of 63561 LinkedIn

Ollongren neemt omstreden fusieproces onder de loep

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel nodig is. Ook neemt ze daarbij het tot nu toe gelopen proces onder de loep.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de komende maanden kijken of een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel nodig is. Ook neemt ze daarbij het tot nu toe gelopen proces onder de loep. Binnen maximaal vier maanden neemt de minister een besluit of ze het advies van de provincie Gelderland overneemt en een wetsvoorstel gaat voorbereiden.

Toetsen

Dat laat Ollongren desgevraagd via haar woordvoerder weten. Provinciale Staten hebben dinsdagnacht ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten tot herindeling van Barneveld en Scherpenzeel. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Scherpenzeel bij de minister om in te grijpen, heeft Ollongren zich tot nu toe afzijdig gehouden. Nu het besluit door PS is genomen, laat ze weten deze voor kennisgeving te hebben aangenomen. ‘De komende maanden zal ik het omvangrijke advies op een zorgvuldige manier toetsen; aan de criteria uit het Beleidskader gemeentelijke herindeling en de Wet arhi’, aldus Ollongren. Het gaat om de Wet algemene regels herindeling en het sinds maart 2019 vigerende beleidskader, waarbij de rol van provincies aanzienlijk is ingeperkt.

 

Ordentelijk verlopen

Bij die toets komen ‘zowel de vraag of een herindeling noodzakelijk is, als de vraag of het proces tot nu toe ordentelijk is verlopen, aan de orde’, aldus Ollongren. Tot het moment dat ze haar beslissing neemt, hoopt ze dat ‘betrokken partijen de komende tijd constructief met elkaar in gesprek blijven, in het belang van de inwoners van Scherpenzeel.’

 

Integriteitsonderzoek

Het college van Scherpenzeel gaat bij de minister overigens expliciet aandringen op een integriteitsonderzoek naar het herindelingsproces, zo heeft het college woensdag besloten. ‘Wij betreuren het dit besluit is doorgezet, zonder dat de integriteit van het proces is aangetoond’, zo laat het college in een reactie op het besluit van PS weten. ‘Tot op heden is het dossier vooral politiek gewogen. Scherpenzeel is door de provincie beoordeeld op een verouderd beeld, want alle aanbevelingen uit het rapport-SeinstravandeLaar zijn opgevolgd’, stelt wethouder Izaäk van Ekeren (SGP).

 

Geen noodzaak

Diverse Statenfracties, waaronder de VVD, baseerden dinsdag hun besluit om in te stemmen met het herindelingsvoorstel van GS op dat rapport van SeinstravandeLaar uit 2019. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het Scherpenzeel aan bestuurskracht ontbrak. Sindsdien heeft de gemeente hard gewerkt aan onder meer de versterking van die bestuurskracht, stelt Scherpenzeel keer op keer. Onder meer BMC oordeelde eind vorig jaar dat de bestuurskracht inmiddels op orde is. Gemeentefondsspecialist Jan Verhagen stelde recent na onderzoek van de Kadernota 2022-2025 dat de financiële positie van Scherpenzeel structureel solide is. ‘Het dossier waarover de minister moet oordelen is veel breder dan het door de provincie samengestelde dossier’, stelt van Ekeren. De rapporten van onder meer BMC als Verhagen ‘tonen beide aan dat er geen noodzaak is om te herindelen.’

 

Geen open overleg

Daarnaast zijn er de afgelopen maanden diverse andere rapporten verschenen die de minister bij haar beoordeling mee moet wegen, vindt Scherpenzeel. Het gaat daarbij zowel om rapporten die op verzoek van Scherpenzeel zijn gemaakt, als op verzoek van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de koning. In die rapporten wordt onder meer gesteld dat er geen sprake is geweest van een echt open overleg, een belangrijk onderdeel van een herindelingsprocedure, maar dat GS van meet af aan op een herindeling hebben aangestuurd. GS ontkennen dat. In het op verzoek van Scherpenzeel opgestelde rapport van hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga constateert hij dat de door GS ingezette herindeling, dat is gebaseerd op artikel 8 van de Wet arhi, niet voldoet aan de vereisten van die wet.

