of 64231 LinkedIn

Noordwijkse burgers krijgen het voor het zeggen

De Noordwijkse burgemeester Lokker wil burgers echt laten meebeslissen. Hij wil hiertoe nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen. De raad moet deze besluiten in principe overnemen.

Het lokale politieke systeem moet op de schop. De huidige cyclus van commissie- en raadsvergaderingen met voorspelbare politieke uitkomsten, ongeacht eventuele insprekers, is niet meer van deze tijd. Vindt de Noordwijkse burgemeester Lokker. Hij wil nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen en op die manier burgers laten meebeslissen.

Dringend advies

Besluiten die door het burgerpanel – een digitaal platform –  met meerderheid van stemmen worden genomen, moeten vervolgens door de gemeenteraad worden bekrachtigd. ‘Besluiten van het burgerpanel zijn een dringend advies aan de raad. Als de raad ze niet wil overnemen, moet hij met hele goede argumenten komen om een besluit terzijde te schuiven’, stelt Lokker. Het panel gaat wat Lokker betreft over ‘in principe alle onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat’.


Participatiedemocratie

Zijn plan om te komen tot een participatiedemocratie is een logische in het licht van de participatiesamenleving, vindt de waarnemend burgemeester. ‘Alle oproepen om mee te praten en mee te doen, krijgen pas echt betekenis als inwoners ook mogen meebeslissen. Bovendien kunnen de 21 raadsleden die Noordwijk telt, niet alles weten. Met het burgerpanel wil ik de kennis, kunde en ervaring van onze inwoners benutten.’

 

Vertrouwen in burgers

Lokker refereert aan recent onderzoek van het SCP, waaruit blijkt dat minder dan 40% van de inwoners ervan overtuigd is dat bestuurders in staat zijn de huidige problemen op een adequate manier op te lossen. ‘Herstel van vertrouwen is nodig en kan alleen succes hebben als inwoners voldoende ruimte krijgen om daadwerkelijk te participeren en deel te hebben aan de oplossing door ook het recht te krijgen om mee te beslissen. Het gaat dan niet alleen over de vraag of burgers weer vertrouwen krijgen in hun leiders, maar of leiders weer vertrouwen krijgen in de burgers’, betoogt de CDA-burgemeester.


Diskwalificatie raad

Het is niet zijn bedoeling om de raad buitenspel te zetten of te diskwalificeren, stelt hij desgevraagd. ‘Mijn kritiek betreft het systeem. De besluitvorming gaat altijd volgens een vast recept.’ Hij doelt op de maandelijkse commissievergaderingen, op de vijf minuten spreektijd die burgers daar kunnen aanvragen en tot slot op de besluitvorming in de raad. De ervaring van Lokker is dat fractiestandpunten veelal voor de vergadercyclus al vaststaan en niet veranderen, ongeacht ook de inbreng van de burgers. ‘De politieke uitkomst is voorspelbaar en er zit weinig dynamiek in.’


Omvang panel

De ideeën om te komen tot een representatief burgerpanel moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo moet onder meer de omvang van het panel worden vastgesteld. Wel staat vast dat het een dwarsdoorsnede van de Noordwijkse bevolking moet zijn, in zowel leeftijd, opleidingsniveau en beroep, vindt Lokker. Ook moet de panelleden uit diverse wijken komen.


Lef is nodig

De burgemeester wil een deel van de Noordwijkers aanschrijven mee te doen aan zijn plan. Hij is ervan overtuigd dat er voldoende enthousiastelingen voor zullen zijn. Reacties vanuit de Noordwijkse politiek op zijn pleidooi voor het digitale burgerpanel met daadwerkelijke beslismacht – te berde gebracht tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente − heeft hij nog niet gehad. ‘Ik snap dat het gevoelig ligt en dat er lef voor nodig is, maar met de raadsverkiezingen op komst is dit hét moment om het systeem te veranderen. Het mooiste zou zijn als de nieuwe raad tijdens zijn eerste zitting hiertoe besluit zodat we er nog dit jaar mee kunnen beginnen.’ Als er geen politieke steun voor blijkt te zijn, belandt het plan in de prullenbak, beseft Lokker.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sylvie Jacobs (Bestuurder Basis Inkomen Partij) op
In het tijdperk van informatie-/communicatietechnologie, is er geen noodzaak of rechtvaardiging voor de enkelen om te beslissen voor de vele.

Samen naar een Open Bron Directe Participatiedemocratie. Het is tijd dat wij Mensen Bewegen van Protesteren naar Sturen. Is dit niet een functie van gelijkheid? Is dit niet hoe democratie zou moeten zijn? Laten we de verantwoordelijkheden van de mensen plaatsen waar ze horen, in de handen van het volk.

