of 63966 LinkedIn

Plasterk trekt Zondagswet toch in

Ruim drie jaar nadat de Tweede Kamer in meerderheid een motie steunde ter afschaffing van de Zondagswet, gaat minister Plasterk de wet daadwerkelijk intrekken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de Zondagswet toch intrekken. De Tweede Kamer drong hier al sinds 2012 op aan.

Symbolische waarde
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich in 2012 achter een motie tot afschaffing van de Zondagswet. De wet bepaalt sinds 1953 dat er in de buurt van kerkdiensten voor 13.00 uur geen evenementen zijn toegestaan die de rust zouden kunnen verstoren. Drie jaar later, in oktober afgelopen jaar, liet minister Plasterk weten dat hij de wens van de Kamer naast zich neer zou leggen. Volgens de minister heeft de wet alleen symbolische waarde voor sommige bevolkingsgroepen. Uit een twee jaar durend onderzoek dat de minister had gelast zou blijken dat de wet in de praktijk nog weinig wordt toegepast.

Initiatiefwet
D66 nam daar echter geen genoegen mee en kondigde aan met een initiatiefwet te komen om een einde aan de Zondagswet te maken. Donderdag zei de minister echter tegen de Tweede Kamer een einde te gaan maken aan de wet.

Vrijetijdsbesteding
Dat betekent niet zonder meer dat gemeenten nu minder mogelijkheden hebben om activiteiten op zondag te verbieden. Plasterk wees er eerder in een reactie op de motie al op dat gemeenten na het afschaffen van de wet zelf nieuwe regels kunnen opstellen die verder gaan dan de Zondagswet nu toelaat. ‘Daarmee zou de vrijetijdsbesteding van burgers in sommige gemeenten juist kunnen worden ingeperkt in plaats van verbreed.’

Uitzonderingen
Want de Zondagswet bepaalt enerzijds dat er geen ‘openbare vermakelijkheden’ voor 13.00 uur gehouden mogen worden in de buurt van kerken, maar anderzijds geldt daarop een reeks uitzonderingen. Zo geldt het verbod niet als er sprake is van uitingen van een andere godsdienst, tradities en gebruiken die in het volksleven zijn geworteld, het beoefenen van sporten, wandeltochten zonder muziek en in het algemeen voor ‘openbare vermakelijkheden, waarvan redelijkerwijze geen beletselen voor de viering van de Zondag en geen verstoring van de openbare rust op de Zondag zijn te duchten.’ Het schrappen van de Zondagswet heeft geen gevolgen voor de openstelling van winkels. Dat wordt geregeld in de Winkeltijdenwet.

