of 64740 LinkedIn

'Ontslagbesluit Klein moet worden vernietigd'

Het ontslagbesluit van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. De bestuursrechter wordt ook meteen verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

Het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel moet worden vernietigd. Als de provincie Gelderland dat niet doet, moet de bestuursrechter dit doen. Omdat een dergelijke procedure veel tijd kost, wordt de bestuursrechter verzocht het ontslagbesluit op te schorten.

Complexe zaak

Dat stelt advocaat Arjan Klaassen van BVD advocaten, die door Klein in de arm is genomen. Het bezwaarschrift naar de provincie en het verzoek tot schorsing – via een voorlopige voorziening – gaan dinsdag of woensdag de deur uit. ‘Het is unieke en complexe zaak’, aldus Klaassen. Tegelijkertijd zit er druk op. Begin november wil Berends een nieuwe waarnemer benoemen.

 

Wettelijke vereisten

Het bezwaarschrift is ‘getrapt’, vertelt Klaassen. Ten eerste wordt de ontslagprocedure aan de kaak gesteld. De commissaris van de koning John Berends stelt dat hij op grond van artikel 78 van de Gemeentewet Klein kon ontslaan. ‘In de Gemeentewet staat weliswaar dat een commissaris een waarnemer kan benoemen, maar over een ontslag is de Gemeentewet niet duidelijk.’ Stel dat deze spiegelredenering wel geldt, dan moet ook bij ontslag de gemeenteraad worden gehoord, net zoals de Gemeentewet dat voorschrijft bij een benoeming. ‘Dat is niet gebeurd’, aldus Klaassen. ‘Aan de wettelijke vereisten is in onze ogen niet voldaan.’

 

Subjectieve argumenten

Ten tweede wordt het ontslag op inhoudelijke gronden aangevochten. De commissaris van de koning heeft de beginselen van behoorlijk bestuur met voeten getreden en geen hoor en wederhoor toegepast. ‘De ontslagargumenten zijn daarnaast gestoeld op subjectieve argumenten over het handelen van de waarnemend burgemeester, die door Klein worden bestreden’, licht Klaassen toe. Berends heeft Klein onder meer ontslagen omdat hij wisselende verklaringen heeft afgegeven over de herkomst van een mail van 6 juli, waarin de waarnemend burgemeester Provinciale Staten oproept die dag geen besluit te nemen over de door Gedeputeerde Staten gewenste herindeling met Barneveld. Ook is Klein volgens Berends geen goede burgemeester geweest en heeft hij niet zuiver gehandeld.   

 

Integriteit aangevallen

Als het bezwaar van Klein door de provincie wordt afgewezen, moet de bestuursrechter het besluit vernietigen, aldus Klaassen. Het traject van bezwaar en beroep kan echter weken tot maanden duren. Daarom wordt de bestuursrechter meteen gevraagd het besluit van Berends op te schorten tot dat de hele procedure is afgerond. ‘Het belang van de gemeente blijft bij Klein voorop staan’, aldus Klaassen. Maar er speelt ook een persoonlijk belang. ‘De integriteit van Klein is publiekelijk aangevallen door de commissaris van de koning.’ Mede gezien de steun vanuit Scherpenzeel voor Klein na zijn plotselinge ontslag, heeft Klein het gevoel dat hij met de strijd tegen zijn ontslag de gemeente niet schaadt. Een meerderheid van de raad heeft recent de steun voor Klein uitgesproken. Het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig is kort na het ontslag van Klein een petitie gestart om Klein terug te krijgen. Deze is inmiddels door ruim 2.400 mensen ondertekend.

 

Twee waarnemers

Het is niet duidelijk wanneer de bestuursrechter het verzoek tot voorlopige voorziening kan behandelen. ‘Het kan heel snel. De vraag is of de bestuursrechter deze zaak van een net zo spoedeisend belang vindt als wij’, aldus Klaassen. De agenda van de rechtbank kan ook tot vertraging zorgen. Mocht Berends snel een waarnemer benoemen en de bestuursrechter even later het ontslagbesluit opschorten − en Klein weer als waarnemer in Scherpenzeel aan de slag kan – kan het gebeuren dat de gemeente twee waarnemers heeft. ‘De commissaris heeft het recht een waarnemer te benoemen, maar moet daarvoor eerst langs de raad. Een meerderheid daarvan wil Klein graag terug, dus Berends zal niet zonder meer langs de raad komen. Daarnaast ga ik er vanuit dat Berends zo wijs is geen waarnemer te benoemen zolang de zaak onder de rechter is.’         

