of 64621 LinkedIn

Overheid belemmert initiatieven van burgers

Overheidsinstanties willen burgerinitiatieven de ruimte geven. Maar vaak blijken overheden die initiatieven juist te belemmeren. Initiatiefnemers moeten van goeden huize komen om een burgerinitiatief tegen de stroom van regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen tot bloei te laten komen, zo blijkt uit het rapport ‘Burgerinitiatief. Waar een wil is …’ van de Nationale Ombudsman.

Overheidsinstanties willen burgerinitiatieven de ruimte geven. Maar vaak blijken ze die initiatieven juist te belemmeren. Initiatiefnemers moeten van goeden huize komen om een burgerinitiatief tegen de stroom van regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen tot bloei te laten komen, zo blijkt uit het rapport ‘Burgerinitiatief. Waar een wil is …’ van de Nationale Ombudsman. 

Participatiesamenleving
Het wemelt van de burgerinitiatieven in de samenleving. En de lokale overheid is daar blij mee, want zelf treedt ze steeds meer terug en verwacht dat de burgers zelf meer invulling geven aan de participatiesamenleving. Mensen wachten daarbij niet af tot de overheid hen uitnodigt om een inbreng te leveren. Ze nemen zelf taken op zich als het bewaken van veiligheid in de wijk, de opvang van asielzoekers of het vervoeren van ouderen naar het ziekenhuis. Overheidsinstanties omarmen deze initiatieven. Maar vaak is er sprake van belemmeringen doordat de initiatieven niet een op een aansluiten op de manier van werken van de overheid of niet aansluiten bij de wet- en regelgeving. Mening initiatief komt daardoor aan een voortijdig einde.

 

Diploma-democratie

Burgerinitiatieven worden vaak gezien als de manier om invulling te geven aan de eigen zeggenschap van burgers over hun omgeving. Maar er worden ook vraagtekens geplaatst bij het democratisch gehalte ervan. Het gevaar bestaat dat alleen mensen met een goede opleiding, sociale vaardigheden en kennis van de gemeentelijke organisatie in staat zijn om initiatieven op te zetten. Movisie concludeerde in 2017 dat vooral blanke, hoogopgeleide Nederlanders initiatieven ontplooien, terwijl lager opgeleiden, migranten, sommige ouderen en mensen met een lichte verstandelijke beperking de weg niet kennen. Dat zou leiden tot een zogenaamde diploma-democratie. Het rapport van de ombudsman bevestigt dit beeld. Wil een initiatief slagen, dan moeten initiatiefnemers beschikken over een breed netwerk, organisatorische vaardigheden, inhoudelijke kennis en ervaring met bureaucratie. Voor hen die de taal van de ambtenaren en het bestuur niet spreken, is het een stuk moeilijker om een initiatief ondersteund te krijgen.


Onzekere financiën
Uit het rapport van de ombudsman blijkt ook dat mensen die een burgerinitiatief opzetten vooral knelpunten op financieel gebied ervaren. Vooral de onzekerheid of een subsidie wel wordt voortgezet wordt als problematisch gezien. 'Het kost de initiatieven aldoor veel energie om de financiën binnen te halen. Dit terwijl wij eigenlijk taken uitvoeren, die in het belang van de overheid zijn. Dit moet soepeler gaan lopen,’ zo schrijft een burger.

