of 64621 LinkedIn

Jo Palmen slachtoffer ondeugdelijk onderzoek

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

Geheime analyse

Palmen trad na dat eerste onderzoek niet af. De gemeenteraad liet hem zitten, maar gaf de opdracht van een second opinion aan Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) en Arno Korsten (Universiteit Maastricht). In dat vandaag gepresenteerde onderzoek maken de hoogleraren gehakt van de eerder uitgevoerde integriteitstoets in opdracht van de toenmalige burgemeester van Brunssum, Luc Winants. Bij die eerdere toets ging het om een geheime analyse, waar volgens Elzinga en Korsten ‘niemand het fijne van af wist’. Zo werd gezegd dat Palmen een lopende vordering in rechte van omtrent 1,5 miljoen euro (schadeloosstelling) tegen de gemeente zou hebben. Alleen al om die reden zouden de persoonlijke en publieke belangen door elkaar lopen. De onderzoekers Elzinga en Korsten bewijzen dat er geen sprake is van een lopende juridische vordering en dat Palmen al sinds 2016 bovendien geen eigenaar meer is van de grond waarover het conflict ging. 

 

Onbehoorlijk gedrag

Wel vinden Elzinga en Korsten dat Palmen zich onvoorzichtig gedroeg door over het geschil geen klare wijn te schenken. Zo liet hij lang onduidelijk dat de grond al was verkocht. Ook zou Jo Palmen zich door uitlatingen onbehoorlijk en dus niet integer hebben gedragen, maar die beschuldigingen kunnen niet tot de conclusie hoog integriteitsrisico leiden, ‘hoogstens tot een risico op het vlak van professionaliteit en communicatief vermogen’, aldus de hoogleraren. Ook constateren zij dat Palmen met regelmaat ‘uitzonderlijk’ opereerde, waardoor snel een sfeer of een schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan. De gemeente Brunssum krijgt in de second opinion het verwijt dat zij het geschil met Palmen over het gronddossier veel te lang heeft laten bestaan en onvoldoende heeft gestreefd naar een adequate oplossing.

 

Politiek strijdmiddel

De onderzoekers vellen een hard oordeel over het eerste onderzoek dat Palmen de kwalificatie opleverde van benoembaar, maar met een meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Die kwalificatie werd vervolgens in de raad opgehoogd naar een ‘hoog, ernstig integriteitsrisico’. Die risicotoetsing in de vorm van een geheim persoonlijk advies aan de burgemeester – op basis van schriftelijke bronnen en mails, zonder dat de betrokkene hoor en wederhoor krijgt – betitelen Elzinga en Korsten als ondeugdelijk. ‘Vooral nu de verhouding tussen toenmalig burgemeester Winants en het raadslid – later wethouder Palmen – ernstig was verstoord, is dit een uiterst riskante manier van opereren, waarbij gemakkelijk allerlei andere motieven en overwegingen een rol kunnen gaan spelen’, stellen ze. In een gemeente met verstoorde politiek-bestuurlijke verhoudingen integriteit namelijk al heel snel als ‘politiek strijdmiddel’ wordt gebruikt. Om die reden is het in hun ogen zeer onwenselijk als burgemeesters alleen zouden kunnen beslissen over de vraag of een wethouder wel of niet kan worden benoemd.

 

Ingrijpen minister

Elzinga en Korsten stellen een andere procedure voor, waarbij burgemeester en raad gezamenlijk op een zorgvuldige manier de integriteitstoets uitvoeren. Die procedure zou in de wet vastgelegd moeten worden. Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister van Binnenlandse Zaken kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren. De minister zou dan een specifieke, in de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid moeten krijgen ‘zich te bezinnen en eventueel knopen door te hakken.’ In ernstige gevallen zou dat een finale wettelijke bevoegdheid moeten zijn om de benoeming van de betreffende wethouder te verhinderen. Voordat de minister daartoe overgaat, zou volgens Elzinga en Korsten advies moeten worden ingewonnen van een landelijk college van drie personen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Hans Bekkers. Kunt u reactie 14 (die helaas -weer - verminkt is, verwijderen?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
In mijn reactie aan Goossens is vanaf de burgemeester (art.77) een deel van de tekst weggevallen. Daarom dit stuk hier in herhaling.

