of 63908 LinkedIn

Rechtbank: Verver niet in goede naam aangetast

Het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) naar oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam is niet onzorgvuldig uitgevoerd. Verver heeft niet voldoende kunnen onderbouwen waarom het onderzoek naar haar integriteit en geloofwaardigheid niet goed is uitgevoerd, oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag.

Het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) naar oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam is niet onzorgvuldig uitgevoerd. Verver heeft niet voldoende kunnen onderbouwen waarom het onderzoek naar haar integriteit en geloofwaardigheid niet goed is uitgevoerd, oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag.

Vermeend machtsmisbruik

Verver was van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad BING in. Het bureau concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Verver stapte nog voor de uitkomst van het onderzoeksrapport op.

 

Tekortgeschoten

De rechtbank oordeelde dat BING op twee punten is tekortgeschoten in het rapport. Er staat ten onrechte dat de oud-burgemeester niet heeft gereageerd op twee interviewverslagen. Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat het optreden van Verver de boodschap heeft versterkt dat voorzichtigheid moet worden betracht in contacten met de aannemer. De rechtbank stelt alleen vast dat Verver zich op verschillende momenten tegenover verschillende personen negatief heeft uitgelaten over de aannemer. De conclusie van BING dat dit zorgde voor een substantiële afname van opdrachten aan de aannemer is te verregaand.


Overige conclusies
De overige conclusies uit het rapport houden wel stand. Het feit dat het
rapport van BING niet op alle onderdelen kan worden gevolgd, maakt volgens de rechtbank nog niet dat Verver als gevolg daarvan in haar eer en goede naam is aangetast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RickT op
2Q@Johan Misschien moet u Verver even wijzen op integriteit regels van eigen partij?

Vuistregels Integriteit
Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult dient dat integer te doen en is bereid om daarover continu op een transparante wijze te communiceren en verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de vertegenwoordigende organen, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.

Dienstbaar
Uw handelen is altijd en volledig gericht op het belang van uw organisatie en de burgers die bij die organisatie betrokken zijn.

Onafhankelijk
Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. U geeft bij de besluitvorming aan in hoeverre het onderwerp u persoonlijk aangaat, indien de onafhankelijke oordeelsvorming in het geding kan zijn. Als er familie- of vriendschapsbetrekkingen of persoonlijke betrekkingen spelen met een aanbieder van diensten of zaken, dan onthoudt u zich van deelname aan de besluitvorming over het betreffende onderwerp.

U neemt van een aanbieder van diensten of goederen geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die uw onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden. Geschenken en giften die u vanwege uw functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd volgens de op u van toepassing zijnde regels. U bespreekt in de organisatie waar u deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Open
Uw handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in uw handelen en uw beweegredenen daarbij. U doet opgave van uw financiële en andere belangen en van uw (neven)functies. U vervult geen nevenfuncties die een voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van uw functie. U bent transparant over uw declaraties. U declareert uitsluitend als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. U bent terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden. U declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed.

Betrouwbaar
Op u moet men kunnen rekenen. U houdt zich aan uw afspraken. U gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover vanuit uw ambt of functie beschikt. U houdt geen informatie achter, verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is en maakt niet te eigen bate of ten bate van uw persoonlijke of zakelijke relaties gebruik van in de uitoefening van het ambt of de functie verkregen informatie.

Functioneel
Uw handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die u vervult. U meldt het voornemen tot een buitenlandse of meerdaagse binnenlandse reis of een uitnodiging daartoe. U vraagt zich altijd af waarom derden u voor dit soort reizen uitnodigen. Het meereizen van uw partner naar en in het buitenland is voor eigen rekening, tenzij dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van het bestuur of orgaan daarmee gediend is. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden komt voor eigen rekening.

Zorgvuldig
Uw handelen is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Delen
Integriteit is geen keuze en zal daarom altijd bespreekbaar moeten worden gemaakt. U bespreekt het onderwerp integriteit in overleggen en meldt situaties waarbij de integriteit in het geding kan zijn. U spreekt ook anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag en maakt de dilemma’s bespreekbaar.

