of 64204 LinkedIn

Onduidelijkheid over publiceren namen door gemeente

Nieuw te bouwen moskee in park Selwerd
Nieuw te bouwen moskee in park Selwerd

Er is onduidelijkheid over het openbaar maken van zienswijzen bij nieuwe bouwplannen. Mogen namen en adressen van burgers met een bezwaar gepubliceerd worden of niet? Deze kwestie speelt momenteel in de stad Groningen. Daar maakte de gemeente onlangs alle namen en adressen bekend van omwonenden die de uitbreiding van een moskee niet zagen zitten. De burgers wisten niet dat hun naw-gegevens op straat, en dus ook bij het moskeebestuur terecht zouden komen. Zij vinden dat hun privacy geschonden is. Maar deskundigen zijn het er niet helemaal over eens. Mag het nu wel of niet?

Gevoelige zaak
De zaak in Groningen ligt gevoelig. De moskee is al zo’n 20 jaar gevestigd in een kleine boerderij in een ecologisch park. Op een aantal incidenten na, zijn er nooit grote problemen met de omwonenden geweest. Maar nu de moskee uitgebreid wordt met drie verdiepingen tot één van de grootste in Noord-Nederland, vrezen bewoners voor overlast in de rustige buurt.

Spijt
‘Wanneer het om een kerk, een winkel of een andere grote publiekstrekker zou gaan, had ik ook bezwaar gemaakt,’ zegt een bewoner die anoniem wil blijven. ‘Ik vind dat gewoon niet passen in een ecologisch parkje. Maar ik ben nu bang dat mensen die mijn naam en adres op de lijst zien, denken dat ik tegen moskeeën in het algemeen ben. Ik wist niet dat de gemeente de lijst met alle namen naar iedereen zou sturen, anders had ik geen zienswijze ingediend.’

Gebruikelijk

De gemeente Groningen zegt dat dit de gebruikelijke werkwijze is bij nieuwe bouwplannen. ‘De zienswijze met namenlijst wordt standaard toegestuurd naar alle belanghebbenden, in dit geval dus ook de moskee. Verder zijn de zienswijzen ook ter inzage beschikbaar op het gemeentehuis, maar daar zijn de namen en adressen wel weggehaald,' aldus een woordvoerder.

 
Zit niet lekker

Toch zit het de gemeente kennelijk niet helemaal lekker, gemeentejuristen nemen de procedure nog eens onder de loep. ‘De meningen zijn verdeeld,’ vertelt de gemeentevoorlichter. ‘Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten de zienswijzen altijd geanonimiseerd worden. Maar uit een uitspraak van de Raad van State in 2011 blijkt dat dit toch niet hoeft. We wachten ook nog op een uitspraak van de gemeentelijke ombudsman.’ Het College van Bescherming Persoonsgegevens bevestigt dat er alleen met toestemming namen bekend gemaakt mogen worden. Die is in dit geval niet gevraagd.

Persoonsgegevens toch niet openbaar
Rob Wertheim, advocaat en docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen wijst echter op een recentere uitspraak van de Raad van State (RvS). ‘In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.'

Digitaal anonimiseren
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt een onderscheid tussen analoge en digitale zienswijzen. ‘De Wet Bescherming Persoonsgegevens maakt onderscheid tussen papieren openbaarheid (aan de balie) en digitale openbaarheid via het web. Omdat informatie via het web op een veel eenvoudiger manier voor 'een ieder' beschikbaar is, passen hier zwaardere voorwaarden bij. Informatie die eenmaal op het web staat is veel makkelijker te hergebruik en veel moeilijker te verwijderen en daardoor langer beschikbaar,’ laat de VNG schriftelijk weten. Maar wanneer het anonimiseren achterwege wordt gelaten, heeft dit geen effect op de procedure. ‘Het is geen gebrek dat kan leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan omdat dit geen invloed heeft op de inhoud ervan,’ aldus de VNG.


Aanvullen

Wertheim hoopt echter dat de VNG het advies aan haar leden zal aanvullen. In de uitspraak uit 2012 van de Raad van State staat namelijk dat de privacy van indieners belangrijker is dan de openbaarheid. De uitspraak: 'Het college heeft voorts in redelijkheid aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de indieners van zienswijzen meer gewicht kunnen toekennen dan aan het belang van de openbaarheid. Daarbij heeft het in aanmerking mogen nemen dat dit belang in voldoende mate wordt gediend door de zienswijzen en de reactie van het college daarop geanonimiseerd te publiceren.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeffrey Jager op
De Moskee krijgt 2 verdiepingen! Bel desnoods met de architect. Dat een Moskee ruimte nodig heeft is niet zo gek. Wij organiseren in de toekomst meer activiteiten voor Moslims, niet Moslims, kinderen, vrouwen, allochtoon en autochtoon. Ruimte is nodig, moge dit duidelijk zijn!