Hoofdstuk IV. De burgemeester
In dit hoofdstuk treffen we een zo lijkt vreemde eend in de bijt. Maar het lijkt toch gericht op continuïteit. Artikel 77
1.Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

2.Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt (opm. dat van burgemeester) waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.
<Er was geen wethouder meer dus het langstzittende raadslid neemt het ambt van burgemeester waar en vormt (gezien art.42 lid 2 Gem.wet) het college van B&W. In feite lijkt het Rijkstoezicht door de burgemeester dan verdwenen als sneeuw voor de zon. Dat is natuurlijk niet zo want wie waarneemt, neemt ook de verplichtingen over. Dat werd later opgelost door de tijdelijke benoeming van Gerd Leers.
In de Gemeentewet is door het Rijk voorzien en ingevuld (verticaal toezicht)dat het Rijkstoezicht altijd nog belangrijker is dan de uitvoering door de wethouders (top-down-democratie). In een ver verleden heeft het Rijk wel eens een Rijkscommissaris in een gemeente aangesteld.>
U meldt: Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet.
Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af.

Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.

Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.

Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.

Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.
<Ik maak me zeker zorgen over de bestuurlijke mores in Nederland (en daarbuiten). Maar Brunssum is slechts een stip op de kaart.
Ook in mijn eigen gemeente zijn er pijnpunten aan te wijzen. Maar de gemeente zal t.z.t. naar verwachting ook worden opgeslokt. In mijn huidige visie zal ik daar niet rouwig om zijn.
Conclusie
Laten we (samen) maar inzien dat gedane zaken geen keer nemen. Op naar de GR2018 en het beste voor Brunssum.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op 27 februari 2018 15:15
U schrijft. In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.

<Ik ga er van uit dat BB in principe gedegen onderzoek doet. Het is juist dat er soms schoonheidsfoutjes voorkomen en soms erger (niets is de mens vreemd). Zie echter ook: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga … m.b.t. art.42 Gemeentewet.d.d. 15-11-16

Hoofdstuk III Gemeentewet t.w. artt. 34 t/m 60 gaat over het College van B&W d.w.z. de samenwerking Rijkstoezicht en uitvoering namens het Rijk (medebewind) c.q. de Raad.

De situatie kort na de verkiezing van de Raad is geregeld in art.42 lid 1. dat was hier niet aan de orde.

Art.42 lid 2 gaat over de situatie dat er al (lang) een college van B&W is; zoals toen in Brunssum het geval was en Palmen nog gewoon raadslid was. Alle wethouders waren al vertrokken en Winants (burgemeester) nam niet waar maar vormde het college in zijn uppie (combinatie Rijkstoezicht en uitvoering) - maar niet als demissionair college want er zijn geen verkiezingen nodig.
De tekst van lid 2 is duidelijk. Er wordt niet verwezen naar nieuwe Raadsverkiezingen maar er wordt verwacht dat er nieuwe wethouders komen. Een geheel andere situatie dan bij een demissionair Kabinet in afwachting van verkiezingen.

Het wordt echter anders als Winants aan zijn stutten trekt.
De reden waarom hij vertrekt, is een zaak van Winants en het CDA. Volgens velen was het geen sterkhouder.

Dan dreigt de gemeente- volgens de meerderheid in het hoogste orgaan van de gemeente t.w. de Raad- onbestuurbaar te worden omdat er geen college van B&W (zelfs geen eenmanszaak) meer is. De kans dat via de Cdk het Rijk gaat ingrijpen (zie verder) wordt dan immers heel groot.

