of 59082 LinkedIn

‘Onafhankelijke denkers’ controleren ABP

ABP organiseerde dit voorjaar verkiezingen voor de vertegenwoordiging van de werknemers en de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Dat controleert het ABP-bestuur en heeft vergaande adviesbevoegdheden over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie, wel of niet indexeren en het beleggingsbeleid.

Niet-vakbondsleden gaan vanaf 1 juli meepraten over het beleid van ABP. Het ambtenarenpensioenfonds zal de invloed van deze ‘onafhankelijke denkers’ snel merken. Binnenlands Bestuur sprak er vier.

ABP organiseerde dit voorjaar verkiezingen voor de vertegenwoordiging van de werknemers en de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Dat controleert het ABP-bestuur en heeft vergaande adviesbevoegdheden over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie, wel of niet indexeren en het beleggingsbeleid. Zowel de werknemers als de gepensioneerden maakten gebruik van de nieuwe mogelijkheid om onafhankelijke kandidaten naar voren te schuiven. Het Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs slaagde erin twee van de dertien gepensioneerdenzetels te behalen. De onafhankelijke werknemers hadden meer succes; hun Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht sleepte vijf van de negentien werknemerszetels in de wacht.

‘Als lijst hebben we een aantal gezamenlijke kernwaarden. We zijn voor onafhankelijk toezicht, we willen transparantie en meer inzicht in de beslissingen, we willen dat er behoedzaam geïndexeerd wordt, dat er een evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen de belangen van generaties en dat ABP maatschappelijk verantwoord belegt. Verder kan iedereen zijn eigen specialisme volgen en eigen accenten leggen’, zegt Jochem Sprenger, beleidsmedewerker bij de Europa-directie van het ministerie van Economische Zaken.

Jojo-beleid
Myrthe de Jong, beleidsmedewerker zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vindt bijvoorbeeld dat het ABP te snel indexeert. ‘Dat kun je alleen doen als er voldoende geld in kas zit. In 2010 was de dekkingsgraad net voldoende om niet te hoeven korten. Toch werd er toen gedeeltelijk geïndexeerd. Daarmee vergroot je de kans dat er in de toekomst moet worden gekort. In 2013 bleek een korting inderdaad nodig.  Het is verstandig om voorzichtiger te zijn met indexeren. Daarmee voorkom je jojo-beleid.’

Transparant
Nog zo’n punt waarover de onafhankelijken duidelijkheid willen, zijn de kosten van bijvoorbeeld uitvoering en vermogensbeheer. ‘Er zijn al stappen gezet om dat transparant te rapporteren, maar wat mij betreft onvoldoende. ABP maakt per jaar 2 miljard euro vermogensbeheerkosten. Dat is nogal wat. Wat zit daarachter?’, zegt Sprenger. ‘Misschien zijn die kosten nodig. Maar op dit moment is ons niet duidelijk wat er zou gebeuren als je die kosten zou verhogen of verlagen.’

Schadelijke lobby
Michael Visser, docent belasting- en pensioenrecht aan de Universiteit van Tilburg, en Myrthe de Jong zijn felle tegenstanders van de lobby van ABP om de pensioenverplichtingen te mogen berekenen tegen een hogere rente. ‘Een schadelijke lobby’, vindt De Jong. ‘Absurd’, zegt Visser. ‘De aard van de pensioentoezegging is zodanig dat je moet rekenen met de marktrente. Als je dat niet doet en speculeert op een rentestijging, ben je geld aan het herverdelen van jong naar oud.’

‘Slapers’
Visser wil zich, net als wetenschappelijk medewerker pensioenen bij het Centraal Planbureau, Ryanne Cox, hard maken voor de belangen van de ‘slapers’: ongeveer een miljoen voormalige ambtenaren en onderwijzers, die samen goed zijn voor ongeveer 18 miljard euro ABP-vermogen, maar daarover letterlijk niets te vertellen hebben. ‘Die zou je moeten betrekken bij de medezeggenschap’, vindt Cox. Behartigen vakbonden dan niet alle belangen? Cox: ‘Hun achterban bestaat gemiddeld uit iets oudere deelnemers, en hoofdzakelijk uit mannen.’ Sprenger wijst erop dat minder dan een kwart van het overheids- en onderwijspersoneel lid is van een vakbond. ‘De meerderheid is niet aangesloten en heeft niet de kans zijn stem te laten horen.’ Visser: ‘Nu worden ook de stemmen van de niet-vakbondsleden gehoord.’ ‘Voor ABP is dit heel goed’, vindt Cox. ‘Dankzij onze lijst is het verantwoordingsorgaan representatiever. Er zitten meer jongeren in en meer vrouwen.’

Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 11

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door eric (eigen bedrijf ex ambtenaar) op
Er dient voor gewaakt te worden, dat er kinderachtige discussies plaats gaan vinden onder het mom van zij hebben het beter dan ik. Ik ben zelf met 19 begonnen met werken. Enige jaren gelden kon men met 40 dienstjaren met pensioen. Daardoor ontstond ruimte voor jonge ambtenaren. Inmiddels mag ik tot 67 werken onder invloed van overheidsingrijpen. Dan heb ik 48 jaar gewerkt. Wie maakt zich hard voor mij en vele anderen, die graag ruimte zouden willen geven aan jongeren om te werken. Bij werkloosheid kan ik mijn eigen opgebouwde vermogen opmaken, omdat ik nog geen pensioen kan ontvangen. WW-heb ik geen recht op, omdat ik mijn nek heb uitgestoken en voor mijzelf ben begonnen. Zo zijn er vele ambtenaren, die t.z.t. hun opgebouwde vermogen in moeten teren, omdat zij niet meer aan het werken komen in deze crisistijden. Het pensioen is ook niet aanwezig. Afgesproken zou moeten worden, dat mensen die 40 jaren hebben gewerkt en premies hebben betaald hun bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd en dan mogen genieten van de paar jaar die zij nog hebben. Dat is via belasting en premieafdrachten goed te onderzoeken. Dan zijn wij eerlijk bezig. Dan kan ook de huidige jongeren nog 40 jaar bijdragen. Die heeft tijdens de studietijd al kunnen genieten van het leven.Toch. Bovendien zou de premie omhoog moeten i.p.v. omlaag, als je een goed pensioen wil opbouwen. Je moet er samen wel wat voor over hebben. Ook de (huidige) rechthebbende op een pensioen kan nog een (kleinere) bijdrage als premie betalen zolang hij/zij leeft. Toch! Verzekeren is gebaseerd op solidariteit. Dus hoe meer zielen betalen hoe meer er binnenkomt. Maar dan wel allemaal max. 40 jaren werken en dan genieten. Vooraf (studenten) of achteraf (oudere werknemers). Veel wijsheid.
Door reiziger (ambtenaar) op
Nemen we ook mee dat de jongeren veel later gaan werken door studie etc dus ook veel later gaan betalen . Veel van mijn leeftijd zijn met 17 jaar al begonnen met werken en onderhand genoeg bijgedragen aan afdrachten in wat voor vorm dan ook
Door Cor de Vos (voorzitter huidige deelnemersraad ABP ) op
Wat een onzin. De pot wordt helemaal niet leeggegeten door de huidige gepensioneerden. ook zij hebben nu reeds een aantal jaren geen indexatie ontvangen. Geloof de onzin niet, die door sommigen gedebiteerd wordt over het opraken van de pensioenvoorziening. Er is nu 1400 miljard euro aan vermogen bij pensioenfondsen en verzekeraars in kas. Laten we geen schijnbare tegenstelling tussen jong en oud creeren. Juist door de beslissing van de politiek om het fiscale opbouwpercentage te verlagen naar 1,875% worden de actieve deelnemers gedupeerd. Dat ligt niet aan de pensioenfondsen. U moet bij de politiek zijn.
Door netto-betaler (ambtenaar) op
@Opmerker: de gepensioneerden van nu zijn al op hun 58-59-60-jarige leeftijd gestopt met werken. De huidige generatie werkenden mag doorgaan tot minimaal 67 jaar. We mogen dus langer premie inbetalen, en krijger waarsch minder lang persioen. En over de hoogte hoeven we ons ook geen illusies te maken, de pot wordt leeggegeten door de pensionado's.
Door Cor de Vos (voorzitter huidige deelnemersraad ABP ) op
1. Tot nu toe is er gedurende een aantal jaren helemaal niet geindexeerd, behoudens inderdaad die eenmalige 'gift'. De achterstand voor actieve en gepensioneerde deelnemers is nu ongeveer 10%. Uitgangspunt was en is een evenwichtige belangenafweging tussen alle groepen, waarbij er geen kunstmatige belangentegenstelling tussen jong en oud wordt opgeroepen.
2. Bij beleggen dient het rendement in het belang van de deelnemers voorop te staan. Daarbij spelen ook criteria als maatschappelijk verantwoord, duurzaam, etc. een rol. ABP heeft een zgn. ESG-beleid wat betreft beleggen, dat mede i.o.m. deelnemersgroepen wordt ingevuld.
3. Wat betreft de slapers is afgesproken, dat het bestuur over twee jaar bij de evaluatie van het nieuwe bestuurssysteem met een notitie over de positie van de slapers zal komen. De huidige deelnemersraad had graag gezien, dat ook zij al dit jaar mee hadden kunnen stemmen, zij het dat er grote verschillen in belangen binnen deze groep bestaan.
4. Vanuit de praktijk kan niet worden volgehouden, dat de leden van de deelnemersraad onverkort de stem van de vakbonden hebben vertolkt. De leden zaten daar zonder last en ruggespraak en zij waren zeer kritisch op de voorgenomen besluiten van het bestuur, incl. de vertegenwoordigers van de vakbonden daarin.

Door Opmerker op
O?Nettobetaler? Leg-es uit...
Door netto-betaler (ambtenaar fin) op
Eindelijk! Het belang van de pensionado's heeft veel te lang voorop gestaan. De pensioen-ontvangers van nu hebben in het verleden te weinig premie ingelegd. Daarom is niet-indexeren nu geboden.