of 59561 LinkedIn

‘Kritiek Amsterdamse ambtenaren in doofpot’

De Amsterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft opdracht gegeven om een enquête van de OR van de voormalige Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling over de reorganisatie stop te zetten en te vernietigen. De OR spreekt van een doofpot. Volgens Van Gils zou de OR niet meer bestaan.

De Amsterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft opdracht gegeven een OR-enquête onder ambtenaren te vernietigen. Dat maakt Norbert Dekker, voorzitter van de ondernemingsraad van de voormalige Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), bekend. ‘Het Amsterdamse stadsbestuur degradeert medezeggenschap in de organisatie tot een “jaknikkende babbelclub”.’

Eerder onderzoek onvoldoende

De ondernemingsraad liet de enquête in oktober 2015 voor 7000 euro uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau DUO Market Research onder ambtenaren van de voormalige dienst DMO (die nu valt onder het “Cluster Sociaal”) als aanvulling op een in de zomer gehouden medewerkerswaarderingsonderzoek onder alle ambtenaren. ‘De opzet en vraagstelling van dat onderzoek was volgens veel ambtenaren volstrekt onvoldoende om zich echt te kunnen uiten’, aldus Dekker. ‘Collega’s vroegen ons een enquête te houden, zodat ze zich konden uitspreken over het verloop van de reorganisatie en over hun huidige situatie. ’


Opdracht tot vernietiging

De OR kreeg steun voor de enquête van de directeuren van de betreffende RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid). ‘Zij stonden er volledig achter.’ Maar toen gemeentesecretaris en verantwoordelijk WOR-bestuurder Arjan van Gils lucht kreeg van de enquête, zonder daar zelf in gekend te zijn, en geen antwoord kreeg op het hoe, waarom en de kosten van het onderzoek, verzocht hij de OR de opdracht voor het onderzoek in te trekken en aangeleverde gegevens door medewerkers te laten vernietigen. Een verzoek voor een dergelijke enquête zou alleen via de centrale ondernemingsraad (COR) mogen lopen. Dat was niet gebeurd. Later werd het verzoek een "opdracht". ‘Nogal sterk dat hij de OR-voorzitter een opdracht kan geven’, zegt Dekker.


Ook onderzoeksbureau benaderd

De OR weigerde het onderzoek stop te zetten, omdat zij nu eenmaal de mogelijkheid heeft een enquête te houden onder de eigen achterban als deze daarom vraagt, tot er een nieuwe medezeggenschapstructuur is. De COR was er mondeling over geïnformeerd. Van Gils had intussen het ingeschakelde onderzoeksbureau ook over de “opdracht” aan de OR geïnformeerd. De OR zou niet meer bestaan, de opdracht was niet afgestemd met de COR en Van Gils had geen toestemming gegeven. Het onderzoek zou grote problemen opleveren voor de organisatie. Het bureau liet aan de OR weten het onderzoek met rapportage af te ronden, aangezien de OR hun opdrachtgever was.


Geluid ambtenaar in doofpot

De enquête, waar 350 ambtenaren aan meededen, was afgerond, maar uitkomsten bespreken met de directeuren van de RVE of met andere leidinggevenden was er niet bij. Dekker: ‘Zij hadden al op hun donder gekregen voor eerdere gesprekken met ons over de enquête. Ze wilden hun handen niet branden aan een enquête waarvan Van Gils had gezegd dat deze moest worden vernietigd.’ Daarmee is het geluid van 350 ambtenaren in de doofpot is gestopt, concludeert Dekker. Dat geluid is dat men een zeer slecht gevoel heeft over de communicatie vanuit de gemeente en weinig vertrouwen heeft in de toekomst of ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Ja-knikkende babbelclub

Volgens Dekker bepaalt de gemeentesecretaris nu welke stem gehoord mag worden en welke niet en wordt tegenspraak niet geduld. ‘RVE-directeuren en andere leidinggevenden zijn bang standpunten in te nemen.’ Ook de vorm waarin hij de nieuwe medezeggenschap giet laat volgens Dekker zien dat Van Gils hard zijn best doet een kritische gesprekspartner te veranderen in een “jaknikkende babbelclub”. De COR heeft al via een advocaat gevraagd de OR-verkiezingen van 18 april uit te stellen wegens het gebrek aan inzicht dat Van Gils het personeel biedt in de nieuwe medezeggenschapsstructuur. ‘Onder het huidige stadsbestuur is inspraak en dialoog ernstig ingeperkt, zo bijna onmogelijk geworden. Veel overleg gebeurt achter de gesloten deuren van een kleine politieke elite. De gemeentesecretaris heeft alle macht naar zich toe getrokken.’