Hoofdstuk IV. De burgemeester

In dit hoofdstuk treffen we een zo lijkt vreemde eend in de bijt. Maar het lijkt toch gericht op continuïteit. Artikel 77
1.Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.2.Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt (opm. dat van burgemeester) waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.U meldt: Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet.
Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af.Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.

<Ik maak me zeker zorgen over de bestuurlijke mores in Nederland (en -EU- daarbuiten).
Maar Brunssum is slechts een stip op de kaart.
Ook in mijn eigen gemeente zijn er pijnpunten aan te wijzen. Maar de gemeente zal t.z.t. naar verwachting ook worden opgeslokt. In mijn huidige visie zal ik daar niet rouwig om zijn.

Conclusie
Laten we (samen) maar inzien dat gedane zaken geen keer nemen.
Op naar de GR2018 en het beste voor Brunssum.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Loekoek,

In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.

Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.
Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.

Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet. Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af. Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.

Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.

Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.

Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Toine Goossens.
Leest u s.v.p. nog eens mijn reactie van 14-12-17 onder de bijdrage in BB: Oppositie loopt boos weg uit raad Brunssum. In die reactie verwijs ik o.a. naar (veel) eerdere berichten in BB.

Op 28 sep 2017 schrijft Sjoerd Willen als slot van zijn bijdrage. Woensdagochtend werd de positie van de overgebleven wethouder De Rijck juridisch tegen het licht gehouden. In de loop van de dag werd duidelijk dat Artikel 42.2 van de Gemeentewet in het geval van Brunssum voorschrijft dat de burgemeester zelfstandig het college vormt als er slechts één wethouder overblijft. Of de gemeenteraad voor de verkiezingen in maart nog nieuwe wethouders gaat benoemen is nog niet bekend. Die intentie is er volgens raadsgriffier Peter Peeters wel.

=Er waren begin oktober dus geen wethouders meer en Winants vormde in zijn uppie het college. Dat werd nagenoeg allemaal veroorzaakt door de angst voor het mogelijk gedwongen meedoen aan een fusie met Landgraaf en Heerlen. Voor de voorgeschiedenis m.b.t. Landgraaf zie de diverse bijdragen in BB.

Op 08 dec 2017 meldt Hans Bekkers in BB: De raad stemde vorige week (dus begin december 2017) in met de benoeming van Jo Palmen, ondanks een integriteitsonderzoek waarin diens benoeming als een enorm risico (opm. mijnerzijds waarom overdrijving t.w. enorm i.p.v. risico) werd bestempeld. Het vertrek van Winants (die zoals nu achteraf bekend ook met het onderzoek van doen had) is, aldus Bekkers, ook een signaal aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die zou het voor burgemeesters mogelijk moeten maken in te grijpen bij integriteitskwesties.
Hieruit concludeerde ik toen dat zelfs kon worden uitgegaan van een vooropgezet plan van Winants c.s (CDA). Iedereen ging zich er nl. mee bemoeien tot zelfs de Minister van Biza die zichzelf in eerste instantie op afstand had gezet.
Sindsdien lees je nagenoeg niets anders dan over integriteit en zelfs ook nog in verbinding met ondermijning. Dit zijn m.i. echt foute links die gelegd worden. Over ondermijning heeft u deze week o.a. op NOS TT p.104 "Geen bewijs infiltratie van raden" kunnen lezen.

Dit eerste integriteitsonderzoek van Palmen werd dus in tweede termijn van tafel geveegd door de hoogleraren. Dat was trouwens precies wat ik had verwacht t.w. er moest rust in de tent komen.- zie ook mijn reactie aan Barbeltje en Piek.

Hr. Goossens u meldt nu o.a.: Hoogleraar Elzinga is niet objectief. Hij had niet benoemd mogen worden.
Ook stelt u dat de Raad Palmen niet had mogen benoemen.
Dat zijn forse verwijten naar Elzinga maar ook en vooral naar de Raad (oorzaak en gevolg).
Ik heb me nagenoeg geheel gebaseerd op de artikelen in BB. Het verhaal in de VK waar u op doelt zal dit zijn: https://www.volkskrant.nl/4572621 Ik verwees er bij het lopende BB-artikel naar op 22 februari 2018 08:53 Zie daar. Ik heb het ook elders aangehaald m.b.t. integriteit en ondermijning.

