of 65101 LinkedIn

Raadslid Bloemendaal veroordeeld

Het Bloemendaalse gemeenteraadslid Marielys Roos (56) is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur voor het schenden van haar ambtsgeheim. 
10 reacties

Het Bloemendaalse gemeenteraadslid Marielys Roos (56) is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur voor het schenden van haar ambtsgeheim. 

Slepend conflict
Volgens de rechtbank in Haarlem heeft Roos eind 2014 stukken openbaar gemaakt die door het college van B en W als geheim waren betiteld. Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden een onvoorwaardelijke werkstraf van zestig uur geëist in de zaak. Centraal daarin staat het slepende conflict tussen de gemeente en de eigenaren van landgoed Elswoutshoek. 

Intimiderend opstellen 

Roos besloot de stukken ruim anderhalf jaar geleden in te zien nadat toenmalig wethouder Marjolein de Rooij in het Haarlems Dagblad had gezegd dat de eigenaren van Elswoutshoek zich intimiderend opstelden tegenover ambtenaren. Toen daar volgens Roos in de correspondentie nauwelijks iets van bleek en zij met een andere fractie een debat aanvroeg, verklaarde het college van B en W de stukken geheim. Daarop trad Roos ermee naar buiten.

 


Willens en wetens
Het raadslid dacht in haar recht te staan omdat de stukken aanvankelijk niet geheim waren en nergens een formeel geheimhoudingsbesluit van de gemeente was te vinden. Maar volgens de rechtbank was alleen al de geheimhoudingsplicht die haar werd opgelegd in een begeleidende brief voldoende. Door die naast zich neer te leggen, schond ze 'willens en wetens' haar ambtseed. (ANP)Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben Paulides (Raadslid) op
@criticus. Altijd apart als mensen kritiek hebben en niet onder hun eigen naam durvennte reageren. Ik heb wel een idee. Dank voor uw suggestie. Helaas is het in dit geval zo dat er helemaal geen geheimhoudingsbesluit is genomen. Ook dat kunt u lezen.
Door Criticus op
@ Ben Paulides:
misschien moet u paragraaf 3.4 van de betreffende circulaire eens lezen...
Door Johannnes (bewoner) op
@Rob Slewe (Ewh). Waaruit blijkt volgens u dat de uitspraak politiek is? De rechter heeft zich immers niet over de inhoud van de stukken gebogen.
Door Johannes (Bewoner) op
Wat is mevr. Roos ten laste gelegd?

Zij heeft op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 december 2014 tot en met 23 december 2014 te Overveen, gemeente Bloemendaal, en/of (elders) in Nederland, (telkens) (een) geheim(en) waarvan zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij uit hoofde van ambt, beroep en/of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt en/of beroep, te weten
gemeenteraadslid bij de gemeente Bloemendaal, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, door (telkens) informatie en/of stukken en/of gegevens uit het "intern dossier wethouder inzake intimidaties [landgoed] ([landgoed])", aan derden (ter inzage) aan te bieden/te verstrekken en/of (vervolgens) op een openbaar toegankelijke website (van Hart voor Bloemendaal) te plaatsen en/of aan derden te verstrekken.

Of de geheimhouding terecht of juist is opgelegd doet aan het ten laste gelegde niets af. Immers het vermoeden - mevrouw Roos had als jurist een vermoeden waarom anders het inzetten van een notaris- is al voldoende om je aan de geheimhouding te houden.

De verweten eigengereidheid blijft ook nu nog voortduren. De stukken zijn nog steeds op haar website geplaatst. Naar mijn idee voldoende om de voorwaardelijke straf per direct in te laten gaan.

Mevrouw Roos had trouwens prima haar politieke opvatting via de geëigende mannier op tafel kunnen leggen via een raadsvergadering. Deze vergadering was in beginsel geheim geweest. Door daar niet voor te kiezen koos mevrouw Roos doelbewust voor een aanvaring met het strafrecht. Daarmee heeft ze het bestuur van Bloemendaal maar ook de eigenaren van het landgoed in een slecht daglicht gezet.

