of 65101 LinkedIn

Meer verantwoording over regionale samenwerking

De ministerraad stemt in met een wetswijziging die de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient om de controle van samenwerkingsverbanden te verbeteren.

De ministerraad stemt in met een wetswijziging die de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zou de controle van samenwerkingsverbanden moeten verbeteren.

Afstand

Het gaat om verschillende maatregelen die volgens de bekendmaking ‘de betrokkenheid van raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren.’ Volgens de Wgr kunnen bevoegdheden van het lokale bestuur overgedragen worden aan het bestuur van een samenwerkingsverband. Daarmee vermindert de betrokkenheid van gemeenteraden en komt de controle op afstand te staan. Deze wijziging moet dat verhelpen, maar sommigen hadden eerder kritiek op het voorstel - zo zou de afstand van raadsleden tot gemeenschappelijke regelingen groot blijven.

 

Grenzen

De wijziging zou op korte termijn al voor verbetering moeten zorgen. ‘Tegelijkertijd realiseert het kabinet zich dat de grenzen in beeld komen van wat er binnen de huidige Wgr mogelijk is.’ Er is een behoefte aan meer flexibele samenwerkingsvormen en minister Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) wil de discussie voeren over wat de toename van gemeenschappelijke regelingen betekent voor het openbaar bestuur.

 

Afhankelijk

‘Veel kleinere gemeenten zijn voor belangrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhankelijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden op afstand staat’, staat in het regeerakkoord. ‘Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.’ Deze wetswijziging is daar de invulling van.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door T. Celebi (Raadslid) op
Hier in Limburg nemen ze nu toevallig bevoegdheden weg van raadsleden wat betreft de benoeming en informering in en over de gemeenschappelijke regeling die belasting int. Omgekeerde wereld!
Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
[correctie[

"opdrachtnemer veel van de risico's bij de *opdrachtgever* heeft gelaten"
Door P.J. Westerhof LL.M. MIM op
Ter aanvulling.

Uitbesteding, projectontwikkeling, Publiek-Publieke-Samenwerking (PPS), Publiek-Private-Samenwerking (PPS), Ketensamenwerking, Service Delivery Overeenkomsten, en alle andere vormen van 'op afstand zetten' van overheidstaken.
Op zich allemaal prima instrumenten voor het vergroten van effectiviteit en efficiëncy van overheidshandelen. Het betreffende overheidsorgaan (B&W, GS) blijft immers eindverantwoordelijk voor de overheidstaak, heeft kaders - wettelijk en anderszins - en dient in dat kader de regie te houden. Kortom, gedraagt zich als 'Goed Opdrachtgever'.

Waar het in de praktijk mis gaat is dat B&W c.q. GS zich niet gedraagt als 'Goed Opdrachtgever', geen kaders heeft, geen regie houdt, geen zicht houdt op omvang en impact van - nu vaak verborgen - business risks, geen periodieke verantwoording eist, en zelfs zich niet langer eindverantwoordelijk voelt en beseft. Het ontbreekt te vaak en te veel aan kennis en kunde. Waardoor men is overgeleverd aan de al dan niet aanwezige kennis en kunde van de opdrachtnemer.
En waar de opdrachtgever vaak financieel voordeel nastreeft, zo doet de opdrachtnemer dat óók. Bij nadere beschouwing van PPS-overeenkomst of contract zal dan ook niet zelden blijken dat de opdrachtnemer veel van de risico's bij de opdrachtnemer heeft gelaten. Waardoor kleine lettertjes plotseling grote tegenvallers kunnen worden. Project Risks worden plotseling Business Risks.

Ontbreekt kennis en kunde al te vaak en te veel bij het dagelijks bestuur van B&W en GS, nog meer geldt dat voor het controlerend en kaderstellend bestuur van Raad en PS. Door te verzuimen voorafgaand kaders te stellen, adequate governance in te richten, risico-analyses te eisen, periodieke verantwoording door B&W c.q. GS te eisen. Kortom, de eigen wettelijke verantwoordelijkheid te ontlopen.
Te vaak verzuimen opdrachtgevers en controlerende organen zelfs de meest elementaire instrumenten als projectrapportages, Risks Logs en updates van Business Cases op te vragen. Majeure projectrisico's worden daarmee weggemoffeld. Project Risks worden plotseling Business Risks.
De controlerende organen lezen de vage taal in jaarlijkse gemeentelijke 'projectboeken', en verworden tot stempel-automaten.

'A fool with a tool is still a fool'.
Door Burger (Inwoner) op
Helemaal eens met onderstaande reacties. Hoe vaak heb ik in de raadszaal al gehoord dat de raad geen besluit meer kan nemen dat niet in lijn is met wat in het Gewest bedacht, bekokstoofd en besloten is, omdat alle andere gemeenten “al akkoord zijn”.
Over veiligheidsregio, afvalophaal en zo nog vele onderwerpen.
En dit ondanks lapmiddelen als gewestambassadeurs of andere gedrochten.
Het democratische gat wordt niet gedicht als het bestuur van de wgr niet democratisch gelegitimeerd is. Dat is zo en dat blijft zo.
Door Henk op
helemaal eens met Chefke. Op het terrein van afvalwerking, brandweer politie, milieu is het er niet beter en goedkoper op geworden. Een soortgelijk voorbeeld is LEISURELANDS, een orgaan van gemeenten die zich gedraagt als een projectontwikkelaar met commerciële doelen.
Door Chefke op
Wellicht eerst een einde maken aan al deze pseudo-bestuursorganen waar niet-democratisch gelegitimeerde partijen, variërend van ondernemers tot coöperaties en verenigingen, achter de coulissen vrijuit onderhandelen met wethouders. Zonder dat enig raadslid (laat staan bewoner) hier ooit grip op kan krijgen. Typisch een neoliberaal gedrocht van VVD'ers, je weet wel, die betrouwbare lui met een 'clean track record' als het aankomt op integriteit (kuch kuch).

De markt los maatschappelijke problemen op! Kuch kuch

Vacatures

Van onze partners