Ten slotte
In gevallen waarin de vuistregels niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking van dit dilemma plaats. U kunt te allen tijde te rade gaan bij de commissie Integriteit van de VVD.
Door Arjan op
@Johan Alle rechters zien het verkeerd en Verver heeft nooit iets verkeerd gedaan ...... Prima burgemeester geweest .....
Door Johan op
Nog slechts 1 voorbeeld en dan hou ik erover op. BING hanteert in deze zaak de niet bestaande norm dat een ondeugdelijk juridisch advies van een externe ook altijd bij de stukken van het college van B&W moet worden gevoegd, samen met het wel juridisch houdbare advies. Nergens in heel Nederland doet men dat en rechters u zendt toch ook geen conceptvonnissen naar partijen? desalniettemin maakt men Verver verdacht door deze niet bestaande norm en de rechter gaat daarin mee, lieve help. Juist en nou hoop ik dat het kwartje valt bij rechters en ga ik me met serieuzere zaken bezig houden.
Door Johan op
Tja integriteit is een containerbegrip en heeft weinig tot niets te maken met recht of algemeen aanvaarde normen, tenzij het de harde kant van integriteit betreft zoals omkoping, corruptie of het lekken van informatie. Gaat het over het grijze gebied waar BING groot in is geworden dan begeeft men zich al snel op heel glad ijs. Het zou een rechter sieren als hij de door BING-gehanteerde begrippen en subjectieve normen niet klakkeloos overneemt, maar zich intellectueel afvraagt of wat BING stelt ook zo is. Kan iemand mij vertelen wat een angstcultuur is en hoe je die vaststelt uit de losse pols?Kennelijk uit een soort intellectuele schaamte of luiheid nemen sommige rechters de door BING-geschapen paralelle werkelijkheid en het begrippenkader over en is het frame van BING waar en worden meningen van vaak doorgaans niet objectieve soms rancuneuze geinteviewde personen verheven tot feiten Het zijn hooggeleerde heren en dames die gespecialiseerd zijn in integriteit die zelf aangeven dat een objectief kader helemaal niet bestaat. De kwaliteit van de rechtsstaat wordt beslist geen dienst bewezen als rechters zelf niet door hebben hoe dit onderzoeksproces van framing werkt en dat integriteit een hoog onzinkarakter heeft. Je zou toch mogen deken dat rechtsspraak vooral over feiten en bewijzen zou moeten gaan. Ook ik kan me van alles voorstellen, maar dat betekent nog niet dat het ook waar is en zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten is hoop ik nog geen juridisch toets-kader. Feiten en nog eens feiten daar zou het om moeten gaan. Nog even en we gaan het praten met een Rus ook als strafbaar feit zien net zoals in de VS. Blijven nadenken Hans komt alles goed.
Door Hans op
@Johan. U verwijt anddren een gebrek aan kennis van de gemeentelijke praktijk, maar lijkt die zelf te ontberen op het gebied van integriteitonderzoek en rechtrrlijke organisatie. De door u als gespecialiseerde rechter gelabelde rechter heeft getoetst aan het tuchtrecht van accountants, niet meer en niet minder. En dat tuchtrecht is niet ontworpen voor integriteitsonderzoeken, maar voor regulier accountantswerk, wat toch echt een anderr tak van sport is. De (toevallige) omstandigheid dat in deze casus de onderzoeker stond ingeschreven in het register van accountants, maakte de gang naar deze bijzondere rechter mogelijk. Voor klagers een makkelijke en goedkope ingang; niet geschoten is altijd mis. De civiele rechter die nu uitspraak heeft gedaan toets aan het Nederlands recht. Een beetje breder dan accountantsregels dus. En dan integriteit. De zaken die gewoon vaststaan en u ook memoreert, kunnen echt niet meer in het hedendaagse openbaar bestuur; de vergelijking met het bedrijfsleven gaat echt aan alle kanten mank. En tenslotte: het was mevrouw Verver die de zaak bij de civiele rechter aanhangig maakte, niet BING. Kennelijk heeft zij daar nog wel vertrouwen in. Dan moet je niet huilen als je vervolgens ongelijk krijgt.
Door Johan op
Kijk het eerste deel van het vonnis is wel correct, maar het is zo buitengewoon genuanceerd geformuleerd dat het de ernst van de belangrijkste omissie van het BING-rapport maskeert. Waar ging dit hele rapport nu in essentie om en wat was de directe aanleiding? Er zou een mail bestaan waarin Verver opdracht gaf dit aan nemingsbedrijf te boycotten door een prive-conflict. Ok helder. Vervolgens blijkt uit niets dat ze dat bedrijf ook daadwerkelijk heeft getracht te boycotten en voorts is de mail nooit gevonden waar het AD zo prat op ging destijds, eenvoudigweg omdat deze niet bestaat. Dat is de kern van de zaak en deze 1e casus bestrijkt 1/3 van het totale rapport. De toon is gezet. Je zou als leek kunnen denken nou dat was een flinke miskleun van BING en een wanprestatie zeg want het is de kern van