Margreet, wordt tijd dat jij je eens met andere zaken gaat bemoeien!
Door Sharma op
Ik vind dit een lastige discussie. Alle objectgegevens zijn openbaar. Je hoeft bij wijze van spreken langs te fietsen of te lopen en je weet wie er woont. 9 van de 10 keer hangt er een naambordje. En hoe zit het met degene die de post besteld. Staat ook 99 keer van de 100 de namen op de brief vermeld! Waarom mogen we eigenlijk niet van elkaar weten wat we wel vinden, wat onze opvattingen zijn en welke meningen we hebben? Ik kan t niet meer volgen.....
Door Margreet op
Ook hier, beste Jeffrey, gaat het om wat in de omgevingsvergunning staat: 8.60 meter en 3 verdiepingen. Pagina 1 van het ontwerpbesluit, 17-10-2013
Door Frank op
Als je een zienswijze indient, dan moet de aanvrager van het besluit waartegen de zienswijze zich richt in de gelegenheid zijn om adequaat te reageren op die zienswijze. Dat reageren doe je bij het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen, dus niet bij degene die de zienswijze heeft ingediend. De persoonsgegevens van degene die de zienswijze heeft ingediend heb je dus niet nodig. Enige noodzaak die gegevens te publiceren is er dus niet.
Om te bepalen of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is, moet je eerst nagaan of er sprake is van een persoonsregistratie. Daarvoor moet dus sprake zijn van persoonsgegevens die geregistreerd zijn in een gemakkelijk toegankelijk bestand. Aangezien de ingediende zienswijzen geregistreerd worden in een geordend bestand en bij elke zienswijze vermeld wordt door wie de betreffende zienswijze is ingediend, met als aanvulling het volledige adres, kan wel gesteld worden dat er sprake is van een persoonsregistratie. De Wbp is in dezen dus van toepassing.
Om te bepalen of je gegevens mag verstrekken is een heel simpele toets te gebruiken. Op het moment dat je overschakelt van "need to know" naar "nice to know" ga je over de grens van het toelaatbare.
Heeft de aanvrager de persoonsgegevens nodig om adequaat te kunnen reageren op een ingediende zienswijze? Het antwoord is nee. Het verstrekt krijgen van de persoonsgegevens is dus hooguit "nice to know", maar zeker niet op basis van "need to know".
In de publicaties kan het bestuursorgaan elke zienswijze aanduiden als "ingediend door..." gevolgd door een cijfer of letter. Die cijfers of letters worden in een separaat document gekoppeld aan de bijbehorende personen. Enkel het bestuursorgaan gebruikt dat document. Enkel voor het bestuursorgaan is de kennis van de persoonsgegevens op basis van "need to know".
Door Jeffrey Jager op
Er staat een fout in dit artikel.

Er zullen geen 3 verdiepingen komen.
Moge dit duidelijk zijn.
Door Flipper op
Normaliter geen bezwaar tegen. Maarrrrrrr wat is er eigenlijk echt werkelijk aan de hand ????????????

In een verhardend klimaat in Nederland ten opzichte van allochtonen. Zullen de linkse bestuurders daar wel eens even mee afrekenen. Wars en gespeend van de kennis, of deze niet willen weten, van het hoe en waarom het ongenoegen tegen vreemdelingen toeneemt, en daar iets aan te doen, werken aan de wortels, gaat men degenen stigmatiseren waarvan men gewoon gaat besluiten te gaan vermoeden dat zij tegen vreemdelingen kunnen zijn. Dat doen zij dit maal op een wijze van namen publiceren van hen die tegen een Moskee uitbreiding zijn.

Mijns inziens wakker je de "haat" tegen minderheden op deze wijze alleen nog maar verder aan en ook tegen onze bestuurders. Van alle kanten dus dom, dom, dom. Of eh, zitten ze er niet mee, omdat, wanneer het te moeilijk gaat worden zij, als goedbetaalde bestuurders voldoende mogelijkheden hebben om te vluchten ?

Beste mensen dit alles gebeurd gewoon met opzet, om autochtonen eens goed met hun neus op bepaalde zaken te drukken. 'Zo,zo, zo, dus jullie zijn tegen ? Mooi dat we dat weten. We zúllen jullie', of zoiets. En om dit alles wijs ik dit af. En degenen die verantwoordelijk zijn voor publicatie, met pek en veren laten opkrassen.

En verder, zal ik maar even zeggen: neen ik ben niet tegen allochtonen. Een gekleurd Nederland is een mooi land, dat is mijn land. Maar een beetje normaal omgaan met elkaar zou toch wel fijn zijn, en 'subtiele' aansturing daarbij van hogerhand kunnen we missen als kiespijn.
Flipper
Door Peter Westerhof op
Aangezien het hier gaat om persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Voorshands is hier sprake van handelen in strijd met art. 7 en art. 8 WBP.
Door Annemarie (Waterschapsambtenaar) op
In de gemeente Velsen doen ze niet anders. Bij bezwaren of zienswijzen wordt er een document gemaakt met daarin alle bezwaren en de reactie van de gemeente daarop met daarbij wie welke zienswijze/ bezwaar heeft ingediend. Dit document wordt per post verstuurd en op internet gezet. Het is door iedereen in te zien. Kijk als voorbeeld maar eens op de site: www.hovvelsen.nl
Door Nick op
Volledige transparantie is dus ook niet wat we moeten willen. Immers, als het gevolg is dat mensen hun mening niet meer gaan (durven) uiten, dan zijn we verkeerd bezig.
Door Nobby (animal cop) op
Het is heel simpel want het gaat om openbaar bestuur. Dus is alles in beginsel openbaar.
Als iemand vraagt om zijn NAW gegevens te anonimiseren, kan dat maar wordt het voor de aanvrager onmogelijk om daar adequaat op te reageren. Ik snap overigens wel dat insprekers beducht zijn voor ophitserij van de aanvrager. Dat komt wel eens voor en daar ligt m.i. wel een taak voor het gemeentebestuur om iedereen bij de les te houden.

Vacatures

Van onze partners