Kennelijk leest u het verhaal in de VK anders dan het geschreven is. M.i. is er door de VK in deze een helder verhaal neergepend.Het relaas eronder vermeld heeft echter geen toegevoegde waarde m.b.t. de bespreking van de VK inzake de benoeming en integriteit van Palmen op basis van het 2e integriteitsonderzoek.
Deze incidentenmonitor 2017 zoals bijv. de Parkstadbende valt zeker niet aan Palmen c.s. toe te rekenen. Ik zag en zie het als (vervelende en afleidende) bladvulling.

Mijn conclusie Hr. Goossens. Ik heb me gehouden aan de gepresenteerde feiten. Die heb ik zeker niet verdraaid. Indien u andere feiten heeft, bijv. omdat u in Brunssum werkt of heeft gewerkt, aarzel niet ze te delen. Je kunt van elkaar leren.
Mijn mening is nog steeds dezelfde en er zijn ter zake vele verbanden te leggen.
De oude politiek heeft angst van de burger en heeft er alles aan gedaan en doet dat nog steeds om nepnieuws als feiten te (laten) verspreiden.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Loekoek,

U verdraait de boel.

De gemeenteraad had Palmen niet mogen benoemen, de benoeming was in strijd met de eigen integriteitsregels.

Leest u nog eens goed het gebeurtenissen overzicht dat de VK bij het artikel voegt:

Op 26 september treden de zittende wethouders, op een na, af. Op 10 oktober neemt de raad in strijd met de eigen integriteitsregels een besluit, onder het mom 'Brunssum is onbestuurbaar geworden'.

In 14 dagen tijd, heer Loekoek? Ik zou me eens meer bij de feiten houden.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Barbeltje en @Piek. Niet zo naïef s.v.p.. Volledig integer is niemand. Hoe denkt u dat men is gekomen op "het leugentje om bestwil"?
Het gaat om het streven naar integriteit voor de buitenwereld met het oogmerk anderen achter je te krijgen. De woorden van Ien Dales lijken op deze manier een te zware lading te krijgen
En Barbeltje, inderdaad onderzoeken worden heel vaak opgestart om zaken glad te strijken. Weet u nu meteen waarom er in Nederland vaak, bijv.bij een patstelling, een commissie tegen aan wordt gegooid. Volgens criminologen kan trouwens in ieder mens een moordenaar schuilen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Hoogleraar Elzinga is niet objectief. Hij had niet benoemd mogen worden.

Ruim voor zijn benoeming heeft Elzinga de media opgezocht om zijn mening te ventileren over het 1e integriteitsrapport. Een benoeming om zelf onderzoek uit te voeren is dan in strijd met integriteitsbeginselen. Nooit zal Elzinga zich kunnen bevrijden van het aura van voorkennis en vooringenomenheid.
Door Barbeltje (Gemeenteambtenaar) op
Wat een onzin! Ik ben het eens met Piek. Of je bent integer of je bent het niet. Er bestaat niet zoiets als een beetje integer. En Palmen is het heel duidelijk niet. Iemand die van alles roept in een gemeenteraad en mederaadsleden schoffeert, is niet integer. De beide hoogleraren stellen, dat hij geen hoog integriteitsrisico vormt, maar zeggen er wel achteraan, dat hij beter niet te lang aan kan blijven. Als Palmen echt integer zou zijn, zou hij ook lang kunnen aanblijven. Het lijkt erop, dat dit een onderzoek was, waarvan de uitkomst al van tevoren vast stond. Palmen moest aanblijven ...
Door Gerrit Piek (Beleidsmedewerker) op
Volgens deze hoogleraren bestaat "een beetje integer" dus wel. Ien Dales had er een andere opvatting over en die deel ik.