Regels

Ook krijgt een burgerinitiatief in het contact met de overheid al gauw te maken met regels en regelingen. Die regels over subsidievoorwaarden of vergunningsaanvragen kunnen ingewikkeld of veelomvattend zijn en sluiten niet één op één aan bij de plannen van een burgerinitiatief. Initiatiefnemers geven aan dat zij, wanneer ze met een idee bij de overheid aankloppen, allerlei regels tegengeworpen krijgen. 'Denk vanuit de burger en in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden', zo stellen veel burgers. Zij verwachten een oplossingsgerichte, meedenkende en flexibele houding van de overheid. Als hun activiteit niet binnen de voorwaarden past, zou de gemeente vanwege het maatschappelijk belang van hun initiatief een oplossing moeten zoeken binnen óf buiten de regels en niet het initiatief gelijk moeten afwijzen omdat het niet aan de regels voldoet. En vooral moeten overheden het initiatief als uitgangspunt nemen in plaats van de eigen plannen en doelstellingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (@pietjepier) (kustcriticus ) op
Rijkswaterstaat beschermt de zandsuppleties en wijst alle besparende voorstellen af ondanks dat natuur, milieu, recreatie, werkgelegenheid en de staatskas er beter van kunnen worden. Gestuurde kustverdediging of in Delft uitgeteste zand sturende golfdempers worden niet gehonoreerd !
Door Cynthia Bockstart (Beleidsmedewerker subsidies) op
Maar er wordt wel degelijk goed over nagedacht bij de overheid en gezocht naar oplossingen. Kijk ook eens op www.financiereninnetwerken.nl Een mooie samenwerking tussen provincies en de Universiteit, waarbij ook Ministeries en gemeenten zijn aangesloten.
Door P.J. Westerhof LL.D MIM op
Het zoveelste rapport van de Nationale Ombudsman waaruit het disfunctioneren van 'onze' overheid blijkt.
Minder schrijnend dat bijv. dat over de 'Blauwe Envelop', maar toch.

En de achtergrond (b)lijkt telkens weer een hardnekkig misverstand.
Immers, de overheid ís er niet voor de burger.
De suggestie/stelling dat dat wél zo is is een politieke.

Stokpaardjes worden bereden, en de burger verbaast zich telkens weer wat hij/zij nú kennelijk weer heeft gewild.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het is in Nederland verboden om iemand zonder werk- of verblijfsvergunning werk te laten uitvoeren. Het maakt daarbij niet uit of dat betaald of onbetaald werk is. Een kleermaker is veroordeeld omdat een kennis 10 minuten op zijn winkel paste. Een vriendendienst die met de minimumboete van € 8,000 werd bestraft. Ook een burger die niet over een tewerkstellingsvergunning beschikt wordt beboet.

Deze wet wordt massaal overtreden door gemeenten en de toezichthouder het Ministerie van Sociale Zaken. Ja meneer Licht, zij komen er mee weg.
Door Bert en Anne Beernink (Burger) op
“Hebben ambtenaren de ruimte om wetten en regels te omzeilen? Zo zit onze rechtsstaat gelukkig niet in elkaar.”
Beste heer W.J. Licht, oud gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hengelo, wij ondervonden toch een andere situatie in uw gemeente. Zie de website: rustig-wonen-in-gemeente-hengelo.nl
Door Wimjoost Licht (ex gemeentesecretaris) op
Dit artikel voelt weer als "framing" van een onwillige overheid. Hebben ambtenaren de ruimte om wetten en regels te omzeilen? Zo zit onze rechtsstaat gelukkig niet in elkaar. En volgens mij was 44% van de 100 initiatieven die Van Zutphen heeft onderzocht, ontevreden. En dus ging het met 56% wel goed. Daar mag je positief over zijn!
Door Geert (projectleider) op
"Maar er worden ook vraagtekens geplaatst bij het democratisch gehalte ervan. Het gevaar bestaat dat alleen mensen met een goede opleiding, sociale vaardigheden en kennis van de gemeentelijke organisatie in staat zijn om initiatieven op te zetten. Movisie concludeerde in 2017 dat vooral blanke, hoogopgeleide Nederlanders initiatieven"

Zonder diploma's zijn burgerinitiatieven ook ontplooien via de (sociale) media. Zie de commotie rond de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Daar liep het initiatief niet echt aan tegen de bureaucratie. Het beleidsroer ging vrij snel om. Wel kun je ook daar afvragen wat het democratisch gehalte is.

Vacatures

Van onze partners