of 62812 LinkedIn

‘Laat raad Alkmaar beslissen over verkoop Vegro-terrein’

De gemeente Alkmaar heeft (interne) regelgeving niet gevolgd in de verkoop en exploitatie van het voormalige Vegro-terrein, wees feitenonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche uit. Het vond geen concrete aanwijzingen dat dit bewust gebeurde om partijen te bevoordelen of te benadelen. Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wil nu dat de procedure wordt overgedaan en de diverse opties aan de raad worden voorgelegd.

De gemeente Alkmaar heeft (interne) regelgeving niet gevolgd in de verkoop en exploitatie van het voormalige Vegro-terrein, heeft feitenonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche uitgewezen. Het bureau vond geen concrete aanwijzingen dat dit bewust gebeurde om partijen te bevoordelen of te benadelen. Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wil nu dat de procedure wordt overgedaan en de diverse opties aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wob-verzoek
Eind mei 2019 diende de partij een Wob-verzoek in bij de gemeente Alkmaar. De maanden ervoor had de partij al meerdere pogingen gedaan om opheldering te krijgen over de gang van zaken rond de verkaveling en verkoop van het voormalige Vegro-terrein. ‘De beantwoording van het college was steeds zeer summier en soms ook tegenstrijdig’, aldus oud-wethouder en huidige fractievoorzitter Victor Kloos. Een Wob-verzoek was het laatste redmiddel. Uit die informatie maakte Kloos op dat er verschillende marktpartijen waren met belangstelling voor het stuk grond. De gemeente wil geen namen geven van die partijen, maar in de stukken komen ze wel voor. Kloos ziet tegenstrijdigheden over opties op stukken grond tussen de informatie die naar de raad is gestuurd en de Wob-stukken. Ook ontbreken volgens hem relevante stukken, zoals apps en sms’jes en een collegebesluit waaruit blijkt dat er in eind 2018 een bestuurlijke en inhoudelijke afweging is gemaakt om niet verder te gaan met het initiatief van Leygraaf Makelaars/Landstate.

Geen collegebesluit
Ook valt het Kloos en zijn partij op dat op dat het college in februari 2019 afwijzend reageert op het verzoek om de raad een keuze te laten maken met als motivatie dat er al een optieovereenkomst is. ‘Deze overeenkomst blijkt er niet te zijn.’ De gemeente brak na bijna een jaar de besprekingen met Leygraaf Makelaars/Landstate af ten gunste van Holder BV, maar een collegebesluit ontbreekt. Dat raakt aan het ‘vertrouwensbeginsel’. ‘Onduidelijk blijft daarmee of deze koerswijziging te maken heeft met de politiek-bestuurlijke afwegingen van een nieuw college, bijvoorbeeld gebaseerd op een coalitieakkoord.’ Kloos merkt op dat een opvallende factor is dat Holder, in de persoon van (een van) de directeuren/eigenaren ook actief voorzitter is van de lokale VVD. ‘En in die functie actief deelnam aan coalitie-onderhandelingen. En dat er daarna binnen een half jaar, (inclusief zomerreces) een massastudie ligt van het bedrijf Holder.’

Raad onjuist geïnformeerd
Na een vooronderzoek stemt het college begin januari 2020 in met onafhankelijk feitenonderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daaruit blijkt dat de gemeente Alkmaar interne regelgeving niet volledig heeft gevolgd. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat de meningen van de huidige wethouder Paul Verbruggen en oud-wethouder Kloos verschillen over onder meer de informatieplicht en het opmaken van het collegebesluit, waarin staat dat met Holder verder wordt gegaan. ‘Het is voor onze medewerkers niet duidelijk of in deze de geldende regelgeving is gevolgd, aangezien hierover geen schriftelijke vastlegging is aangetroffen’, aldus Hoffmann. Ook is de raad onjuist geïnformeerd door het college over de optie van Holder op gemeentegrond. Die partij zou op minder kavels opties hebben dan uit de antwoorden van het college kan worden afgeleid.