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Als het verzoek aan de rechtbank om tot een voorlopige voorziening te besluiten formeel is verstuurt ontstaat er een status-quo waardoor er door de CdK tijdelijk geen besluiten kunnen worden genomen die interfereren met de aangespannen zaak. Ik denk dat het besluit van de CdK onvoldoende is gemotiveerd en er manipulatie in het spel is. Daarbij komt dat het instellen van een onderzoek van GS door Kieskompas het vaste percentage tegenstanders (80 -90%) deed dalen naar slechts 48% aangeeft hoe je de bevolking succesvol met framing kunt beïnvloeden als de opdrachtgever dit wenst. Deze club pakt framing wetenschappelijk aan (o.a. de Carnegie & Cialdini strategie) https://www.scherpenzeelsekrant.nl/lokaal/politi …
https://www.kieskompas.nl/nl/publicaties/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing
Door Spijker (n.v.t.) op
@Adriaan Zwaag. Inderdaad de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van een wnd. burgmeester berust bij de CdK. Eventuele bezwaren dienen derhalve aan de CdK te worden gericht en niet aan de provinciale staten van Gelderland. Als bezwaar is of wordt gemaakt bij de provinciale staten is men aan het verkeerde adres. Slechte waarnemer, dus slechte advocaat!
Door Adriaan Zwaag op
Het benoemen (en in het verlengde daarvan: het ontslaan) van waarnemend burgemeesters is een bevoegdheid die voortvloeit uit het rijkstakenpakket van een Commissaris van de Koning. Dit heeft de (toenmalige) minister van BZK geschreven in haar brief van 9 juni 2009. Het benoemen (ontslaan) van waarnemers is dus geen provinciale taak!

De advocaat van Klein heeft bezwaar tegen zijn ontslag gemaakt bij provinciale staten (van Gelderland). Mij lijkt dat PS niets anders kunnen doen dan dit bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.
Door Scherpenzeler op
Goed u weer te zien Rood Hesje. Eigenlijk zou ik het wel netjes vinden als u gewoon uw eigen naam gebruikte als raadslid/comissielid van de oppositie partij Pro Scherpenzeel. Helaas voor u is het recht soms sterker dan uw wens om Scherpenzeel op te doeken en onschuldige mensen weg te zetten als misdadigers (e.g. burg. Klein).
Door Rood Hesje (overheidsdienaar) op
@ bb (u): er is een heel goede reden waarom bij een waarnemer de raad geen rol heeft. Het is immers een waarnemer. Daar is niks merkwaardigs aan.
En nee Rood Hesje is geen CdK van Gelderland. Anders was Rozendaal allang opgeheven samen met Scherpenzeel (uiteraard)!
Door Spijker (n.v.t.) op
Weggegooid geld. Geen schijn van kans voor deze advocaat. De taak van deze waarnemer was voorbij en is gewoon beëindigd.
Door bb (u) op
Wellicht ook Berends voordragen voor ontslag. Zelden een zo disfunctionerende en autoritaire CdK gezien.. De rechter maakt uit of Klein's ontslag terecht was en niet een overheidsdienaar (?) als een zekere rood hesje (pseudoniem Berends?). Merkwaardig de constructie dat een Cdk een plaatsvervanger kan aanwijzen zonder tussenkomst Raad. Heel dienstig voor deze CdK
Door Rood Hesje (Overheidsdienaar) op
Laten we eerst maar eens zien of deze grote woorden van de heer Klaassen wel stand houden én of een rechter genegen is om dit terechte ontslag te vernietigen.
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Toch wel zinvol in deze klucht om ook de lezing van Thom de Graaf eens te gaan lezen over de rol van de Burgermeester, met de titel "Boeg­beeld en aam­beeld, over de rol van de bur­ge­mees­ter in de lo­ka­le de­mo­cra­tie" De titel passen we in deze casus dan aan in "Marionet of Kop van Jut, over de verplichtingen van een interim burgermeester in een democratische dictatuur"
De tweede Hayo Apothekerlezing door de vice-president van de Raad van State, Th.C. de Graaf, op donderdag 17 oktober 2019. Link: https://www.raadvanstate.nl/publicaties/toesprak … . Ik begrijp in dit geval dat democratische gedachten bij interim burgermeesters worden vertaald als ondermijning.
Door J.A. Wel op
Ik roep alle Scherpenzelers die trots zijn dat hun gemeente zelfstandig blijft en voor de rol van de heer Eppie Klein daarin, op een crowdfunding te starten voor de proceskosten van Eppie Klein. Dan geef je die CvdK van Gelderland, John Berends, nog een keer het nakijken en zet je ook een streep in het zand ten aanzien van de volgende waarnemer die Berends gaat sturen....