 

Lat van beleidskader

‘Al deze rapporten, en de zienswijzen en signalen uit de Scherpenzeelse samenleving, zijn door de provincie stuk voor stuk anders gewogen dan dat wij dat zelf hebben gedaan. Het politieke resultaat daarvan is dat er nu een advies bij de minister ligt’, aldus Van Ekeren. ‘Het is nu aan minister Ollongren om te bepalen wat zij met de politieke wens van Gelderland gaat doen. Zij moet het Gelderse herindelingsadvies aan de lat van het beleidskader leggen.’

 

Proces rammelt

Ook het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig is zwaar teleurgesteld over het besluit van PS. Volgens woordvoerder Jaap van Donselaar is niet naar de feiten gekeken en wordt de wens voor zelfstandigheid van een ruime meerderheid van de Scherpenzelers aan de kant geschoven. ‘Ongehoord.’ Op het verzoek van het burgerinitiatief aan de Gelderse commissaris van de koning John Berends een integriteitsonderzoek te doen naar het gevolgde proces heeft hij tot nu toe ‘nul reactie’ gekregen. Als een reactie op korte termijn uitblijft, gaat hij het verzoek rechtstreeks indienen bij minister Ollongren. ‘Als de noodzaak tot een fusie goed wordt onderbouwd, hebben we daar niet zo’n moeite mee. Dit proces rammelt echter van alle kanten.’

 

Vitale nieuwe gemeente

Barneveld stelt, zoals ze ook eerder heeft gedaan, dat herindeling met Scherpenzeel ‘kansen biedt om samen te bouwen aan een economisch sterke en vitale gemeente, met ruimte voor de eigen identiteit en inbreng via het verder ontwikkelen van het dorpenbeleid’, zo laat het college via zijn woordvoerder weten.’ Na het besluit van de provincie is de ‘minister van Binnenlandse Zaken nu aan zet om een wetsontwerp te maken, dat via de Raad van State aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt voorgelegd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (Klokkenluider) op
@Rood Hesje, je voelt je wel erg overdreven aangesproken door mijn opmerkingen, je bent vast een van die ambtenaren die wegens wanprestaties thuis vergeefs zit te solliciteren, ik wens je succes. P.S. hier het rapport van 1 mei 2015 waar ik uit citeerde: " Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
De Rekenkamercommissie heeft de afgelopen maanden in samenwerking met het bureau Public Profit BV een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de gemeentelijke herindeling.
Het rapport van de Rekenkamercommissie, met daarbij de bestuurlijke reactie van het College van burgemeester en wethouders met bijlage en het nawoord van de Rekenkamercommissie, bieden wij u hierbij aan." dus niet verder zeuren over klepels. Link: https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2020/02/r … P.S. 2. Bedankt voor je link die inhoudelijk alles met de naweeën van een chaotisch geforceerde fusie te maken hebben (10 jaar pappen en nathouden dus en nog steeds een zieke cultuur).
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
@Nico: och en over die andere bijdragen waarin je verwijst naar enkele artikelen in binnenlandsbestuur. Ik heb nimmer ontkent dat een herindeling ook aspecten heeft waar meer aandacht voor mag komen. Onder andere het investeren in de lokale democratie zodat inwoners zich niet verloren voelen. Nergens uit die bijdragen die jij noemt komt naar voren dat een herindeling een dodelijk fiasco was. Dus ik blijf bij mijn stelling dat jij ergens een fabeltjeskrant met fake-herindelingsberichten aan het lezen bent. Maar het kan ook zijn dat je we woon eens een andere bril op moet zetten die beter voor je leer- en leesvermogen is
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
@Nico (klokloze klepel of klepelloze klokkenluider): die conclusie uit dat rekenkamerrapport trek je volledig uit haar verband. De rekenkamer concludeert alleen dat aan het vooraf gestelde normenkader niet is voldaan. De rekenkamer zegt dus niets over de herindeling zelf.
Verder is het volstrekt normaal dat bij gemeenten waarvan niet duidelijk is of zij nog in de toekomst zelfstandig blijven bestaan, bij een burgemeesterswisseling een interim wordt benoemd in afwachting van de verdere ontwikkelingen.