De consequenties voor haar politieke carrière zijn gering. Immers het bestuur van Hart van Bloemendaal bestaat uit twee leden buiten de Gemeente Bloemendaal en haar eigen man. De kans dat ze uit de partij wordt gezet is daarom nihil.
Door Arjan op
@Ben Het gaat mij om het complotdenken dat spreekt uit de reacties. Het Openbaar Ministerie wordt verdacht gemaakt. De rechters doen wellicht bepaalde uitspraken omdat ze wellicht lid zijn van een politieke partij. Dat bestempel ik als onzin.

Lees de uitspraak. Mevrouw Roos heeft als individueel (!) raadslid inzage gevraagd in bepaalde documenten. Die inzage kreeg zij van het college onder geheimhouding. Expliciet is die geheimhouding in een brief aan haar bevestigd. Het standpunt van het college was dus klip en klaar.

Mevrouw Roos heeft vervolgens een persconferentie belegd en opzettelijk de betreffende documenten openbaar gemaakt.

Er is geen complot, er is geen sprake van partijdigheid van rechters. Wel heeft mevrouw Roos willens en wetens het risico genomen vervolgd te worden vanwege schending van de geheimhouding. Wie opzettelijk de billen brandt moet op de blaren zitten en niet anderen de schuld geven. Daar gaat het mij om.
Door Ben Paulides (Raadslid) op
@Arjan. Uit uw reactie begrijp ik dat u ook niet begrijpt waar de zaak over gaat. Eind april 2016 gaf minister Plasterk toevallig een circulaire uit over het onderwerp geheimhouding.Daaruit blijkt dat iets voor raadsleden niet geheim kan zijn o.a. indien het niet op de juiste wijze geheim is verklaard en dat geheim verklaringen niet achteraf kunnen plaatsvinden.

De uitspraak van de rechter is werkelijk onbegrijpelijk en het heeft meer weg van een rechterlijke dwaling dan dat Mevrouw Roos iets verkeerd gedaan zou hebben. Overigens waren er stukken ingebracht van deskundigen welke de rechter gewoon naast zich neerlegde. Wellicht zijn er in hoger beroep kundige rechters die op de hoogte zijn van de Gemeentewet. Ik vraag mij overigens wel af of deze rechter lid is van een politieke partij en dan met name van welke partij. Een partij die in Bloemendaal betrokken is in deze affaire?

Neemt U de moeite om het volgende eens te lezen zou ik zeggen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulai …
Door Arjan op
Wat een onzin over politiek proces en onterechte behandeling. De uitspraak is volstrekt helder en logisch. Neem de moeite die te lezen: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? …

Mevrouw Roos heeft willens en wetens het risico genomen de geheimhouding te schenden en moet nu op de blaren zitten. Bijzonder dat zij als jurist dat niet in de gaten heeft gehad. Het gaat niet om de inhoud maar om de procedure. Overigens: een milde strafmaat
Door Frans Folkers op
ONTERECHTE BEHANDELING VAN INTEGER RAADSLID BLOEMENDAAL:
OPENBAAR MAKEN “GEHEIME” STUKKEN.

