of 59250 LinkedIn

Rechtmatigheid onkostenvergoeding blijft in lucht hangen

In het onderzoek naar declaraties van de inmiddels opgestapte Bussumse burgemeester Henk Heijman zijn geen grote malversaties, maar wel ‘slordigheden’ zijn naar voren gekomen. Daarnaast blijven er vraagtekens bij de rechtmatigheid van ontvangen maaltijdvergoedingen. Door tijdgebrek is onderzoeker professor Marcel Pheijffer (Nyenrode Business Universiteit) er niet aan te komen dit goed uit te zoeken.

Geen grote malversaties, maar wel ‘slordigheden’ zijn naar voren gekomen bij het onderzoek naar declaraties van de inmiddels opgestapte Bussumse burgemeester Henk Heijman. Daarnaast blijven er vraagtekens bij de rechtmatigheid van ontvangen maaltijdvergoedingen.

Financiële afwikkeling

Een uitspraak of deze maaltijdvergoeding al dan niet rechtmatig is, durft onderzoeker professor Marcel Pheijffer (Nyenrode Business Universiteit) niet aan. Door tijdgebrek – de ontheffing woonplaatsvereiste en de pensionkostenvergoeding vormden de hoofdmoot van het onderzoek en vergden de meeste tijd en aandacht – ‘resteert de maaltijdvergoeding als een punt van aandacht in de verdere financiële afwikkeling met de heer Heijman’, stelt Pheijffer. Dat doet hij in zijn onderzoeksrapportage naar de declaraties en de besluitvorming over de huisvesting van ex-burgemeester Heijman. Het onderzoek is in opdracht van de Commissaris van de Koning Johan Remkes uitgevoerd, op verzoek van Heijman.


Ongebruikelijk

Een maaltijdvergoeding is voor burgemeesters niet gebruikelijk, maar kent ‘wel een analogie met de regeling voor wethouders. Het gaat mij daarom te ver en te snel om zonder nader onderzoek tot een oordeel ‘(on)rechtmatig’ te komen ten aanzien van deze vergoeding’, schrijft Pheijffer.


Teveel reiskosten

De reiskostenvergoeding van Heijman is te laat verlaagd en stopgezet, constateert Pheijffer. Nadat de toenmalige burgemeester zijn huis in Oost-Gelre had onderverhuurd en zeker nadat hij zich in Baarn vestigde, had die vergoeding moeten worden aangepakt. Het teveel uitgekeerde bedrag moet met Heijman worden verrekend, met de inmiddels door Heijman aan de gemeente terugbetaalde pensionkostenvergoeding. Daarover was eerder veel commotie ontstaan. Uit het onderzoek blijkt dat hij hier deels wel recht op had.


Ontheffing

Wat betreft de ontheffing woonplaatsvereiste is de conclusie dat er weliswaar formeel geen ontheffing is verleend door de raad, maar dat er materieel ‘wel degelijk sprake was van een dergelijke ontheffing’. Volgens Pheijffer is er dan ook niets onrechtmatigs op dit punt aan de hand.


Onder vergrootglas

De ex-burgemeester kende zijn rechten en heeft daar ‘maximaal aanspraak op gemaakt’, constateert de onderzoeker. Heijman is er in ieder geval ambtelijk voor gewaarschuwd dat ‘een bestuurder onder het vergrootglas ligt. Dat het aanspraak maken op rechten kan maar niet hoeft. Dat het zich – indien je wel aanspraak maakt op alle rechten - ook tegen je kan gaan keren. En dat is precies wat er in de onderhavige casus – mede door de gekozen communicatiewijze – is gebeurd.’


Eigen schuld

De verdeelde politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn er mede debet aan dat het tij niet meer kon worden gekeerd. Er was geen vertrouwen meer in de burgemeester. ‘Iedere betrokkene heeft daarbij zijn eigen waarheid, die niet altijd gestoeld bleek te zijn op juridische en relevante feiten. Niet zelden wijkt daardoor ‘de waarheid’ van anderen op onderdelen af van die van de heer Heijman. Dit is deels veroorzaakt door de – soms heftige – publiciteit, maar deels ook door hemzelf.’ Als Heijman meer openheid en transparantie had betracht, had hij zijn ontslag niet hoeven in te dienen, meent Pheijffer. Heijman legde medio mei zijn funtie tijdelijke neer, nadat er ophef was ontstaan over zijn declaraties. Op 11 juni nam hij ontslag.