Bij gods gratie

De SGP vindt het jammer dat de Zondagswet verdwijnt, maar hoopt op zorgvuldigheid en is wel opgelucht dat Plasterk belooft dat hij het verdwijnen van de wet niet ziet als een onderdeel van een rijtje christelijke zaken die onder vuur komen te liggen. Het is echt niet zo dat het 'bij de gratie gods' nu het volgende is, aldus de minister. Carola Schouten van de ChristenUnie vindt het intrekken 'treurig'. 'Juist in deze tijd komt het erop aan rekening te houden met elkaar en ruimte te bieden aan verschillende opvattingen.' (Red/ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mattheus op
Beste Willem,
Als u de berichtgeving uit D66 zelf had gelezen, welke trouwens niet mijn partij is, dan leest u daarin dat het achterlijk wordt gevonden dat de overheid bepaalt dat er zondagsrust is en welk geloof daar leidend in is.
Het schrappen van de verwijzingen naar God in de preambules en van de muntrand zou ik zelf moet ik bekennen ook erg prettig vinden, maar kan amper worden gezien als een 'aanval op religie', het heeft naar mijn mening geen plaats in een samenleving die vrij van kleur zou moeten zijn.
Ik wil er op wijzen dat wanneer het op kerkklokken aan komt er genoeg burgers zijn die hier een mening over hebben die niet van D66 huize zijn, laat staan de discussies over het geluid van andere geloofsovertuigingen op hun heilige dagen.
Wederom zou ik willen stellen dat wat u een aanval noemt, of een gebrek aan verdraagzaamheid, eerder voortkomt uit achtergrond en beleving dan een daadwerkelijke agressie. Tevens zou ik u willen vragen om ook de keerzijde van uw argument te zien. U spreekt over onverdraagzaamheid jegens religie, echter als ik dit vergelijk met de onverdraagzaamheid die een niet gelovige als ik onderga in de gelovige gebieden in Nederland waar ik heb moeten wonen, stelt het amper iets voor. Dit is niet bedoeld als een ad-hominem, echter ik zou willen dat u zaken in context beziet.
Door Willem van der Vaart op
Beste Mattheus,
Als D66 het einde van de Zondagswet en de zondagsrust viert als 'een overwinning op de achterlijkheid' is voldoende duidelijk hoe deze partij tegenover religie staat, vind u ook niet? Haar volgende doel zal wel een verbod zijn op het luiden van kerkklokken, het schrappen van de verwijzing naar God in de preambules van de wetten en de muntrand en het schrappen van bijzonder onderwijs (uw D66 heeft daar al lang voor gepleit). De signalen die D66 afgeeft richting religie en meer in het bijzonder richting het Christendom getuigen niet van veel verdraagzaamheid of respect, maar eerder van het tegendeel.
Door Mattheus op
Beste Willem,
Wanneer we heb hebben over kerk en staat in Nederland is dat de oude vermenging van de Christelijke kerk met de staat. Er is nergens in de wet of in bepaalde mores (zoals in preambules of op de munt rand) een verwijzing naar een ander geloof. Het is niet zo dat de Islam zelfde verworvenheden heeft. Ik denk dat perceptie voortkomt uit het feit dat andere religies wanneer het om de vrijheid tot uiting gaat op een zekere achterstand staan. Het is veel minder logisch voor een gemiddelde burger om een nieuw gebedshuis van een andere religie te ervaren dan een kerk. Gevolg is dat partijen zoals D66 (die hier gelukkig niet de enige in is) dus op komen voor het feit dat ook die religies mogen bestaan. Voor een Christen voelt het alsof er alleen maar 'een aanval' tegen hem plaatsvind, maar in feite komt dit door de enorme verwevenheid die er ooit is geweest die hij nu ziet ingeboet. Vanuit het perspectief van de Christelijke lijkt het dan alsof hij het onderspit delft, terwijl dit niet het geval is.
Wederom, er is daadwerkelijk geen enkele partij die van mening is dat het verboden moet zijn om een geloof aan te hangen (goed, laten we het niet over de drie-letterige afkorting beginnend met P hebben). Waar de discussie altijd over gaat is in hoeverre de overheid een taak heeft in, om het makkelijk te zeggen, het onderhoud van die beleving en omgekeerd of er een plek is voor religie in de overheid. D66 en veel andere partijen vinden dat daar strikter gescheiden mag worden en geloof meer van de publieke sfeer naar de private dient te gaan. Dat is heel anders dan een 'aanval' of zoals anderen zullen zeggen, de mening dat de Nederlandse samenleving (ook) een ander geloof moet aanhangen.
Ik weet dat ik uw mening over dit punt waarschijnlijk niet kan veranderen Willem, maar ik hoop dat je in ieder geval in ziet dat het niet zo persoonlijk en vijandig als hoe u het ervaart.
Door Willemina (adviseur) op
Mijn reactie op dit artikel is dat het mij opvalt dat hier een kans blijft liggen voor om dialoog over een bredere maatschappelijke kwestie en dat het door de schrijver net zo eenzijdig wordt belicht als de Minister erover denkt.

