buma van het CDA (Christen Dictatoriaal Appel) en voorman van de heer dv Borg, al vooraf heeft gezegd dat hij volkomen maling heeft aan wat de keizers in het komende referendum zeggen. Daarmee worden de burgers natuurlijk weggezet als volstrekt niet serieus te nemen, althans niet door Buma.
Met die kennis is het pleidooi van dhr vd Borg natuurlijk wel heel erg verdacht en een behoorlijke aanval op de democratische rechten.
Kennelijk ziet hij het weer liever op een dag waarop maar de helft van de stemlokalen open zijn zodat de tegenstanders kunnen betogen dat het referendum weer eens geen succes was.

Volgens mij hebben we behoefte aan politici die bereid zijn om te luisteren naar de burgers. Die zitten dus niet bij het CDA.
Door Wodan van Vrij tot Heer (forensisch Referenda-ar-is) op
De weldenkende burgers zullen juist blij zijn dat – m.b.v. een referendum – er een inhoudelijke uitspraak gedaan kan worden over belangwekkende zaken. En … dat het kostengunstig en tijdbesparend samen op één dag met andere verkiezingen kan, zodat meer geld beschikbaar is voor (lokaal) wezenlijke zaken. Er zouden op alle bestuursniveaus veel meer en zelfs dwingende referenda, i.p.v. raadgevende, moeten plaatsvinden. Fractieleden/-ondersteuners kunnen bijv. beter de straatveger gaan ondersteunen, zodat ze zien wat er buiten het geneuzel in de wandelgangen rond hun fractiekamer echt plaatsvindt. Nu noch hopen dat de oligarchie de stemmers niet met een 'boycot' belasten door (bewust) weinig stemgelegenheden te verzorgen. #
Door Willem Tell - it You (observatorum democraticus) op
Zielige & arrogante gemeenteraadsfracties/-leden die er van uit gaan dat kiezers te dom zijn om twee (of meer) onderwerpen te bezien, bovendien zelf onvoldoende nadenken, en menen dat een referendum de lokale thema’s bij de raadsverkiezingen overschaduwt, tonen in ieder geval aan dat ze ZELF NIET IN STAAT zijn (hun) belangrijke lokale thema's goed te presenteren en iets in het belang van de Burgers te laten uitvoeren. Onnodig gewichtig doen voor een beetje aanzien door hun eigen buren en daarbij ook de directe democratie pogen om zeep te helpen. Kijk naar een gemeentelijke begroting en gij, fractielid, ziet hoe groot de invloed en beslissingsvrijheid is – zijnde die over de vieze hondendrol op de stoep – inzake lokale thema's en juist daar laat men de ellende ongemoeid liggen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Raadsfracties die er van uit gaan dat kiezers te dom zijn om 2 onderwerpen te bezien, gedragen zich als roofridders te paard. De tekst van de bijdrage is trouwens onjuist en indoctrinerend: Het belangrijkste bezwaar van de Apeldoornse raad is dat het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de lokale thema’s bij de raadsverkiezingen overschaduwt. Het is niet de Raad maar de meerderheid van de fracties. De fracties hebben trouwens voor hun beurt gesproken. Eerst info opvragen bij de referendumcommissie had vragen om aandacht van deze zeurpieten (nepnieuws) kunnen voorkomen. Voorts moeten ze niet denken dat ze onvoldoende aandacht krijgen en mocht dat wel zo zijn dan moeten ze de echte oorzaak eens gaan opzoeken. Verbeter de wereld begin bij jezelf.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik ben een voorstander van dit referendum maar ik begrijp werkelijk niet wat een pleidooi om lokale verkiezingen en een landelijk referendum niet op een dag te houden met sabotage te maken heeft. Een beetje overspannen reactie van Ronald van Raak.
Door Goed initiatief! op
Hulde aan de initiatiefnemers dat ze dit op de agenda zetten. Het is inderdaad zo dat de lokale thema's overschaduwt gaan worden tijdens dit referendum en raadsverkiezingen.
Door Realist op
Alsof het sleepwet-referendum gemeentelijke thema's overstemt, wat een onzin.
De kop moet eigenlijk luiden "CDA vertroebelt democratie", hulde voor de wakkere SP.