het onderzoek. Dat concludeert de hoogte en gespecialiseerde rechter (CBb) met zoveel woorden. De laatste rechter bagatelliseert deze hoofdcasus en niet is in te zien hoe zo'n miskleun niet onrechtmatig zou kunnen zijn en niet de goede naam en eer heeft beschadigd. In het recht gaan we uit van onschuld tenzij de feiten anders uitwijzen. In dit geval is de redenering van de rechter min of meer: ze zal er wel mee te maken hebben gehad want ze deugt niet en welk bewijs ze ook inbrengt ik geloof het domweg niet. Als een expert-hoogleraar de angstcultuur in eind 2012 naar het rijk der fabelen verwijst na gedegen onderzoek en de rechterde verklaring van enkele rancuneuze belanghebbenden voor waar en zoete koek aanneemt begeeft deze rechter zich dan niet op glad ijs of op een wagen met kijvende wijven? Het fenomeen angstcultuur is/wordt de meest misbruikte term om je leidinggevenden en bestuurders in diskrediet te brengen en ze te elimineren en dat voorspel ik. Als gespecialiseerde hoogleraren er voor waarschuwen dat je pas dit soort verregaande conclusies na gedegen onderzoek kan trekken en dat hier volstrekt achterwege is gebleven dan is dat in feite een schandelijk deel van het vonnis. Voorts lijkt de rechter BING blindelings te volgen in de "geldende normen" en de meetlat die BING oplegt in andere cases, terwijl het aannames betreft die weinig kennis verraden van gemeentelijke procedures en dat is ook niet vreemd want nog nooit heeft een medewerker van BING ook maar enige ervaring bij gemeenten opgedaan ook al suggereren de letters NG dat wel. Dat iemand een CV van een mogelijke kandidaat doorspeelt aan een leidinggevende gebeurt overal-ook in het openbaar bestuur- op grote schaal, zeker ten tijde van krapte op de arbeidsmarkt en ook familieleden van (ex )politici willen werken en krijgen banen. Zo heeft onze premier 2 dochters van oud minister Hermans voor zich werken. Niks mis mee toch? Nou in de zaak Verver wel want slechts het doorspelen van een CV (nota bene op verzoek hoogste ambtenaar) is volgens de rechter het ultieme bewijs van verwijtbare betrokkenheid. De norm lijkt voor elke vacature een openbare werving en dit is bijna raak en dus helemaal mis, want voor moeilijk te vinden functionarissen wordt vrijwel altijd in netwerken gekeken. Is die integriteitsgekte - een D'66 hobby bij uitstek - niet een beetje doorgeslagen vraag ik me af? Laat de grootste fatsoensrakker nu opstaan.
Door ambtenaar op
het meest bizar is dat Mevrouw Ververs bevriend was met de familie Leemhuis en destijds ook hun zoon een functie gaf op het stadhuis. Tijdens de perikelen werd hij snel naar een andere gemeente overgeplaatst en werd zijn moeder (oud-commissaris van de Koningin) waarnemend burgemeester die het proces aanstuurde. Mevrouw Leemhuis moest destijds met gedeputeerden vertrekken bij de provincie wegens de CETECO-affaire. Iedereen verbaasde zich er toen over dat zij ondanks dit dossier binnen twee jaar allen een koninklijke onderscheiding van haar opvolger kregen, commissaris van de Koningin, heer Fransen. Hoezo een onafhankelijke waarnemend-burgemeester van Schiedam? BING heeft toch wel slordige "foutjes" gemaakt die ook de beeldvorming hebben beinvloed.
Door Johan op
Nee hoor Rick alleen dat 3 senior gespecialiseerde rechters na bijna 3 jaar een zeer doorwrocht vonnis vellen en dat daarna een andere rechter het nog eens half en dunnetjes gaat overdoen en op basis van dezelfde feiten tot andere inzichten komt. Ik weet nu waarom de rechterlijke zo overbelast is.
Door RickT op
@Johan Wat wil je nu eigenlijk duidelijk maken? Dat alle rechters het allemaal verkeerd hebben zien? Ik houd me liever aan de feiten.En die zijn dat Verver zich schuldig heft gemaakt aan o.a. machtsmisbruik, vriendjespolitiek, nepotisme, het creëren van een angstcultuur, hypotheekfraude, liegen en bedriegen. Dit zijn geen verzinsels, maar vaststaande feiten die ieder weldenkend mens kan constateren als hij zich een beetje in dit dossier verdiept.
Door M. Driessen (ervaringsdeskundige) op
Ik werd geattendeerd op deze uitspraak en de opmerking van RickT.
Heel snel gekeken zie ik parallellen met de uitspraken van Rechtbank en Hof Den Bosch in de zaak BING - Groep Smeijers - over de kool en de geit en zo - waarin ook flarden van kromspraak, maar uiteindelijk niet de moeite waard geoordeeld om daar de Hoge Raad nog mee lastig te vallen hoewel dat wel interessant was geweest. Wat echter niet wil zeggen dat de uitspraak van het Hof als goed en rechtvaardig is ervaren, echt niet, en dat weten de mannen bij BING zelf ook wel, en ook waarom...
Voor nu geen tijd dieper erop in te gaan maar wie het interesseert, tenminste 1 persoon dus:-), zal ik er komende week nog inhoudelijk op terugkomen.