 

Gevolgen voor burgers

Dat deze vorm van bestuur ook gevolgen gaat hebben voor de burger is volgens Dekker bijna onvermijdelijk. ‘Met de veranderde werkwijze is de organisatie erg ambtelijk geworden. Waar ik voorheen binnen 5 minuten bepaalde cijfers kreeg, moet dat nu over 10 schijven en dan heb je ze nog niet. Er zitten zoveel schotten in de organisatie dat collega’s elkaars werk niet meer kunnen overnemen. Met deze reorganisatie gaat de burger er niet op vooruit.’

 

Van Gils ontkent

In een reactie zegt gemeentesecretaris Arjan van Gils dat de dienst DMO sinds 1 januari 2015 niet meer bestaat “en de OR dus ook niet”. 'Wanneer een OR onderzoek laat doen en daar extra kosten voor maakt, moeten ze dat van tevoren aanvragen. Dat is in dit geval niet gebeurd', aldus woordvoerder Jules van de Ven. Ook zou de OR ondanks herhaalde verzoeken geweigerd hebben in gesprek te gaan met de gemeentesecretaris. Van Gils ontkent, ondanks dat dit zwart op wit staat, dat is gevraagd gegevens te vernietigen. 'Wel is aangegeven dat zonder zo'n gesprek publicatie van de gegevens niet logisch zou zijn.' 