Door een representatief systeem van politiek - i.e. parlementaire democratie - toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:

1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed
Door Wim Eilering (hogere bestuursambtenaar) op
Een volstrekt absurd idee om de verantwoordelijkheid die je hebt gekregen voor een periode van 4 jaar weer terug te leggen bij de burger. Dan moet je niet vragen om een mandaat.
Dit heeft niets, en dan ook niets te maken met participatie maar met met afschuiven van verantwoordelijkheden.
Door Jan Overweg (fractievoorzitter CU-SGP) op
Een met de stellingname dat het huidige systeem aan een update toe is. In Leusden hebben we het commissiesysteem al lange tijd niet meer. Bevalt goed, omdat we nu alleen nog maar debatteren over de 'echte' onderwerpen. Maar het betrekken van de burgers in een vroeg stadium (voor de besluitvorming) is lastig in twee opzichten:
1. burgers willen meestal pas meedoen als hun belang in het geding is.
2. het is lastig om als burgers, instellingen en raad op hetzelfde kennisniveau te komen.
Veel belovend vind ik de uitkomst van 'de raad van de toekomst'. In Leusden hebben we een kleine verkenning gedaan. Meer info: http://gemeenteraadvandetoekomst.nl

Door Toine Goossens op
Bravo.
Door Hassan Toufik (correctie medewerker.) op
Ik vind het een goed idee en een stap naar de echte democratie: als burgervader en bestuurder laat je het volk meebeslissen over verschillende kwesties betreffende de lokale aangelegenheden.
Wat we nu hebben is een soort dictatuur van de meerderheid ( DB) is door ons gekozen dat betekend niet altijd dat we een goede keuze hebben gedaan. Chapeau voor deze burgemeester, zijn idee kan betekenen dat we dat coalitie cluster gedoe van af zijn hoe? Het burgerpanel laat zien hoe de meerderheid denkt over bepaalde problemen oplossingen. Het burgerpanel dient te bestaan uit verschillende bevolkingsgroepen vooral niet sympathisanten /geallieerd aan een politieke partij. Het aantal is niet belangrijk maar het verschil tussen het panel is doorslaggevend. De deelnemers moeten bestaan uit: student, leerling man, vrouw, jong, oud, 50+, werkend: manueel en cognitief, mensen met WAO, mensen met bijstandsuitkering, bejaarden. Zo een groep als hij niet kan de politiek beïnvloeden dan kan hij tenminste zijn stem laten horen en laat zien wat zich afspelt onder de bewoners.
Door izak van blijderveen (senior adviseur) op
Een ontwikkeling die op meerdere plaatsen in de wereld niet zo vreemd is dan het lijkt. Burgers die meeschrijven aan een grondwet; en wat dacht u van de jury-rechtspraak? Ook gelijk een methode om mensen zo objectief mogelijk aan te wijzen. Onlangs ook mooie artikelen hierover in ik meen Trouw of Vrij Nederland. Ik zou zeggen: laat de raad het idee omarmen en hiermee een primeur maken in Nederland! Veel succes.
Door Geertjan Benus (eigenaar/tekstschrijver) op
De burgemeester heeft een goede doelstelling. Beter is mijns inziens het navolgende in het Noordwijks bestuur te veranderen: "De ervaring van Lokker is dat fractiestandpunten veelal voor de vergadercyclus al vaststaan en niet veranderen, ongeacht ook de inbreng van de burgers. ‘De politieke uitkomst is voorspelbaar en er zit weinig dynamiek in.’"

De parlementaire democratie kan mijns inziens goed werken: http://medianetwerk.ning.com/profiles/blogs/de-k …
Door Ron Zwetsloot (Adviseur / Consultant) op
Burgers hebben weinig vertrouwen in de overheid. Zie ook het WRR-rapport ‘Vertrouwen in burgers' gepubliceerd in 2012. Vanuit die optiek juich ik het dappere initiatief van burgemeester Lokker toe. Vertrouwen is het fundament voor een gezonde relatie met je burgers. Heb daarover regelmatig gepubliceerd op mijn website www.rzadvies.nl (zoek op burgerparticipatie)
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een moedig experiment van Lokker. Hij probeert geïnteresseerde burgers mee te laten denken, terwijl uiteraard de gemeenteraad de uiteindelijke besluiten neemt. Prima mogelijkheid om dit via internet te realiseren, evenals trouwens de stemmingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Wie heeft er nog meer goede ideeën om het tijdperk van 'paard en wagen' achter ons te laten?
Door Noordwijker (Noordwijker) op
Wie stopt deze waarnemende burgemeester toch met zijn steeds rare uitspraken en activiteiten? Inderdaad beste mensen, dit zijn onze bestuurders, maar niet onze manieren.

Vacatures

Van onze partners