'Geen gelijke kansen'
Verder is door ambtenaren en de jurist van de gemeente een afweging gemaakt welke informatie bij het Wob-verzoek moest worden aangeleverd. Er zou niet bewust bepaalde informatie niet zijn aangeleverd. ‘Het is voor onze medewerkers niet te beoordelen of alleen de relevante informatie betreffende het Wob-verzoek is aangeleverd.’ Verslaglegging van ambtelijk/bestuurlijk overleg waarin besluitvorming plaatsvond over met welke partij al dan niet werd verder gegaan is niet volledig. En uit beschikbare dossiergegevens blijkt onvoldoende of partijen/initiatiefnemers voor de koop en exploitatie van de kavels van het voormalige Vegro-terrein gelijke kansen hebben gekregen. En: ‘Het heeft er alle schijn van dat binnen de gemeente Alkmaar inzake het voormalig Vegro-terrein niet alle relevante en juiste informatie bij betrokken medewerkers terecht is gekomen, waardoor bepaalde keuzes zijn gemaakt en beslissingen zijn genomen die tot op de dag van vandaag vragen oproepen bij betrokken partijen.’

Integriteit handelen 'niet vast te stellen'
De wijze waarop met vier belangstellende partijen is omgegaan, is niet overeenkomstig de (interne) regelgeving van de gemeente Alkmaar. Onder meer de inhoud van het dossier en het gegeven dat het dossier niet compleet is, maken dat de intentie waarom bepaalde besluiten zijn genomen niet is vast te stellen, concludeert Hoffmann. ‘Niet vast te stellen is of al dan niet integer is gehandeld.’ Hoffmann concludeert dat het proces met betrekking tot het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen.

'Verbeteren verslaglegging en archivering'
In een reactie op het rapport zegt Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Alkmaar, dat hij bij zijn aantreden op 1 oktober 2020 tempo achter het feitenonderzoek heeft gezet. ‘Er is uitgekomen dat er sprake was van onzorgvuldigheid en interne processen beter kunnen. Er is niet aangetoond dat niet integer is gehandeld.’ Met die uitkomsten kan de gemeente haar voordeel doen, aldus Roemer. ‘Een aantal dingen zijn voor mijn tijd al in gang gezet, maar ik zal er bovenop zitten. We moeten de verslaglegging en archivering verder verbeteren.’

Selectiecriteria
Volgens Kloos is het te vroeg om te oordelen of iets wel of niet integer is. ‘De procedure was in ieder geval onzorgvuldig en niet transparant.’ OPA heeft schriftelijke vragen gesteld over de selectie van de aangeleverde stukken voor het Wob-verzoek. ‘Ambtenaren hebben een selectie gemaakt. Wij willen weten wat de selectiecriteria zijn en waarom we bepaalde mails niet hebben ontvangen.’ Kloos vindt het mooi dat waarnemend burgemeester Roemer heeft gezegd dat er geen sprake is van een onomkeerbaar besluit. ‘Dat klopt, want de grond is nog niet verkocht.’ Maar de opmerking van Roemer dat alleen interne procedures moeten worden verbeterd, vindt Kloos te kort door de bocht. ‘Veel ambtenaren waren niet op de hoogte van de wens van het college.’

'Leg opties aan raad voor'
Er zijn wat Kloos betreft nu twee smaken: of meer onderzoek doen of de procedure rond dit terrein overdoen. ‘Ik baseer me op zinnen als: dat het er alle schijn van heeft dat niet alle relevante stukken bij betrokken medewerkers terecht zijn gekomen. Als dat zo is, en daarbij diverse ondernemers hebben ervaren dat dit proces niet transparant is gegaan, dan is de enige praktische oplossing de procedure overdoen, waarbij ondernemers een gelijk speelveld krijgen en aan de gemeenteraad de diverse opties worden voorgelegd.’ Ook moet college verantwoording afleggen over onjuiste informatievoorziening en het feit dat bij het Wob-verzoek niet alle stukken zijn verstrekt, vindt Kloos. Deze punten staan voor 2 februari op de agenda van de raadscommissie. ‘Op basis van de discussie zullen wij een motie indienen in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering. Wij willen een uitspraak van de raad.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.