Nergens 100 procent tevredenheid

Volgens de woordvoerder is onduidelijk wie voor de enquête is ondervraagd en wilde de OR de gegevens niet delen met de gemeentesecretaris. 'De OR insinueert dat Van Gils een autocraat is en zaken onder de pet wil houden. Maar nergens heerst 100 procent medewerkerstevredenheid. Dat bleek ook uit ons onderzoek en daar komt nog een vervolg op.’ Zijn er tot de OR-verkiezingen in april, behalve de Centrale Ondernemingsraad, dan geen OR’en in functie? ‘Formeel wel, maar de dienst DMO zelf bestaat niet meer.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Mourik (directeur Stichting De regisserende Gemeente) op
Korte reactie op L.R. Bakker. Helemaal mee eens dat de WOR duidelijke taal spreekt. Als oud ABVA-KABO voorzitter in Amsterdam ben ik me er maar al te bewust van. Echter, dit is nou net een wet die nog helemaal past bij de vorige eeuw. De tijd van grote bureaucratieën die hiërarchisch geleid werden en waar het afdwingen van medezeggenschap via de wet nodig was. Intussen blijven veel gemeenten op de “oude” voet doorgaan. De vraag is waarom? We leven intussen in de 21e eeuw met super moderne communicatiemogelijkheden. Mijn stelling is juist dat de top van de gemeente Amsterdam dit onvoldoende onderkent en dus vast houdt aan een achterhaalde manier van omgaan met elkaar. Maakte ze wel gebruik van snelle communicatiemogelijkheden dan wordt samenwerking tussen "boven” en “beneden” zodanig dat de complete OR niet meer nodig is. En laten we wel wezen, we houden toch een achterhaalde werkmethode niet in stand omdat 50 jaar geleden iets is opgeschreven waar toen behoefte aan was?
Door l.r.bakker (secretaris) op
Jammer dat Piet van Mourik kennelijk een paar lessen heeft overgeslagen tijdens zijn studie.De Wet op de Ondernemingsraden is hierin overduidelijk. WOR. Maar ik begrijp dat sommige Bestuurders dit erg vervelend vinden.#bekrompen en #krampachtig.
Door ambtenaren stelen 1 miljard euro per jaar (boventallige ambtenaren kosten onnodig miljarden euro's extra) op
Wat een bende die leidinggevenden. Echter ook in de rest van Nederland zitten de rotte appels. In Haaksbergen staan leidinggevenden op de lijst voor langdurig wachtgeld na decennia machtsmisbruik en misleiding van de burger. In Enschede mogen ambtenaren ook liegen en worden vervolgens gedekt door leidinggevenden die op de hoogte zijn en ook liegen. Als burger kan je dr niets mee men wil gewoonweg niets. Tijd om de privé adressen, telefoonnummers, foto’s, gespreksopnamen, brieven, feiten en verhalen van en over deze lieden te publiceren op het internet.
Door S.L. (Adviseur) op
In het artikel lijkt gemeentesecretaris Van Gils de gebeten hond maar de oorzaak van deze treurige bedoening kan ook bij de OR hebben gelegen, zoals Floor de Wit stelt. Het is pijnlijk voor de PvdA'ers dat hun partij weinig meer voorstelt in Amsterdam. Het zal mede daarom nog wel even duren voordat er een frisse wind waait door het ambtenaren korps van Amsterdam .
Door Piet van Mourik (directeur Stichting De regisserende Gemeente) op
Het feit dat een ondernemingsraad over gaat tot een dergelijke maatregel zou tot reflectie moeten leiden in de top. De tegenstelling werkgever – werknemer volgens de methode vakbond en afgeleid ondernemingsraad behoort immers tot verleden. Ambtelijke transities 2020 – mits deze op de juiste manier worden uitgevoerd – voldoen immers aan een andere aanpak. Dit gaat zeker op in Amsterdam waar een gemiddeld hoog opgeleid ambtenarencorps werkt. De veranderaanpak komt er kortweg op neer dat twee parallelle gedragingen plaatsvinden. Zo wordt de focus enerzijds gericht op het te behalen resultaat dat meestal financieel wordt gemeten en anderzijds wordt gebruik gemaakt van de kennis in de organisatie. Het eerste is makkelijk en het tweede vraagt kennis en kunde van degenen die de organisatietransitie leiden. Vermoedelijk is het in Amsterdam bij het laatste fout gegaan.
Bovendien is het vandaag de dag technisch een fluitje van een cent. Iedereen in de organisatie is op elk moment van de dag te bereiken met één druk op de knop. Dit geldt zowel in beeld als op schrift. In principe kan dit toch elke dag? De gemeentesecretaris heeft dus helemaal geen tussenvorm van een OR meer nodig om te communiceren met zijn medewerkers. Zo kan hij samen met de medewerkers de organisatie op de koers houden door keer op keer in gesprek te gaan over de gevolgde stategie.
Een tweede voordeel van de technologie is dat iedereen op elk moment overal en oneindig kan beschikken over informatie. Bij een hedendaagse gemeentelijke organisatietransitie kan je dus niet langer werken vanuit de opvatting dat “top-down” of “bottom-up” met elkaar in contact gebracht moet worden. Alle relevante informatie rondom de veranderingen moet ten allen tijde voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Door deze transparantie kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen hoe ze de stad bedienen. De voorwaarde is dat medewerkers weten wat het gemeenschappelijke doel is. Daarmee ben ik weer aan het begin. Dit gemeenschappelijke doel wordt veel en vaak door de gemeentesecretaris aangereikt. De kans is plotseling erg groot dat de inzet van de medewerkers zich maximaal richt op het halen van zijn of haar doelstellingen. Zo ontstaat een beter functionerende gemeente en dat is het beste voor de stad. En dat is toch waar echt om gaat?
Door alexander (oud ambtenaar) op
Walgelijk, in ons democratische Nederland en in een grote democratisch bestuurde stad. De kern, de angel in het verhaal is niet de procedure maar de uitkomst. Laten we ons geen zand in de ogen strooien.
Door p op
Een gemeentesecretaris met lef die zelf z'n lijnen tekent en zomaar besluiten neemt. Is zeker even wennen in Amsterdam (overigens de OR is een groot goed maar is niet de eindverantwoordelijke)
Door Floor de Wit op
Na 10-tallen jaren aan de macht geweest te zijn, moet de PvdA nu van de zijlijn toekijken. Dat bevalt niet, dus probeert de partij via het ambtenarenkorps (dat vergeven is van PvdA-stemmers) invloed uit te oefenen.

Een OR die de verantwoordelijke WOR-bestuurder passeert en weigert informatie te geven, is gewoon fout bezig. Zeer terecht dat Van Gilst de enquetegegevens in de prullebak laat belanden.
Door Arjan Schilt (Beleidsmedewerker Bestuur & Organistie gemeente Amsterdam) op
Wat een onzinreactie van die woordvoerder van Arjan van Gils. Bij concern Amsterdam bestaat geen enkele dienst meer. Na de reorganisatie begin 2015 zijn dat allemaal resultaat verantwoordelijke eenheden geworden. De ondernemingsraden zijn echter gewoon blijven bestaan tot aan de nieuwe verkiezingen. Die verkiezingen zijn nog steeds niet gehouden.