Met verbazing heb ik kennis genomen van uw publicatie zaterdag 30 april j.l. in het Haarlems Dagblad over ons raadslid in Bloemendaal, Marielys Roos, één van de weinige raadsleden die de moed heeft kritiek te uiten. Corrigerend en opbouwend probeert zij de verziekte bestuurscultuur van Burgemeester & Wethouders positief te veranderen. Het is ook haar taak als raadslid, het aan de kaak stellen van misstanden, in onze gemeente.
Geheel ten onrechte wordt zij ook beschuldigd van mede veroorzaker van de op drift geraakte bestuurscultuur in Bloemendaal, zij noch enig ander raadslid bepaalt immers de bestuurscultuur. De cultuur wordt bepaald door de uitvoerende en niet door de controlerende macht. Verantwoordelijk voor de bestuurscultuur zijn uitsluitend B&W en haar ambtenaren apparaat.
Hierbij 2 opmerkingen één m.b.t. het O.M. en één aan de interim burgemeester Schneiders.
Het O.M. heeft mede tot taak de samenleving naar behoren te laten functioneren, volgens de scheiding der machten “de Trias Politica” de wetgevende, uitvoerende- en rechtsprekende-macht. Het O.M. moet balans zien te vinden in rechtvaardigheid om evenwichtigheid te bewerkstelligen. In deze kwestie dient het O.M. zich af te vragen of zij niet wordt misbruikt in een actuele “machtsstrijd” tussen partijen. De trend is machtsverschuiving, de ambtenaren worden niet voor niets de 4e macht genoemd. Montesquieu draait zich om in zijn graf. Men kan ook afwegen of er daadwerkelijk schade is geleden door deze litigieuze overtreding. Bovendien lijkt het mij verstandig van het O.M. zich af te vragen hoe de thans opgestarte discussie onder hoogleraren over de geheimhoudingswet zich ontwikkelt. Als laatste mede gezien Uw huidige achterstand om dringender kwesties op te lossen, verzoek ik u te overwegen deze zaak te seponeren.
Wat betreft de burgemeester ad interim de heer Schneiders. In de laatste raadsvergadering werd een vraag gesteld over een ambtenaar die gelogen zou hebben in de affaire “Elswoutshoek” waarover de vermeende “geheimhouding” ook betrekking heeft. U antwoordde dat u het niet waarschijnlijk achtte dat een ambtenaar zou liegen. Het is prijzenswaardig dat u uw ambtenaren apparaat verdedigt. Nader onderzoek is hieromtrent dringend gewenst. Ik beschik over dossiers waaruit blijkt dat twee ambtenaren van R.O, en één wethouder en het hoofd van de griffie van Bloemendaal, gehandeld hebbende, in los van elkaar staande situaties, die op gespannen voet staan met de eerlijkheid en waarheid. Het betreft hier o.m. een voortvloeisel van de verderfelijke bestuurscultuur: Het nieuwe uiterst ingewikkelde en parkeerregime in Overveen m.i.v. 1 mei 2016, terwijl er in het verleden veel suggesties zijn aangedragen voor oplossingen door omwonenden zelfs een motie van de gemeenteraad,(is nimmer uitgevoerd) om de parkeerproblematiek in de oude Kern Overveen op te lossen. Alle oplossingen van bewoners inclusief de klankbordgroep MHT en raadsleden zijn, veelal zonder beantwoording genegeerd door de wethouder en haar ambtenaren. Steeds ten voordele voor de projectontwikkelaar.Nu alle mogelijkheden voor oplossingen en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen dicht getimmerd is, wordt nu aan ons, als bewoners gevraagd, om met oplossingen te komen voor de parkeer problematiek. Nu is het dus te laat. Deze dossiers wil ik u graag ter beschikking stellen. Deze dossiers vertonen duidelijk parallellen met de affaire “Elswoutshoek.” Wij worden nu gedwongen een voorstel tot schadevergoeding te overwegen.

Met vriendelijke groet,

Frans Folkers
Oud lid klankbordgroep Militair Hospitaal Terrein
Oud lid “denktank” vorige interim Burgemeester Emmens
Bloemendaalseweg 323
2051GH Overveen
frfolkers@hotmail.com
Door Rob slewe (Ewh) op
Het betreft hier een politiek proces waarbij het college er groot belang bij heeft om de stukken geheim te houden.
Door Frank van Oosten op
Opgelegde straf is voorwaardelijk. Toch raad ik mevr. Roos aan om hoger beroep in te stellen. Want geheimhouding voor raadsleden geldt alleen als er een formeel geheimhoudingsbesluit is genomen. En dat is hier niet het geval. Rechter zit er dus naast.

Vacatures

Van onze partners