 

Wederhoor

‘Alles bijeengenomen aanvaard ik de inhoud van het rapport’, is de kern van de reactie van Heijman in de fase van hoor en wederhoor. CdK Remkes heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek. Het is goed dat er nu ‘duidelijkheid bestaat over de feiten’, stelt hij in een schriftelijke reactie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arthur Graaff (bewogen Bussummer) op
Ik herhaal met nadruk de uitspraak van de Accoutantskamer:
"4.7.3.5
Gezien het vorenstaande heeft betrokkene bij het uitbrengen van het rapport de hiervoor geformuleerde eis niet nageleefd en daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daaruit volgt dat dit klachtonderdeel in zoverre gegrond is."
Door Arthur Graaff (bewogen Bussummer) op
Arthur Graaff 30 juni 2016

Enkele feiten ter herinnering:
- burgemeester Heijman mogelijk heeft opgelicht en/of mogelijk gefraudeerd
- Heijman had doorlopend gedoe met raadsleden en bestuurde slecht, stond niet boven partijen (heb het zelf meegemaakt)
- CdK Remkes wilde via Heijman de fusie met Naarden en het failliete Muiden doordrukken (wat gelukt is)
- Heijman vertrok uit eigen beweging op 11 juni, terwijl het rapport hem pas op 22 juni onder ogen kwam
- Heijman stortte uit eigen beweging voordat het rapport Pheijffer uitkwam al € 13.000 terug in mei 2015
- CdK Remkes wilde snel een rapport, en onder zijn regie
- hij schakelde Pheijffer, die de zaken zo mogelijk nog verder vertroebelde
- in zijn rapport gaf Ph een incompleet overzicht van Heijmans financiën; zo ontbrak een helder overzicht van taxikosten en andere reiskosten
- Ph hekelde ook sommige raadsleden zoals M Munneke Smeets fractievz van Hart voor Bussum
- Remkes doel: fusie, werd bereikt, Bussum wordt nu art-13 gemeente en de VVD-belofte 'geen hogere OZB' is net zoveel waard als Ruttes 1.000 euro
- er is onderzoek gedaan door de gemeenteraad van Oost-Gelre naar Heijman als Bm daar: veel grote fouten; de man lijkt een geschoold recidivist

Pheijffers fouten (citaat):
"4.7.3.4. Opmerking verdient dat het voldoen aan de hiervoor geformuleerde eis (het expliciet uiteenzetten en toelichten van het gehanteerde normatieve kader) te meer van belang is ( evenals een heldere toetsing aan die normen) , nu de bevestiging van de aan betrokkene verstrekte opdracht van 21 mei 2015 geen heldere uiteenzetting en toelichting zoals hiervoor bedoeld, bevat, en uit die bevestiging evenmin kan worden afgeleid dat in het overleg tussen de Commissris des Konings en de fractievoorzitters duidelijkheid was geschapen over het bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag te hanteren normenkader.
4.7.3.5
Gezien het vorenstaande heeft betrokkene bij het uitbrengen van het rapport de hiervoor geformuleerde eis niet nageleefd en daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daaruit volgt dat dit klachtonderdeel in zoverre gegrond is."
Door Arthur Graaff (Hoofdredacteur) op
vandaag sloeg Heijman keihard terug: het Bussums Nieuws opende met de 4-koloms kop: 'Politieke karaktermoord'.
Daaronder een 4-koloms foto van het bloedende slachtoffer. Die krijgt ruim de kans nog eens huilie-huilie te doen, en hoeft nergens ook maar iets te beargumenteren, laat staan bewijzen.

Terzake: twee partijen uit Bussum hebben een klacht bij de tuchtrechter vand e Accountantskamer ingediend over het rappoprt van prof Pheijffer RA. Deze pleit Heijman bijna geheel vrij, en tilt niet zwaar aan de woonplaatsverplichting. Heijman vroeg nooit en kreeg nooit ontheffing. De maaltijdvergoeding wilde Pheijffer niet optellen - teveel werk, schrijft hij in zijn rammelrapport op pag. 9. Onbegrijpelijk. Maar daar ging het nou toch juist om?
Remkes noemde die tuchtklacht en andere onrust 'kippendrift'. Dat zijn dan wel héél driftige kippen hier in Bussum. Ook al omdat Remkes de fusie met het failliete Muiden koste-wat-kost doordrukte, waar de plaatselijke Bussumse partijen tegen waren. De VVD natuurlijk niet... Heijman ook niet, uiteraard. Rara, hoe kan het.

Nu zijn alle bonnen van Heijman door Hart voor Bussum gewobt, en dat levert nog wel weer wat interessante momenten op.

Een actualiteitenrubriek heeft zich al aangemeld. Dat is mede te danken aan dictator Remkes, die kennelijk bevangen is door de autoritaire geesten in zijn Napoleontische namaakpaleis in Haarlem, waar ooit Naps broer, koning Lodewijk-Nap, trachtte te heersen. Die leerde Nederlands, maar 'Ik ben de koning' kwam eruit als 'Iek ben de konijn.' Hij is verdwenen. Heijman is verdwenen. De SP stelt vragen in de Staten, vooral waarom het Heijman-rapport zonder maaltijdbonnen € 40.000 moest kosten. Misschien moet de iets te autoritaire Remkes ook maar verdwijnen - die heeft nog tot juni. Het zou wel leuk zijn als de redactie van deze site er weer eens over schreef. U hoort nog van ons...

M vr gr
Arthur Graaff
bewogen Bussummer