Toch weer die klok, klepel en niet horen of niet weten waar die hangt.
Door Nico uit Loenen (Klokkenluider met klepel) op
Provincies moeten uitvoering geven aan door het rijk opgelegde gemeentelijke fusies. Dus wat doet die Provincie? Net zoals geschiede in stichtse Vecht: alle burgemeesters vervangen door interim burgemeesters (meestal oud gedeputeerden) die dan een paar jaar de gelegenheid (opdracht) krijgen de zaken intern aan elkaar te breien. En wat blijkt...jan 2021 "Jan Luteijn en Eppie Klein worden de waarnemend burgemeesters van respectievelijk Barneveld en Scherpenzeel. De gemeenten hebben een roerige tijd achter de rug en gaan een even roerige toekomst tegemoet. De provincie besloot dinsdag de twee gemeenten te fuseren tot één, tegen de zin van Scherpenzeel in". Dat is bij alle fusies dus het bekende paardenmiddel om het door de strot van de bewoners te drukken.
Door Nico uit Loenen (Klokkenluider) op
Uit de conclusie van de rekenkamer van 1 mei 2015, 5 jaar na de fusie Maarssen, Breukelen, en Loenen aan de Vecht valt nog wel wat te leren: maak nulmetingen. Conclusies rekenkamer:
"wij willen in algemene zin benadrukken dat de rekenkamercommissie werkt met een vooraf
vastgesteld normenkader, waaraan onderzoeksbevindingen worden getoetst. Als de norm
bijvoorbeeld luidt dat er inzicht moet zijn in bestuurskracht van de voormalige gemeenten die zijn
opgegaan in de gemeente Stichtse Vecht (norm 10) en uit het onderzoek blijkt dat dit inzicht
ontbreekt, dan kan de rekenkamercommissie niet anders dan concluderen dat niet wordt voldaan
aan de norm. Grosso modo geldt hetzelfde voor de conclusie over efficiency (norm 4): Omdat de
verwachtingen over het realiseren van efficiencyvoordelen bij de herindeling niet vooraf zijn gesteld en hierover niet periodiek is gerapporteerd, wordt de norm gekwalificeerd als “niet aan voldaan”.
Door p op
Ik zou zeggen, denk buiten de kaders BZK en doe een herstart. Doe het proces nogmaals maar dan via de provincie Utrecht. Neem dan meteen een variant mee met gelijksoortige gemeenten net over de provinciegrens. Heb je twee opties al dan niet af te zetten tegenover een zelfstandig Scherpenzeel.
Door p op
Ik zou zeggen, denk buiten de kaders BZK en doe een herstart. Doe het proces nogmaals maar dan via de provincie Utrecht. Neem dan meteen een variant mee met gelijksoortige gemeenten net over de provinciegrens. Heb je twee opties al dan niet af te zetten tegenover een zelfstandig Scherpenzeel.
Door Nico uit Loenen (Klokkenluider) op
Beste @Rood Hesje, googelen is niet je beste eigenschap begrijp ik. Ik krijg de indruk uit je verbeten responsen dat je deel uitmaakt van mijn lange lijst ambtenaren die nu onder vuur liggen. De stelling dat veel herindelingen niet goed functioneren kan de op deze website vinden. Er is zowaar onderzoek naar gedaan. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org … en deze https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org … Dus doe me een lol en doe eerst wat huiswerk voordat je reageert en lees "deze fabeltjeskrant" eens door waarop je nu reageert.
Door Rood Hesje (zomerzon) op
@Nico: Beste Nico, Ik heb je advies opgevolgd. Echt waar!! Nou nou, poe poe, niks komt op die zoekterm naar boven dat maar enig verband houdt met een herindeling. he6t is gewoon een gemeente waar men met elkaar overhoop ligt. dat komt vaker voor helaas. maar goed: u hebt van alles gedocumenteerd en bijgehouden. Zelfs LinkedIn-profielen van medewerkers. Vind u dat bij laatste niet dat u daarmee een beetje eng bent geworden.
En dan de stelling dat chaotische gemeenteraden een rage zijn na herindelingen. Interessant: mogen we uw meetmethodes zien en kijken op welke fabeltjeskrant-verhalen u zich basseert.

Vacatures

Van onze partners