a) Religie maakt meer kapot dan het nut heeft: is dat geen actueel onderwerp van dialoog?
b) Religie loopt terug in de zin dat er minder mensen naar de kerk gaan. De massa wereldwijd schijnt hierdoor in de war te zijn. Is deze teruggang oorzaak van het moreel verval? Waarom lijkt het erop dat de meerderheid niet op seculiere wijze moraal en fatsoen in stand kan houden?
c) Als het slechts symbolisch is, waarom zoveel tijd eraan besteden? Laat het dan toch lekker zo, er zijn belangrijkere zaken te behandelen.
d) Belangrijker dan de Zondagwet is de Winkeltijdenwet, (die in 't artikel slechts wordt genoemd). Er zijn tal van verbanden te leggen tussen de winkeltijdenwet en andere zaken: nutteloos en gedachtenloos cosumentisme is slecht voor mens en natuur, opschaling van winkels tot megabedrijven met megawinsten voor een kleine groep leidt tot groter gat tussen arm en rijk, achteruitgang van de kwaliteit van werkgelegenheid, faillisementen en werkloosheid, de opkomst van frankenfood: steeds goedkopere "producten" die geen voedingswaarde hebben maar die wel te betalen zijn, terwijl echt voedsel duurder wordt.
Door Willem van der Vaart op
Beste Mattheus,
Mag het dan op z'n minst merkwaardig zijn dat de 'scheiding van kerk en staat'' zich bij D66 vrijwel enkel en alleen vertaalt in een aanval op de Christelijke waarden? D66 is verre van consequent in haar handelen. Als zij een strikte scheiding van kerk en staat propageert, moet zij dat ook doen richting andere religies, maar dan is D66 ineens een stuk minder consequent.
Door Jeannette op
wat mij verbaast is dat niemand het heeft over de zondagsrust van mensen die rondom een kerk wonen. Op zondagen, feestdagen waaronder ook nieuwjaarsdag, mag je daar als burger wel vroeg wakker gebeld worden door schelle kerkklokken, waarvan de kerkmensen het zelf over het algemeen niet eens horen zo vroeg omdat ze elders wonen (afgaande aan het aantal geparkeerde auto's rondom kerken). Als alle kerkgangers (christen, islamiet, joods of welk geloof dan ook) ook daar eens rekening mee houden, ben ik voor zondagsrust voor deze kerkgangers zelf. Rust voor iedereen dus. Dank u wel.
Door Jakov op
Ben benieuwd in wat voor traditie de diverse D66-vertegenwoordigers en leden zijn opgegroeid. Ze hebben zich wellicht bekeerd of afgekeerd. Bekeerlingen zijn vaak fanatieker dan degenen die niet bekeerd zijn.
Door Leendert (Nederlander) op
Misschien komt D'66 over niet al te lange tijd met het voorstel (initiatiefwet) om alle christelijke feestdagen af te schaffen en dan met name die christelijke feestdagen die jaarlijks binnen de reguliere werkweek kunnen vallen, zoals Hemelvaartsdag en de Kerstdagen (25 en 26 December). Weg met al die christelijke verworvenheden! Wees dan als politieke partij consequent en schaf deze dagen ook maar af! Wat denk je is men hiertoe bereid?
Men wil slechts profiteren van de christelijke verworvenheden!!
Door Mattheus op
Het is interessant om te zien hoe mensen zichzelf bedreigd voelen terwijl hen geen onrecht aan wordt gedaan. D66 pleit al vanaf haar oprichting voor een betere scheiding van kerk en staat waarbij de staat waardenneutraal wordt. Het is niet aan de centrale overheid om te bepalen wanneer een burger of een ondernemer iets wel of niet kan doen gebaseerd op niets anders dan religie (in tegenstelling tot bijvoorbeeld volksgezondheid). Het is voor een ieder die gelooft mogelijk om zich aan de zondagsrust te houden. Net zoals het ook al eeuwen mogelijk is voor iemand van een Joodse overtuiging om zijn Sabat in te richten terwijl de meerderheid van het land deze overtuiging niet deelt.
Het kan door u jammer worden gevonden dat de bevestiging van uw religie niet langer op overheidsniveau plaatsvind, maar dat is niet een aanval op uw overtuiging. Er is geen negatief handelen jegens uw religie. De staat verbied het niet om een religieus rust punt te hebben, nog onzegt zij gemeenten de bevoegdheid dit per APV te regelen.
De instelling die mensen hier hanteren schokt mij. Zou het mogelijk zijn om toleranter tegenover iedereen te staan die niet uw mening deelt? Is D66 een anti-religie partij wanneer zij vind dat dit niet een plaats heeft in het staatsbestel, maar dat iets is wat mensen prima zelf kunnen beleven? Het is tevens een van de partijen die vind dat er voor een ieder ruimte moet zijn om zijn religie te beleven.
Enfin, genoeg woorden hier aan vuil gemaakt, maar ik hoop dat een ieder die zich zo vurig en soms kwetsend uit heeft gelaten in deze commentaren het met mij eens is dat nuance en matiging in alles een kwaliteit is die zowel door de meeste religies als door seculiere waarden wordt onderschreven.
Door Broadcaster op
Wat een wapenfeit.